Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2019nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-176280

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen;

 

Gelet op:

 • artikel 160 lid 1 letter d en artikel 231 lid 2 letter e van de Gemeentewet;

 • artikel 1.2. lid 1 letter d van de rechtspositieregeling (CAR/UWO);

 

BESLUIT

 • 1.

  De heren M.H.H. Sampers; P.L.J. van den Broek; R.J.A. Claessen; M.J. Hodiamont en H.P.M. Koenen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar;

 • 2.

  Bovengenoemde personen aan te wijzen als gemeentelijke deurwaarder voor de navolgende belastingen en heffingen:

  • -

   Onroerende zaakbelasting;

  • -

   Afvalstoffenheffing;

  • -

   Reinigingsrechten;

  • -

   Rioolheffing;

  • -

   Hondenbelasting;

  • -

   Toeristenbelasting;

  • -

   Parkeerbelasting;

  • -

   Reclamebelasting.

 • 3.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1 bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de functie van deurwaarder vervullen;

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders gemeente Meerssen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2019,

Burgemeester en wethouders van Meerssen,

De secretaris,

mr. J.J.MEurlings

De burgemeester,

M.A.H.Clermonts-Aretz

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.