Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meierijstad

Mandaatregeling Meierijstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeierijstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling Meierijstad
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 59a Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201701-01-201714-05-2018Regeling na 2e wijziging

03-01-2017

gmb-2017-7462

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Meierijstad, ieder voor zover bevoegd;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 59a van de Gemeentewet en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;

 

b e s l u i t e n :

vast te stellen de

Mandaatregeling Meierijstad

 

regelende de mandatering van bevoegdheden tot het nemen van besluiten en de ondertekening van stukken, het verlenen van volmachten voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verlenen van machtigingen voor het verrichten van feitelijke handelingen.

Hoofdstuk 1 Afdeling I Verlening mandaat

Artikel 1 Verlening

 • 1.

  Ondertekeningsmandaat

  De bevoegdheid tot het ondertekenen van stukken uitgaande van het college, als bedoeld in artikel 59a van de Gemeentewet, en van stukken uitgaande van de burgemeester wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 en 7, lid 2 van deze regeling, opgedragen aan de medewerkers van de werkateliers die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Tot de bevoegdheid tot het ondertekenen behoort ook de bevoegdheid tot het digitaal ondertekenen (d.m.v. elektronische handtekening) van stukken. Gebruikmaking van een gescande handtekening is uitsluitend mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van betrokken bestuurder of functionaris.

 • 2.

  Beslismandaat

  De besluitvormende bevoegdheden die zijn vermeld in het bij dit besluit behorende register worden gemandateerd aan de in de registers genoemde functionarissen. Deze functionarissen maken van de aan hen verleende mandaten slechts gebruik ten aanzien van de aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein, tot het werkterrein van hun werkatelier(s) of tot het aan hen opgedragen aandachtsgebied. Mandatering van de besluitvormende bevoegdheid gaat gepaard met mandatering van de ondertekeningsbevoegdheid. Ondermandaat is mogelijk indien en voor zover dat in deze regeling of in het daarbij behorende register vermeld is.

 • 3.

  Voorbehoud

  De aan de medewerkers gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend door de algemeen directeur, de themadirecteuren en leidinggevenden, als zij de wens daartoe kenbaar maken aan de gemandateerde. De gemandateerde maakt in dat geval geen gebruik van de bevoegdheid.

 • 4.

  Vaststelling projectplannen:

  De bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan wordt, tenzij in een bestuursopdracht anders is bepaald, toegekend aan:

  • a.

   de met de uitvoering van het project te belasten projectleider indien de waarde van het project het bedrag van € 50.000,-- excl. BTW,-- niet te boven gaat;

  • b.

   de algemeen directeur indien de waarde van het project het bedrag van € 500.000,-- excl. BTW ,-- niet te boven gaat;

  • c.

   Boven een bedrag van € 500.000,-- geldt geen mandaat en is het college bevoegd tot vaststelling;

  • d.

   In een door het college vast te stellen projectplan kunnen van de mandaatregeling afwijkende bevoegdheden worden opgenomen.

  • e.

   het projectplan vermeldt de verantwoordelijke projectleider.

 • 5.

  Waar in deze regeling en het daarbij behorende register bij een bevoegdheid wordt gesproken over “besluiten m.b.t.“, zijn daaronder - tenzij dat anders is aangegeven - begrepen alle mogelijk te nemen besluiten, privaatrechtelijke rechtshandeling of feitelijke handelingen (verlening, weigering, herziening, intrekking, bevoorschotting e.d.).

 • 6.

  Algemeen uitgangspunt gebruikmaking mandaat

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden neemt de gemandateerde of ondergemandateerde het geldende beleid, en de wettelijke voorschriften en bepalingen, waaronder begrepen de voorschriften en bepalingen van deze regeling en het bijbehorende register in acht. Tevens neemt de gemandateerde of ondergemandateerde het bij de bevoegdheid behorende budget, zoals opgenomen in de programmabegroting of de productenraming in acht.

Artikel 2 Algemene uitzonderingen

De mandaatverlening geldt niet voor de bevoegdheid tot:

 • a.

  het vaststellen van beleidsregels;

 • b.

  het besluiten op bezwaarschriften;

 • c.

  het opleggen van sancties of disciplinaire maatregelen, tenzij in het register anders vermeld.

Artikel 3 Vervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid van de algemeen directeur wordt deze vervangen door een van de themadirecteuren.

 • 2.

  Bij afwezigheid van een themadirecteur wordt deze vervangen door een door een andere themadirecteur.

 • 3.

  Bij afwezigheid van een leidinggevende wordt deze vervangen door:

  • a.

   een leidinggevende van een ander atelier, dan wel;

  • b.

   door de themadirecteur, voor zover de bevoegdheid van de leidinggevende betrekking heeft op het aangaan van financiële verplichtingen.

 • 4.

  Bij afwezigheid van een medewerker wordt de (onder)gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de leidinggevende dan wel door een andere door deze aangewezen functionaris.

 • 5.

  De griffier wordt bij afwezigheid vervangen door diens plaatsvervanger.

 • 6.

  De projectleider wordt bij afwezigheid vervangen door de in het projectplan aangewezen plaatsvervanger.

Hoofdstuk 2. Afdeling II Toepassing van het mandaat

Artikel 4 Stukken met beleidsaspecten

 • 1.

  De (onder-)gemandateerde legt stukken die beleidsaspecten bevatten ter nadere besluitvorming voor aan het bestuursorgaan.

 • 2.

  Stukken worden geacht beleidsaspecten te bezitten indien:

  • a.

   die zouden leiden tot een afwijking of aanvulling van de vaste bestuurspraktijk of beleidsregels;

  • b.

   afdoening daarvan niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties heeft;

  • c.

   dit door of namens het bestuursorgaan is kenbaar gemaakt;

  • d.

   het betreft de toepassing van een hardheidsclausule of een besluit m.b.t. een geval waarin een verordening of regeling niet voorziet, tenzij bij een in het register genoemde bevoegdheid expliciet anders wordt gemeld.

Artikel 5 Portefeuille- of werkatelieroverstijgende onderwerpen

 • 1.

  Indien het onderwerp van mandaat meer dan één portefeuille of atelier aangaat, dient alvorens een besluit wordt genomen tussen betrokkenen overeenstemming te bestaan over de wijze van afdoening.

 • 2.

  Bij het ontbreken van overeenstemming legt de gemandateerde de zaak ter nadere besluitvorming voor aan de directie.

Artikel 6 Beperking ondertekeningsmandaat

 • 1.

  De gemandateerde maakt geen gebruik van de bevoegdheid tot ondertekening van stukken als:

  • a.

   de wens daartoe door of namens het bestuursorgaan kenbaar is gemaakt;

  • b.

   het formele correspondentie van het college of de burgemeester betreft aan de gemeenteraad, tenzij het betreft een spoedshalve toezending van vergaderstukken of stukken van algemene informatieve aard;

  • c.

   het stukken betreft waarvan ondertekening uit een oogpunt van representatie van de gemeente gewenst is;

  • d.

   zich na de beslissing van het bestuursorgaan nieuwe feiten voordoen of bekend worden als gevolg waarvan het besluit heroverweging verdient of aan het besluit alsnog bestuurlijke, politieke of andere zwaarwegende aspecten verbonden raken;

  • e.

   het betreft de formele verzending van besluiten van de gemeenteraad en brieven uitgaande van de gemeenteraad.

 • 2.

  In een geval als genoemd in het eerste lid onder a, b. en c. is een lid van het college (portefeuillehouder) bevoegd tot ondertekening.

Artikel 7 Ondertekeningsformule

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit wordt door de gemandateerde als volgt ondertekend:

  De burgemeester, / Het college van burgemeester en wethouders,

  Namens deze/Namens het college,

  Naam werkatelier

  4 witregels voor handtekening

  Naam en functie bevoegde functionaris.

 • 2.

  Indien het mandaat uitsluitend betrekking heeft op ondertekening (ondertekeningsmandaat) vindt deze als volgt plaats:

  Overeenkomstig het besluit van de burgemeester, / Overeenkomstig het besluit van het college van burgemeester en wethouders,

  Naam werkatelier

  4 witregels voor handtekening

  Naam en functie bevoegde functionaris.

Hoofdstuk 3. Afdeling III Samenloop met volmacht en machtiging

Artikel 8 Toepasselijkheid

 • 1.

  De gemandateerde is tevens ge(vol)machtigd tot het verrichten van de met de gemandateerde beslisbevoegdheid samenhangende privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen.

 • 2.

  De gemandateerde is bevoegd de volmacht c.q. machtiging aan een ander te geven.

 • 3.

  Op volmacht en machtiging is deze regeling zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4. Afdeling IV Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Wijziging wet- en overige regelgeving en organisatie

 • 1.

  De in deze regeling opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd voor zoveel en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd.

 • 2.

  Verleende mandaten en ondermandaten blijven van kracht na onderbrenging van een bevoegdheid bij een ander of nieuw organisatieonderdeel (taak volgt functie).

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2017.

 • 2.

  Alsdan vervallen alle eerdere besluiten, hoe ook genaamd, van de colleges van burgemeester en wethouders of de burgemeesters , ieder voor zover bevoegd, van de gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel tot het op- of overdragen van bevoegdheden, met uitzondering van de besluiten waarbij bevoegdheden zijn op- of overgedragen aan:

  • a.

   de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) te Oss;

  • b.

   de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) te Oss;

  • c.

   de Regiodirecteur Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Noordoost te Den Bosch;

  • d.

   de Directeur van de Gecertificeerde Instelling/BJZ voor onderdeel AMKH (Veilig Thuis) te Den Bosch.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Mandaatregeling Meierijstad".

 

Aldus vastgesteld op 3 januari 2017

De secretaris,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA

De burgemeester,

M.A. Fränzel MSc

Bijlagen

Bijlage 1 Register algemeen

De mandaten opgenomen in dit register gelden voor alle functionarissen c.q werkateliers die in hun dagelijkse werk zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Zie ook Mandaatregister per afzonderlijk werkatelier

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier G=Griffier M = Medewerkers van het atelier /de ateliers die in hun dagelijkse werk zijn belast met de betreffende werkzaamheden. LET OP: Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in artikel 4 en 6 van de Mandaatregeling !

 

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

 

VOORBEREIDINGS- EN UITVOERINGSHANDELINGENDe afdoening van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, waaronder in ieder geval begrepen:

 

 

 

 

a.

 

het vragen van inlichtingen bij derden;

BenW /Burg.

M

 

 

b.

 

het toezenden aan overheidsinstellingen of derden van gevraagde of verplicht te verstrekken statistische en andere gegevens;

BenW /Burg.

M

 

 

c.

 

het verstrekken van inlichtingen over het in de gemeente gevolgde beleid en over de interpretatie door de gemeente van voorschriften en richtlijnen. (bijv. uitleg bestemmingsplan, verordening of milieurichtlijnen of beleidsregels);

BenW /Burg.

M

 

 

d.

 

het doen van BTW-aangiften;

BenW /Burg.

M

 

 

e.

 

correspondentie m.b.t. vergoedingen van het Rijk of andere instellingen;

BenW /Burg.

M

 

 

f.

 

het vragen van adviezen aan gemeentelijke diensten of derden indien daaraan geen kosten verbonden zijn of indien het vragen van een dergelijk advies is voorgeschreven. ( bijv. Welstand, GGD, Argonaut, Onderwijsinspectie, Adviescommissie agrarische bouwaanvragen, adviseur op grond van de Procedureverordening planschadevergoeding);

BenW /Burg.

M

 

 

g.

 

het zenden van ontvangstbevestigingen;

BenW /Burg.

M

 

 

h.

 

het opvragen van wettelijk voorgeschreven accountantsverklaringen;

BenW /Burg.

M

 

 

i.

 

het aansprakelijk stellen voor herstel van schade door derden aan gemeente-eigendommen;

BenW /Burg.

M

 

 

j.

 

het verzenden van uitnodigingen voor een gesprek (bijv. aangaande of bijdrage, het verstrekken of inwinnen van informatie e.d.);

BenW /Burg.

M

 

 

k.

 

het opzeggen van abonnementen op tijdschriften.

BenW /Burg.

M

 

 

2.

 

PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSHANDELINGEN

Besluiten met betrekking tot privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet voor zover die verband houden met werkterrein opgedragen aandachtsgebied van het werkatelier(s), (bijv. aangaan en opzeggen van huur-,pacht en koopcontracten, het besluiten op aansprakelijkheidsstellingen, aanvaarding schenking, cessie etc.) met uitzondering van de besluiten als bedoeld in het tweede lid van artikel 160 Gemeentewet (deelneming in stichtingen e.d.);

BenW

M/G

 

Bij contracten op het gebied van inkoop van diensten, leveringen en werken: mandaat aan medewerkers atelier inkoop voor het daadwerkelijk ondertekenen van het contract. (zie 4) Bij overige contracten mandaat aan projectleider en medewerkers betreffende ateliers. Bij contracten met financiële gevolgen waarover nog niet eerder door het bevoegd orgaan of de bevoegde gemandateerde medewerker is besloten zie ook hierna onder 4 !!!

Artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet dient in acht genomen te worden (plicht tot informeren gemeenteraad over rechtshandelingen als de raad daarom vraagt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente). Geen mandaat als de raad zijn bedenkingen kenbaar maakt.

Voor het formeel aanvaarden van een schenkingen, legaten e.d. aan de gemeente is instemming portefeuillehouder vereist.

3.

 

VOLMACHT EN MACHTIGING

Vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte (volmacht) bij privaatrechtelijke rechtshandelingen: (koop, huur, pacht, aanvaarding schenking, cessie etc.)

 

 

 

Contracten m.b.t inkoop van werken, leveringen en diensten worden uitsluitend ondertekend door atelier inkoop, tenzij in dit register anders gemeld (zie ook 4).

a.

 

is de onderliggende bevoegdheid gemandateerd (bijvoorbeeld de bevoegdheid te beslissen over de inhoud van een koopovereenkomst) dan mag de bevoegde functionaris ook de daaruit voorvloeiende vertegenwoordigingshandelingen (bijvoorbeeld ondertekenen van het contract en passering koopaktes namens gemeente) uitoefenen.

Burg.

M/G*

Notaris en andere derden

Van bevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt als de burgemeester of de portefeuillehouder de wens te kennen heeft gegeven van de bevoegdheidgebruik te willen maken. (zie mandaatregeling)

Ondermandaat (volmacht) mogelijk aan notaris en andere derden voor bijv. het passeren van akten bij grondverkopen en vestiging zakelijke rechten.

b.

 

Ook voor de gevallen waarin de onderliggende bevoegdheid niet door het bevoegde bestuursorgaan is gemandateerd (het college of de burgemeester besluit zelf) wordt hierbij volmacht verstrekt voor het ter uitvoering van het besluit benodigde vertegenwoordigingshandelingen

Burg.

M/G*

Notaris en andere derden

*De bevoegdheid van de griffier geldt als de raad besluit om de griffier de bevoegdheid te geven om op te treden als budgethouder voor het budget voor raadswerkzaamheden. Het nemen van beslissingen over privaatrechtelijke overeenkomsten is een zaak van het college (160 Gemeentewet) en de burgemeester is op grond van 171 van de Gemeentewet bevoegd de gemeente te vertegenwoordigen in en buiten rechten.

4.

 

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

 

 

 

Aangaan verplichting alleen mogelijk bij voldoende, geoormerkt budget

a.

 

Algemeen: bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen

 

 

 

 

 

1.

Het aangaan van een financiële verplichting op het gebied van inkoop vandiensten, leveringen en werken door het sluiten en ondertekenen van een contract.

BenW/B

 

a 1: M werkatelier inkoop)/G*

 

 

Ad a.1 Mandaat aan medewerkers van atelier inkoop, tenzij in dit register of in een register van een werkatelier bij een specifieke bevoegdheid expliciet anders wordt bepaald.

Het aangaan van een verplichting door werkatelier inkoop geschiedt uitsluitend met instemming van de budgetverantwoordelijk projectleider of andere budgetverantwoordelijk medewerker van het betreffende werkatelier. Indien zij niet tot overeenstemming komen beslist de themaverantwoordelijke leidinggevende(zie inkoopbeleid).

 

2.

In afwijking van het bepaalde onder 1 geldt voor het oproepen van een prestatie opgenomen in een raamcontract (het sluiten van een deelcontract) mandaat aan projectleider/medewerker betreffende atelier.

BenW/B

a.2: L/G*

 

 

Mandaat aan externe projectleiders onder voorbehoud instemming themadirecteur

* zie opmerking over bevoegdheid griffier onder 2

 

3.

Voor het aangaan van andere dan hiervoor onder 1 en 2 genoemde financiële verplichtingen ter uitvoering van besluitvorming van college en raad (i.v.m. o.a. subsidies, uitkeringen, grondaankopen, aansprakelijkheidsstellingen wegens onrechtmatige daad of niet-nakoming van contracten, betalingen personeel (m.u.v. besluiten over externe inhuur –zie hiervoor onder a 1)), geldt het bepaalde elders in dit register of het register van het betreffende vakatelier

BenW/B

 

 

 

 

4.

Programmadragers en strategisch adviseurs hebben de bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen voor zover dat voor de uitoefening van hun werkzaamheden (bewaking collegeprogramma en opstellen van strategisch beleid) noodzakelijk is. Programmadragers hebben budget om hun programma’s op te starten

BenW/B

 

 

Ad a.4 bij inkoop geldt het hiervoor bepaalde onder 1)

 

b.

 

Spoedeisende uitgaven (inkoop leveringen) Bonnenboek

Bij spoedeisende aanschaf van materiaal (leveringen) kan in afwijking van het bepaalde onder a.1 gebruik worden gemaakt van het Bonnenboek.

BenW/B

 

M/G*

 

Ad b. mandaat alleen voor spoedeisende gevallen bij bedragen tot maximaal € 250,-- exclusief BTW (Bonnenboek). Opdrachtbon dient achteraf te worden geaccordeerd door leidinggevende.

5.

 

FACTURENHet akkoord verklaren van facturen.

BenW/Burg.

L/G*

M

De factuur moet overeenkomen met de verstrekte opdracht (zo niet: nieuwe of aanvullende opdracht) Akkoordverklaring zo mogelijk op basis van prestatieverklaring (bijv. in de vorm van foto, pakbon, opleveringsrapport, urenstaat).Bij verzamelfacturen checken bij de personen die de levering hebben geaccepteerd

* zie opmerking over bevoegdheid griffier onder 2

6.

 

BETALINGSOPDRACHTENHet tekenen van betalingsopdrachten aan kassier en comptabele.

BenW

L/G*

 

* zie opmerking over bevoegdheid griffier onder 2

7.

 

BELASTINGEN Besluiten m.b.t. heffing en invordering belastingen

Heffings- en invorderings ambtenaar aangewezen door het college

*

 

* Zie afzonderlijk mandaatbesluit van Heffings- en invorderingsambtenaar en mandaat aan BSOB

8.

 

UITVOERING WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN Besluiten tot

 

 

 

 

a.

 

Aanwijzing directievoerders en toezichthouders (anders dan toezichthouders als bedoeld in de Awb)

BenW

L of door DIR aangewezen projectleider of andere budgetverantwoordelijke)

M (directievoerder)

 

b.

 

Opdragen van meer- en minderwerk, bestekswijzigingen en regiewerk bij de in uitvoering zijnde werken.

BenW

L of door DIR aangewezen projectleider of andere budgetverantwoordelijke)

M (directievoerder)

Ad b. bestekwijzigingen en meer/minderwerk dienen binnen de bestuurlijke opdracht van het college te vallen. Ondermandaat mogelijk met inachtneming aanwijzingen verstrekker ondermandaat.

9.

 

SUBSIDIES

 

 

 

 

a.

 

Besluiten m.b.t. aanvragen tot c.q. ambtshalve verlenen, vaststellen afrekenen en bevoorschotten van incidentele subsidies op grond van gemeentelijke subsidieregelingen.

BenW

L

 

Ad a Mandaat geldt voor de gevallen waarin het beleid voor incidentele subsidieverlening expliciet (d.w.z. inclusief subsidiebedrag) is vastgesteld. Een raadsbesluit tot beschikbaarstelling van een krediet wordt geacht expliciet beleid te bevatten. Als er geen sprake is van een expliciet vastgesteld beleid mag alleen gebruik gemaakt worden van het mandaat na instemming van de portefeuillehouder. Halfjaarlijks wordt de portefeuillehouder(s) een overzicht verstrekt van de met mandaat verleende/geweigerde subsidies.

b.

 

Besluiten m.b.t. aanvragen tot c.q. ambtshalve verlenen, vaststellen, afrekenen en bevoorschotten van jaarlijkse subsidies alsmede het verstrekken van voorschotten m.b.t. subsidies tot krachtens in gemeentelijke subsidieregelingen opgenomen normen.

BenW

L

 

Ad b. Voor subsidies krachtens regionale en gemeenschappelijke regelingen alleen tekenmandaat.

c.

 

Besluiten m.b.t. vaststellen subsidieplafonds conform het door college van BenW vastgestelde overzicht subsidies.

BenW

L

 

 

d.

 

De bevoegdheid tot het aanvragen van subsidies door de gemeente bij derden (bijv. Europese subsidies).

BenW

L

 

Ad d. Er dient voldoende budget te zijn voor de tegenprestatie van de gemeente die eventueel bij het subsidiebesluit wordt geëist.

10.

 

PERSOONSGEGEVENS Het beheren van de verwerking van persoonsgegevens welke vallen onder werkingssfeer van de Wet beheer persoonsgegevens en de eventueel daarop gebaseerde gemeentelijke regelingen, het nemen van besluiten ter zake de uitvoering van de Wbp en het verstrekken van informatie hieromtrent.

BenW/Burg.

 

M

 

 

11.

 

BASISREGISTRATIES Het beheren en bewerken van alle wettelijke basisregistraties en- administraties ((o.a. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie personen (BRP) Paspoorten en Identiteitskaarten, Basisregistratie Topografie (BRT), Basisregistratie Nieuw handelsregister(NHR), Basisregistratie kadaster (BRK) Basisregistratie Onroerende Zaken (WOZ) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)) en het uitvoeren van alle verdere daaruit voortvloeiende werkzaamheden (bv. elektronisch waarmerken en het verstrekken van wettelijke verklaringen )

BenW

M

 

 

12.

 

DIGITAAL WAARMERKEN EN PUBLICEREN Het digitaal waarmerken en publiceren van digitale bestanden (o.a. digitale bestemmingsplannen, verordeningen en besluiten)

BenW

M

 

 

13.

 

AMBTSHALVE AANVRAGEN Het doen van aanvragen om vergunningen waarbij het college of de burgemeester zelf de aanvrager is. (bijv. omgevingsvergunning).

BenW/Burg.

M

 

 

14.

 

ADVISERING/AKKORDERING AANVRAGEN BIJ DERDENHet voorzien van aanvragen van derden van een advies of akkoordverklaring t.b.v. het verkrijgen van een overheidsbijdrage of -beschikking (bijv. advisering t.b.v. aanvraag vergunning t.b.v. ontgronding; verklaringen bij gereedmeldingen van woningen; huursubsidie e.d.).

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

15.

 

BESCHIKKINGEN ALGEMEEN

 

 

 

 

a.

 

Het verrichten van handelingen ter voorbereiding en uitvoering van beschikkingen, waaronder in ieder geval begrepen:

 

 

 

 

 

1.

de beoordeling van de ontvankelijkheid van aanvragen en het eventueel besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen;

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

 

 

2.

het bieden van gelegenheid tot het herstel van vormfouten;

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

 

 

3.

het verzorgen van voorgeschreven bekendmaking van aanvragen en de daarop genomen besluiten (waaronder 3:41 en 3:42 Awb);

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

 

 

4.

het horen van (derden-) belanghebbenden;

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

 

 

5.

het toezenden van afschriften van ingebrachte zienswijzen aan de aanvrager en de adviserende bestuursorganen;

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

 

 

6.

het verdagen van de beslissingstermijn;

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

 

 

7.

het opvragen van voorgeschreven of noodzakelijke adviezen.

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

 

 

8.

besluiten m.b.t. het volgen van de openbare voorbereidingsprocedure of de uitvoering van de Inspraakverordening

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

 

b.

 

Het indienen van zienswijzen tegen ontwerpbesluiten van medeoverheden

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

Instemming van portefeuillehouder noodzakelijk

c.

 

Het nemen van besluiten m.b.t. vaststelling van dwangsommen bij niet tijdig beslissen als bedoeld in artikel 4:18 Awb

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

Bevoegd is de medewerker die ook bevoegd is om te beslissen op het onderliggende verzoek

16.

 

BEZWAARSCHRIFT, BEROEP EN HOGER BEROEP & MEDIATION

Raad (del)/BenW/Burg.

 

 

 

a.

 

Het nemen van besluiten op ingediende bezwaarschriften, mits voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden

 

L/M

 

Ad a. 1. De beslissing op bezwaar is conform het advies dat is uitgebracht door de Commissie voor rechtsbescherming;

2. De portefeuillehouder dient in te stemmen met het conceptbesluit.

3. Artikel 10:3 van de Awb dient strikt in acht genomen te worden (degene die het besluit op bezwaar neemt mag niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan degene die het primair besluit heeft genomen). Dit beslismandaat geldt, gezien de bijzondere aard en totstandkomingsprocedure, niet voor raadsbesluiten. Bij raadsbesluiten geldt het mandaat in bezwaar-, beroep-, hoger beroep- en mediationzaken uitsluitend voor voorbereidings- en uitvoeringshandelingen;

b.

 

Het nemen van besluiten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissing op bezwaarschriften (o.a bieden mogelijkheid herstel vormverzuim en verdaging beslistermijn).

 

M

 

Zie Verordening op de commissie rechtsbescherming. Beslissingsbevoegdheid bij bezwaarschriften tegen belas-tingaanslagen ligt bij heffings- en invorderingsambtenaar. Voor mandaat behandeling bezwaarschriften zie afzonderlijk besluit.

c.

 

Het nemen van besluiten ter zake van de behandeling van (hoger) beroepschriften, waaronder in ieder geval begrepen: het indienen van verweerschriften en schriftelijke duplieken in beroep en hoger beroep.

 

M

 

 

d.

 

Het aanwijzen van personen die de gemeente of de gemeentelijke bestuursorganen vertegenwoordigen bij de behandeling van bezwaarschriften, het voeren van rechtsgedingen (bestuurlijk, civiel, strafrechtelijk en fiscaal) bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale raad van beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven, het Gerechtshof, de Hoge Raad en Gedeputeerde Staten, voor zover niet in het register van het betreffende vakatelier anders gemeld

 

L (juridische zaken)

 

 

Bevoegdheid tot instelling van beroep en hoger beroep blijft bij bevoegd orgaan. De door de mandataris aangewezen persoon is bevoegd alles te doen wat in het belang van de gemeente of het betrokken bestuursorgaan is (incl. financiële afwikkeling geschil tijden comparitie of regiezitting). Bij vakateliers met eigen juridische adviseurs en/of medewerkers wordt de gemeente in publiekrechtelijke rechtsgedingen vertegenwoordigd door die medewerkers.

e.

 

Besluiten m.b.t. het voeren van verweer in civielrechtelijke gedingen en het voegen in strafprocessen

 

M (juridische zaken)

 

 

f.

 

Bevoegdheid tot het als gemeente zelf aanspannen van civielrechtelijke gedingen

 

M (jur. zaken)

 

Instemming portefeuillehouder noodzakelijk. Bevoegdheid ziet ook op het aangaan van de uit de procedure voortvloeiende financiële verplichtingen.

g.

 

Besluiten m.b.t. de keuze voor mediation.

 

M (jur. zaken)

 

Bevoegdheid ziet ook op het aangaan van de uit de procedure voortvloeiende financiële verplichtingen.

17.

 

KLACHTEN (INTERN KLACHTRECHT).

Raad/BenW /Burg

Burg/AD/TD/L

 

**Zie specifieke regels opgenomen in de beleidsregels over het intern klachtrecht.

18.

 

WOB en WET HERGEBRUIK OVERHEIDSINFORMATIEAfdoening aanvragen om informatie (Wob) dan wel hergebruik (Who)

Raad (del)/ BenW/Burg.

M

 

 

19.

 

TOEZICHT EN HANDHAVING

 

 

 

 

 

a.

Besluiten m.b.t. aanwijzing toezichthouders en eventuele beperking bevoegdheden als bedoeld in afdeling 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht.

BenW/Burg.

L

 

 

 

b.

Tot de bevoegdheid behoren alle aan de oplegging van een last voorafgaande handelingen (o.a. constatering overtreding, sommering tot het staken van strijdig gebruik en aanvraag legalisatie). Als portefeuillehouder niet instemt met een formeel handhavingsbesluit (opleggen last onder dwangsom of last onder bestuursdwang) dan geldt daarvoor geen mandaat. In dat geval wordt het advies over het te nemen besluit voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan.

BenW/Burg.

M

 

Tot de bevoegdheid behoren alle aan de oplegging van een last voorafgaande handelingen (o.a. constatering overtreding, sommering tot het staken van strijdig gebruik en aanvraag legalisatie). Als portefeuillehouder niet instemt met een formeel handhavingsbesluit (opleggen last onder dwangsom of last onder bestuursdwang) dan geldt daarvoor geen mandaat. In dat geval wordt het advies over het te nemen besluit voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan.

20.

 

OPVRAGEN GEGEVENS UIT ALGEMENE REGISTERS Opvragen strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters (o.a. in verband met het verlenen van onderscheidingen en het verlenen van vergunningen)

BenW./B

M

 

 

21.

 

Personeelszaken

zie bijlage bij dit register

 

 

 

 

 

Bijlage bij Register Algemeen: (onder)mandaten m.b.t. personele zaken

BenW = college van burgemeester en wethouders AD = Algemeen directeur THD = Themadirecteur

Daar waar in dit schema een bevoegdheid tot het nemen van besluiten over medewerkers wordt gelegd bij een leidinggevende, wordt deze bevoegdheid met betrekking tot de persoon van de leidinggevende zelf gemandateerd aan THD. Voor gelijkluidende besluiten m.b.t. de rechtspositie van de THD geldt dan dat de AD bevoegd is en voor gelijkluidende besluiten m.b.t. de rechtspositie van de AD geldt dat het college bevoegd blijft. Een en ander, tenzij anders gemeld. Bijv. Besluiten m.b.t. Keuzepensioen: Leidinggevende beslist over medewerkers, THD besluit over de leidinggevende, de AD over de THD en het college over de AD.

Uitzonderingen:

 • Beoordeling AD: (burgemeester en portefeuillehouder Personeel en organisatie i.p.v. college)

 • reiskosten AD (portefeuillehouder Personeel en organisatie i.p.v. college),

 • koop/verkoop vakantie-uren AD (portefeuillehouder Personeel en organisatie i.p.v. college) en

 • uitvoering IKB en tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering: Deze bevoegdheden blijven in alle gevallen bij leidinggevende van het werkatelier personeels- en salarisadministratie

Artikel

Onderwerp

B&W

AD

THD

Leidinggevende

 

Besluiten m.b.t. openstelling vacature

 

X

 

 

 

Besluiten m.b.t. benoeming en ontslag AD en themadirecteuren

X

 

 

 

 

Besluiten m.b.t. benoeming leidinggevenden

 

 

X

 

 

Besluiten m.b.t. ontslag leidinggevenden (anders dan op verzoek)

 

X

 

 

 

Besluiten m.b.t. ontslag leidinggevenden (op verzoek)

 

 

X

 

 

Besluiten m.b.t. inhuur tijdelijk personeel

 

 

X

 

 

Besluiten m.b.t. benoeming medewerkers (niet zijnde leidinggevenden)

 

 

 

X

 

Besluiten m.b.t. beoordeling AD

X (B+ porte feuillehouder PO)

 

 

 

 

Besluiten m.b.t. beoordeling medewerkers

 

 

 

X

 

Besluiten m.b.t. verlof/overwerk en koop en verkoop uren medewerkers

 

 

 

X

 

Besluiten m.b.t. reiskostenvergoeding medewerkers

 

 

 

X

 

Benoeming (B)ABS

 

 

 

X (L. burgerzaken)

2:1B, lid 1 CAR-UWO

Plaatsing in andere functie

 

X

 

 

2:1B, lid 2 CAR-UWO

Tijdelijk andere werkzaamheden verrichten

 

X

 

 

3:8 t/m 3:10 CAR-UWO

Functioneringstoelage, arbeidsmarkttoelage, waarnemingstoelage

 

X

 

 

3:11 t/m 3:24 CAR-UWO

Toelagen en uitkeringen personeel

 

 

 

X

3:25 en 3:26 CAR UWO

Tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering

 

 

 

X (L personeels- en salarisadmin.)

3:27 t/m 3:36 CAR-UWO

Uitvoering IKB

 

 

 

X (L personeels- en salarisadmin.)

4:1 CAR-UWO

Besluit indeling functies in standaardregeling of bijzondere regeling

X

 

 

 

8:1 CAR-UWO

Ontslag op eigen verzoek (inclusief keuzepensioen)

 

 

 

X

8:2 CAR-UWO

Ontslag wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

 

 

 

X

8:3 CAR-UWO

Ontslag wegens reorganisatie

X

 

 

 

8:4 CAR-UWO

Ontslag wegens volledige arbeidsongeschiktheid

 

 

 

X

8:5 CAR-UWO

Ontslag wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

 

 

 

X

8:6 CAR-UWO

Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

X

 

 

 

8:7 CAR-UWO

Ontslag wegens ‘kleine ontslaggronden’

 

X

 

 

8:8 CAR-UWO

Overige ontslaggronden

X

 

 

 

8:9 CAR-UWO

Ontslag na bekleding publieke functie

X

 

 

 

8:12 CAR-UWO

Ontslag uit tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding

 

 

 

X

8:13 CAR-UWO

Ontslag als disciplinaire straf

X

 

 

 

8:15:1 CAR-UWO

Schorsing als ordemaatregel

 

X

 

 

Hoofdstuk 10D CAR-UWO

Boventalligverklaring

X

 

 

 

10D:11 e.v. CAR-UWO

Start Werk naar Werk-traject

X

 

 

 

15:1:e CAR-UWO

Goedkeuring nevenwerkzaamheden

 

 

 

X

16:1:2, lid 1a CAR-UWO

Schriftelijke berisping

 

 

 

X

16:1:2, lid 1b CAR-UWO

Werk buiten normale werktijden zonder of tegen lagere vergoeding

 

X

 

 

16:1:2, lid 1c CAR-UWO

Vermindering vakantie

 

X

 

 

16:1:2, lid 1d CAR-UWO

Geldboete

 

X

 

 

16:1:2, lid 1 e CAR-UWO

Niet-betaling salaris

 

X

 

 

16:1:2, lid1f CAR-UWO

Bevriezen salaris

 

X

 

 

16:1:2, lid 1g

Vermindering salaris

 

X

 

 

16:1:2, lid1h

Plaatsing in andere betrekking als disciplinaire maatregel

X

 

 

 

16:1:2, lid1i CAR-UWO

Schorsing als disciplinaire straf

 

X

 

 

Interne richtlijn beloning

Toekenning extra periodiek

 

X

 

 

Interne richtlijn beloning

Bevordering naar functieschaal

 

 

 

X

Interne richtlijn beloning

Gratificatie

 

X

 

 

Interne richtlijn beloning

Toekennen attentie

 

 

 

X

 

Bijlage 2 Register werkatelier bedrijven

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

Besluiten op grond van de Winkeltijdenwet en de Verordening inzake de winkeltijden

BenW

M

 

 

2.

Besluiten op grond van de Havenbeheerverordening.

BenW

Havenmeester

 

 

3.

Besluiten op grond van de Marktverordening.

BenW

Marktmeester

 

 

 

Bijlage 3 Register werkatelier Beleid jeugd, leefbaarheid, burgerkracht en sociaal domein

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

Besluiten m.b.t. aanvragen vergunningen op grond van de Leegstandswet

BenW

M

 

 

2.

Besluiten m.b.t aanvragen VROM-starterslening

BenW

M

 

 

3.

De bevoegdheid tot het wijzigen c.q. flexibel toepassen van het vastgestelde woningbouwprogramma, met inachtneming van de in het besluit tot vaststelling van het woningbouwprogramma opgenomen marges en voorwaarden.

BenW

L

 

 

4.

JEUGDWET: ZORGMELDINGEN a. Het afhandelen van zorgmeldingen van de politie (art. 12a Wet maatschappelijke ondersteuning).b. Het afhandelen van zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling(art. 12a Wet maatschappelijke ondersteuning).

BenW

Directeur van de Gecertificeerde Instelling/BJZ voor onderdeel AMKH (Veilig Thuis)

medewerker Veilig Thuis

 

5.

JEUGDWET:SPOEDMACHTIGING GESLOTEN JEUGDHULPa. Het buiten kantoortijden indienen van een verzoek bij de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een spoedmachtiging voor gesloten jeugdhulp( artikel 6.1.8 eerste lid Jeugdwet , art. 6.1.12 zesde lid Jeugdwet en art. 4 tweede lid van de Verordening Jeugdhulp)

BenW

Regiodirecteur Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Noordoost

teamlid Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Noordoost

 

 

Bijlage 4 Register werkatelier Beleiduitvoering jeugd, leefbaarheid, burgerkracht en sociaal domein

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

Besluiten op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen

BenW

M

 

 

2.

Besluiten m.b.t. de aanwijzing van toezichthouders als bedoeld in de Wet op de kinderopvang

BenW

directeur van de GGD

 

 

3.

Besluiten m.b.t. vervangende leerplicht, vervangende leerplicht laatste schooljaar en vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs alsmede handelingen m.b.t. kennisgeving beroep op vrijstelling.

BenW

Regionaal bureau leerplicht Brabant-Noordoost

M (leerplichtambtenaar

 

4.

Besluiten met betrekking tot aanvragen op grond van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) en peuterspeelzaalwerk.

BenW

M

 

 

 

Bijlage 5 Register werkatelier burgerzaken en KCC

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling!

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

PASPOORTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAARTEN

 

 

 

 

a.

Besluiten o.g.v. de Paspoortwet en de paspoortuitvoeringsregeling (PUN)

Burg./BenW

M

 

 

b.

Het bestellen en tekenen voor ontvangst van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

Burg./BenW

M

 

 

c.

Verantwoording afleggen aan het Ministerie van Binnenlandse zaken over de financiële afwikkeling van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.

Burg./BenW

M

 

 

2.

RIJBEWIJZEN

 

 

 

 

a.

Besluiten m.b.t. de afgifte van, weigeren, intrekken en ongeldig verklaren van rijbewijzen op grond van de wegenverkeerswet

Burg./BenW

M

 

 

b.

Het bestellen en tekenen voor ontvangst van rijbewijzen

Burg./BenW

M

 

 

3.

PASPOORTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAARTEN

 

 

 

 

a.

Uitreiken paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten o.g.v. de Paspoortwet en de paspoortuitvoeringsregeling (PUN)

Burg.

M

 

 

b.

Het tekenen voor ontvangst van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten)

Burg.

M

 

 

4.

RIJBEWIJZEN

 

 

 

 

a.

Uitreiken rijbewijzen van rijbewijzen op grond van de wegenverkeerswet

Burg.

M

 

 

b.

Het tekenen voor ontvangst van rijbewijzen

Burg.

M

 

 

5.

VREEMDELINGENWETUitoefening van de bevoegdheden die door de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie bij besluit van 1 april 2004 zijn gemandateerd aan de Burgemeester.

Burg.

M

 

 

6.

RIJKSWET OP HET NEDERLANDERSCHAP

 

 

 

 

a.

Het nemen van besluiten en het geven van adviezen op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap en het besluit Optie-en Naturalisatie-gelden (BON)

Burg.

M

 

 

b.

Het in ontvangstnemen van een schriftelijke verklaring, het beoordelen ervan en het (al dan niet) bevestigen van de verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burg.

M

 

 

c.

Uitnodigen ceremonie

Burg.

M

 

 

d.

Het opvragen van strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters bij de Centrale Justitiële Documentatie in het kader van Rijkswet Nederlanderschap op grond van het besluit justitiële gegevens en de Rijkswet op het Nederlanderschap

Burg.

M

 

 

e.

Besluiten m.b.t. de afgifte van bewijzen van Nederlanderschap, geen reispapier zijnde.

Burg.

M

 

 

7.

VERKIEZINGENBesluiten m.b.t. de uitvoering van de Kieswet, Kiesbesluit en de Wet raadgevend referendum.

Burg./ BenW / voorzitter hfd stembureau

M

 

 

8.

DIVERSE DOCUMENTEN

 

 

 

 

a.

Besluiten m.b.t. legalisatie van handtekeningen.

Burg.

M

 

 

b.

het betekenen van gerechtelijke stukken

Burg.

M

 

 

9.

BASISREGISTRATIE PERSONEN

 

 

 

 

a.

Besluiten m.b.t. de uitvoering van de Wet BRP en daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften (waaronder ook gemeentelijke regelgeving).

BenW/Burg.

M

 

 

b.

Aanwijzen van ambtenaren die bevoegd zijn tot het afnemen van een verklaring onder eed of belofte

BenW/Burg.

L

 

 

10.

BURGERLIJKE STAND

 

 

 

 

a.

Bevoegdheid tot aanwijzing van een locatie als tijdelijk ‘huis der gemeente’ voor voltrekking van een huwelijk of bevestiging van een partnerschap

BenW

 

M

 

Verzoeken worden getoetst aan de openbare orde en de goede smaak. Locaties worden eenmalig voor het betreffende huwelijk of partnerschap aangewezen. De locaties dienen voorts getoetst te worden aan de (brand)veiligheid, toegankelijkheid, voorzieningen ambtenaar burgerlijke stand, het vigerende bestemmingsplan of de Apv. Mandaat aan Beleidsmedewerker burgerzaken.

b.

Benoeming ( tijdelijk onbezoldigd) buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk of bevestigen van een partnerschaprelatie.

BenW

 

M

 

 

11.

LIJKBEZORGING

 

 

 

Is bij afzonderlijk besluit van het college gemandateerd aan de directeur van de GGD

a.

Besluiten m.b.t. de uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging en het besluit op de lijkbezorging.

BenW/Burg.

M

directeur van de GGD

 

b.

Bevoegdheid m.b.t. de benoeming van gemeentelijke lijkschouwers

BenW/Burg.

M

directeur van de GGD

 

12.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPENHet nemen van alle besluiten bedoeld in de artikelen 5:5 t/m 5:12 van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. gevonden zaken, voor zover geen betrekking hebbende op (brom-) fietsen en zwerfdieren. (besluiten m.b.t. deze gevonden zaken zie Werkatelier openbaar gebied)

Burg.

M

 

 

13.

STRAATNAAMGEVINGBevoegdheid tot het toekennen van namen aan straten en andere objecten.

BenW

Portefeuille-houder

 

De commissie straatnaamgeving of een ander deskundig college dient om een advies te worden gevraagd en er dient conform dat advies te worden besloten.

 

Bijlage 6 Register Communicatie online

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

Besluiten m.b.t. verzoeken van derden om gebruik van gemeentewapen en -logo.

BenW

M (communicatieadviseur)

 

 

 

Bijlage 7 Register werkatelier financieel beleid en advisering

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling !

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

Besluiten ter zake van:

 

 

 

Uitoefening bevoegdheden dient plaats te vinden met inachtneming Treasurybeleid. Binnen 5 werkdagen dient van besluiten een afschrift aan de portefeuillehouder te worden verstrekt.

a.

het voorzien in vaste financieringsmiddelen.

BenW

M

 

Uitoefening bevoegdheden dient plaats te vinden met inachtneming Treasurybeleid. Binnen 5 werkdagen dient van besluiten een afschrift aan de portefeuillehouder te worden verstrekt.

b.

het aantrekken en uitzetten van vlottende geldmiddelen.

BenW

M

 

Uitoefening bevoegdheden dient plaats te vinden met inachtneming Treasurybeleid. Binnen 5 werkdagen dient van besluiten een afschrift aan de portefeuillehouder te worden verstrekt.

c.

het aangaan van rekening-courantovereenkomsten met banken en gesubsidieerde instellingen.

BenW

M

 

Uitoefening bevoegdheden dient plaats te vinden met inachtneming Treasurybeleid. Binnen 5 werkdagen dient van besluiten een afschrift aan de portefeuillehouder te worden verstrekt.

d.

vervroegde aflossing van door en aan de gemeente verstrekte geldleningen

BenW

M

 

Uitoefening bevoegdheden dient plaats te vinden met inachtneming Treasurybeleid. Binnen 5 werkdagen dient van besluiten een afschrift aan de portefeuillehouder te worden verstrekt.

 

Onder de besluiten wordt tevens begrepen het formeel afwikkelen van overeenkomsten voortvloeiende uit deze besluiten.

 

 

 

 

 

Bijlage 8 Register werkatelier financiële administratie

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling!

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

Saldobevestigingen hypothecaire en andere verstrekte geldleningen.

BenW

M

 

 

2.

Besluiten m.b.t. afwikkeling van aansprakelijkheidsstellingen van gemeente door derden.

BenW

M

 

 

 

Bijlage 9 Register werkatelier gebiedsontwikkeling en planologie

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling!

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

Besluiten m.b.t. overeenkomsten betreffende vaststelling/wijziging of uitwerking van bestemmingsplannen (waaronder verhaal planschade).

BenW

L

 

 

2.

Besluiten m.b.t. exploitatieovereenkomsten

BenW

L

 

 

3.

Besluiten m.b.t. de afhandeling van aanvragen om vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro en daarop gebaseerde verordening onder de voorwaarde dat het advies van de op grond van de verordening door het college ingeschakelde adviseur wordt gevolgd.

BenW

M

 

 

4.

Het geven van reacties op principeverzoeken (schetsplannen – en niet uitgewerkte plannen m.b.t. het gebruik van gronden en opstallen) welke in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan). Het betreft hier een voorstadium van een besluit tot wijziging/herziening van een bestemmingsplan (Zie ook register VTH).

BenW

M

 

Positieve reactie alleen met mandaat mogelijk indien het plan past in de meest recente structuurvisie

5.

De bevoegdheid op grond van artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening tot het afwijzen van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen (betreft een door de Raad aan het college gemandateerde bevoegdheid met de mogelijkheid van ondermandaat).

BenW

M

 

 

6.

MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE

 

 

 

 

a.

Besluiten m.b.t. het aanwijzen tot een gemeentelijk monument (inclusief het intrekken van een aanwijzing).

BenW

M

 

Ad a. Voorwaarden: instemming portefeuillehouder en uitsluitend op advies van monumentencommissie

 

b.

Besluiten m.b.t. gemeentelijke monumentensubsidie.

BenW

M

 

 

c.

Besluit m.b.t. oplegging duldplicht als bedoeld in artikel 57, lid 2 van de Monumentenwet 1988 (o.g.v Erfgoedwet geldend tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

BenW

M

 

Opmerking: Vergunningverlening, toezicht en handhaving ondergebracht bij VTH.

7.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in alle publiekrechtelijke rechtsgedingen (inclusief bezwaar) m.b.t. de tot aan het werkatelier toegewezen taken.

Burg/BenW

M (juridisch adviseur)

 

 

 

Bijlage 10 Register werkatelier grondzaken

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling!

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

Besluiten m.b.t aanvragen om ontheffing van verboden opgenomen in de gemeentelijke grond uitgiftevoorwaarden tot verkoop, vervreemding of verhuur van woningbouwkavels en bedrijfskavels door kopers.

BenW

M

 

 

2.

Besluiten m.b.t. verkoop door de gemeente van vastgoed, kavels voor woningbouw, bedrijven en reststroken, daarbij inbegrepen de bevoegdheid af te wijken van de criteria opgenomen in de gemeentelijke gronduitgiftevoorwaarden.

BenW

L

 

Bij afwijking van criteria opgenomen in de gemeentelijke gronduitgiftevoorwaarden alleen mandaat na instemming portefeuillehouder

3.

Besluiten m.b.t. de aankoop van gronden benodigd voor het realiseren van een voorziening waartoe college eerder heeft besloten. Besluiten m.b.t. optieverlening zijn in deze bevoegdheid begrepen.

BenW

L

 

Bij koopprijs hoger dan € 10.000,-- alleen mandaat na instemming portefeuillehouder

4.

Verkoop vastgoed met inachtneming van beleid zoals o.a. vastgelegd in Kadernota vastgoed en Besluit bezuinigingen vastgoed.

BenW

M

 

Mandaat alleen na instemming portefeuillehouder

5.

Besluiten m.b.t. het vestigen van zakelijke rechten (opstalrecht, mandeligheid, hypotheek en erfdienstbaarheid) op gemeentelijke eigendommen en eigendommen van derden.

BenW

M

 

Bevoegdheid tot vestiging zakelijk recht op gemeentelijk eigendom alleen mogelijk na instemming portefeuillehouder

6.

Besluiten m.b.t. het verhuren, verpachten, in gebruik geven c.q. commercieel beheren van gemeente-eigendommen met alle daaraan verwante bevoegdheden zoals het verlenen van toestemming voor het heffen van entreegelden en het maken van reclame.

BenW

M

 

 

 

Bijlage 11 Register heffen en invorderen

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling!

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

Bevoegdheden m.b.t. heffing en invordering van belastingen zijn op grond van artikel 231, lid 2 sub b en c van de Gemeentewet rechtstreeks toegekend (geattribueerd) aan de heffings- en invorderingsambtena(a)r(en) aangewezen door het college. Deze kan/kunnen de bevoegdheden bij afzonderlijk mandaatbesluit mandateren aan medewerkers van de betreffende ateliers.

Heffings- en invorderingsambtenaar

Zie afzonderlijk besluit

 

Voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen van de voormalige gemeente Veghel, blijft de overdracht van de bevoegdheden aan de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) van kracht. Uitgezonderd van deze overdracht zijn de leges, de scheepvaartrechten en de marktgelden. Deze belastingen worden nog in eigen beheer geheven en geïnd.

 

Bijlage 12 Register werkatelier inkoop

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling!

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

Besluiten m.b.t. aanbestedingen en daaruit voortvloeiende voorbereidings- en vervolghandelingen, waaronder in ieder geval begrepen het ondertekenen van het contract, met inachtneming van Inkoopbeleid en –procedure gemeente Meierijstad.

BenW

M (inkoopconsulent of -adviseur betrokken bij het betreffende inkoopproces)

 

Zie ook REGISTER ALGEMEEN onder 4. De budgetverantwoordelijkheid blijft bij het/de vakatelier(s).

Bij offerteaanvraag de Algemene Inkoopvoorwaarden c.q. de GIBIT voegen.

 

Bijlage 13 Register werkatelier integrale veiligheid, openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling!

 

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

 

OpiumwetBesluiten o.g.v. artikel 13b Opiumwet; met toepassing van het beleid inzake bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet en het daarop vastgestelde Handhavingsarrangement

Burgemeester

M

 

Zie ook REGISTER ALGEMEEN HANDHAVING (instemming portefeuillehouder met formeel besluit)

2.

 

Huisverbod

 

 

 

 

a.

 

Ondertekening van het door de burgemeester te nemen besluit tot het opleggen van een huisverbod als bedoeld in artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod en het verrichten van navolgende feitelijke handelingen ter uitvoering van een huisverbod:

Burgemeester

Mandaat aan Hulpofficier van justitie belast met de uitvoering van het huisverbod.

 

 

 

1.

Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3 lid 1 juncto art. 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod);

 

 

 

 

 

2.

In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod);

 

 

 

 

 

3.

Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie vooradvies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod).

 

 

 

 

 

4.

Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).

 

 

 

 

b.

 

Het in zeer spoedeisende gevallen waarin onmiddellijk optreden vereist is opleggen van een huisverbod.

Burgemeester

Mandaat aan Hulpofficier van justitie belast met de uitvoering van het huisverbod.

 

 

3.

 

BevolkingszorgBevoegdheden m.b.t. piketdiensten en aanwijzing functionarissen bevolkingszorg.

Burgemeester

Veiligheidsregio

 

(Zie Mandaatregeling bevolkingszorg van de Veiligheidsregio)

4.

 

Gebiedsverbod Besluiten m.b.t. het opleggen van een gebiedsverbod als bedoeld in artikel 2:77 van de APV.

Burgemeester

Politie

 

Zie ook REGISTER ALGEMEEN HANDHAVING (instemming portefeuillehouder met formeel besluit)

 

Bijlage 14 Register werkatelier openbaar gebied

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling!

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Onder-mandaat

Specifieke bepalingen

1.

Gevonden zaken: Het nemen van alle besluiten bedoeld in de artikelen 5:5 t/m 5:12 van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. gevonden zaken, voor zover betrekking hebbende op (brom-)fietsten en zwerfdieren. (besluiten m.b.t. overige gevonden zaken bij Atelier KCC.

Burg.

M

 

 

2.

Besluiten tot het inzetten van personeel, materiaal, materieel en externe diensten in het kader van de functionaliteit en veiligheid van de openbare ruimte.

BenW

M (storingscoördinator)

 

De dienstdoende storingscoördinator heeft mandaat binnen de bestaande (raam)contracten. Voor opdrachtvertrekking buiten bestaande contracten reikt de bevoegdheid tot een bedrag van € 5000,--

3.

Besluiten m.b.t. aanvragen (waaronder ambtshalve) om verkeersbesluiten.

BenW

M

 

 

4.

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen als bedoeld in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer.

BenW

M

 

 

5.

Besluiten m.b.t. ontheffingen op grond van artikel 149 Wegenverkeerswet en artikel 87 RVV (inclusief besluiten m.b.t. ontheffingen voor bijzondere transporten.

BenW

M

RDW

Ondermandaat ontheffingen bijzonder transport mogelijk aan Rijksdienst voor het wegverkeer

6.

Besluiten m.b.t. ontheffingen Afvalstoffenverordening.

BenW

M

 

 

7.

Besluiten m.b.t. aanvragen om parkeervergunningen als bedoeld in de parkeerverordening.

BenW

M

 

 

 

Bijlage 15 Register werkatelier Secretariële en administratieve ondersteuning

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

Besluiten m.b.t. aanvragen voor leerlingenvervoer inclusief toepassing hardheidsclausule.

BenW

M

 

 

 

Bijlage 16 Register werkatelier Toegang

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

WMO ALGEMEEN Besluiten m.b.t. aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de daarop gebaseerde verordeningen en regelingen.

BenW

M (consulent)

 

 

2.

WMO BESCHERMD WONENBesluiten met betrekking tot beschermd wonen op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

 

a.

het bepalen en organiseren van de toegang Beschermd Wonen voor Brabant Noordoost-oost.

BenW

BenW Den Bosch

M. gemeente Den Bosch

 

b.

de bevoegdheid te beslissen op aanvragen voor Beschermd Wonen.;

BenW

Directeur dienst Publiekszaken van de gemeente Den Bosch

 

 

c.

de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten over Beschermd Wonen.

BenW

BenW Den Bosch

 

 

d.

het in beroep en hoger beroep voeren van verweer in zaken over Beschermd Wonen.

BenW

BenW Den Bosch

M. gemeente Den Bosch

 

e.

het instellen van hoger beroep in zaken over Beschermd Wonen.

BenW

BenW Den Bosch

M. gemeente Den Bosch

 

3.

GEHANDICAPTENPARKEERKAARTEN(Verkeers-)besluiten m.b.t. gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen (bord E6 met onderbord)

BenW

M (consulent)

 

 

4.

SOCIALE ZAKEN

 

 

 

 

a.

Besluiten m.b.t. uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW / IOAZ, Wi (Wet inburgering), Wko (Wet Kinderopvang).

BenW

L

 

 

b.

Besluiten m.b.t. toepassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

BenW

L

 

 

c.

Het toepassen van een afstemming o.g.v. de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015.

BenW

M (Klantmanager):

 

 

d.

Besluiten m.b.t. het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van Titel 5:4 Awb en de daarop gebaseerde beleidsregels.

BenW

M (Klantmanager):

 

 

e.

Besluiten inzake toekenning/ afwijzing / terugvordering / om niet stelling inzake levensonderhoud Bbz-2004.

BenW

L

 

 

f.

Besluiten inzake toekenning/afwijzing/ terugvordering inzake bedrijfskapitaal Bbz-2004.

BenW

L

 

 

g.

Het verstrekken van informatie aan onderhoudsplichtige ex-partners van bijstandscliënten.

BenW

M (Klantmanager)

 

 

h.

Besluiten m.b.t. het instellen van verhaal voortvloeiend uit de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

BenW

M (Klantmanager):

 

 

i.

Het nemen van besluiten tot het instellen van verhaal in rechte van bijstand voortvloeiend uit de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

BenW

M (Klantmanager)

 

 

j.

Het opstellen van een trajectplan voor de uitstroom van uitkeringsgerechtigden uit de Participatiewet, IOAW, IOAZ en WI.

BenW

M (Klantmanager)

 

 

k.

Het verstrekken van voorschotten op uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

BenW

M (Klantmanager)

 

 

l.

Het besluiten tot het buiten invordering stellen/kwijtschelden van vorderingen voortvloeiende uit de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WI, Bbz-2004 en uit onverschuldigde betaling.

BenW

L

 

 

m.

Het nemen van besluiten tot toekenning uitkeringen voortvloeiende uit mediation en procedure bezwaar en beroep en het beslissen tot buiten invorderingstelling.

BenW

 

 

 

n.

Bevoegdheid tot het betreden van plaatsen in het kader van toezichthouderschap, het vorderen van inlichtingen en het vorderen van inzage van zakelijke gegevens (afd. 5.2 Awb jo art. 76a Participatiewet en 53a IOAW IOAZ).

BenW

M (preventiemedewerker):n

 

 

o.

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het passeren van notariële akten tot vestiging van Krediethypotheken ingevolge de Participatiewet. Het meewerken aan rangwisseling en doorhaling hypotheek. Het verlenen van volmacht aan derden ter uitvoering van deze rechtshandelingen.

BenW

 

 

 

p.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in alle buitengerechtelijke rechtshandelingen uit hoofde van de verhaalbepalingen voortvloeiende uit de Participatiewet, IOAW, IOAZ en WWB.

BenW

M (juridisch medewerker)

 

 

5.A

JEUGDWETBesluiten op grond van de Jeugdwet (1)

BenW

M

 

 

a.

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een individuele voorziening voor jeugdhulp, inclusief besluit PGB of ZIN (artikel 2.3 eerste lid en art. 8.1.1 Jeugdwet, art. 3, 9 en 10 van de Verordening Jeugdhulp en de daarop gebaseerde nadere regels).

BenW

M

 

 

b.

Het treffen van een noodzakelijke voorziening op grond waarvan ouders in staat worden gesteld de ouderlijke zorg binnen het bestaande gezinsverband te continueren bij kortdurend verblijf (artikel 2.3, derde lid Jeugdwet).

BenW

M

 

 

c.

Het nemen van een besluit tot herzien dan wel intrekken van een besluit tot het toekennen van een individuele voorziening of persoonsgebonden budget. Het nemen van een besluit tot het terugvorderen van het PGB of het terugvorderen van de geldswaarde van een ZIN-voorziening.(artikel 8.1.4. Jeugdwet en artikel 11 Verordening Jeugdhulp).

BenW

M

 

 

d.

Het al dan niet steekproefsgewijs onderzoek doen naar rechtmatige besteding van PGB. (Artikel 11 verordening Jeugdhulp).

BenW

M

 

 

e.

Het versturen van berichten en het ontvangen van notificaties d.m.v. Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) (artikel 2.4 eerste lid Jeugdwet).

BenW

M

 

Functionaris dient te beschikken over een VOG niet ouder dan 2 jaar

5.B

Besluiten op grond van de Jeugdwet (2)

 

 

 

De door de colleges van de voormalige gemeenten Veghel en Sint- Oedenrode aan de directeur van Ons Welzijn verleende mandaten ter uitvoering van de Jeugdwet blijven van kracht.

a.

Het bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder van de Jeugdwet nodig is. (artikel 6.1.2 vijfde lid Jeugdwet).

BenW

L

M (Consulent Jeugd)

 

 

 

b.

Het doen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming indien een gezagsmaatregel overwogen moet worden (artikel 2.4 Jeugdwet).

BenW

L

 

 

c.

Het doen van een vooronderzoek na melding van een hulpvraag of melding en daarmee samenhangende bevoegdheden of het in overleg met de jeugdige of de ouders afzien van een vooronderzoek(artikel 5. Verordening jeugdhulp).

BenW

L

Directeur Ons Welzijn/ Teamlid basisteam Jeugd en Gezin

 

d.

Het vooraf volledig, objectief en in begrijpelijke bewoordingen inlichten van de jeugdige en de ouder over te maken keuze voor een PGB danwel een Zin-voorziening (artikel 8.1.6 Jeugdwet).

BenW

L

 

 

e.

Het maken van een schriftelijk verslag van het onderzoek(artikel 7 Verordening Jeugdhulp).

BenW

L

 

 

f.

Het indienen van een verzoek bij de rechter gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging. Het doen van mededelingen aan de raad van kinderbescherming hierover (artikel 6.1.8 eerste lid en art. 6.1.12 zesde lid Jeugdwet en art. 4 tweede lid van de Verordening Jeugdhulp).

BenW

L

 

 

g.

Het treffen van een passende (tijdelijke) maatregel in geval van crisis, jeugdhulp toewijzen gedurende maximaal 4 weken (artikel 4 tweede lid van de Verordening).

BenW

L

 

 

h.

Het doen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming, het ontvangen van de notificatie intake (artikel 2.4 eerste lid Jeugdwet).

BenW

L

 

Functionaris dient te beschikken over een VOG niet ouder dan 2 jaar.

i.

Vertegenwoordiging bij de kinderrechter. Het namens het college op het gebied van de jeugdhulp aanwezig zijn bij en het verstrekken van inhoudelijke informatie aan de rechtbank bij zaken niet zijnde gemeentelijke bezwaar- en beroepsprocedures Awb.

BenW

L

 

 

j.

Het indienen van een verzoek bij de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een vrijwillige machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp, alsmede het doen van mededelingen aan de raad van de kinderbescherming hierover (artikel 6.1.8 eerste lid Jeugdwet , art. 6.1.12 zesde lid Jeugdwet en art. 4 tweede lid van de Verordening Jeugdhulp.

BenW

L

 

 

k.

Het buiten kantoortijden indienen van een verzoek bij de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een spoedmachtiging voor gesloten jeugdhulp (artikel 6.1.8 eerste lid en art. 6.1.12 zesde lid Jeugdwet en art. 4 tweede lid van de Verordening Jeugdhulp).

BenW

L

 

 

l.

Het inzetten van spoedhulp in het kader van de Jeugdwet via een verwijsbrief crisishulp en zonder verleningsbesluit gedurende een periode van maximaal vier weken.

BenW

L

 

 

6.

Algemeen: Vertegenwoordiging in rechtsgedingenHet vertegenwoordigen van de gemeente in alle publiekrechtelijke rechtsgedingen (inclusief bezwaar) m.b.t. de tot aan het werkatelier toegewezen taken.

Burg./BenW

M (juridisch adviseur)

 

 

 

Bijlage 17 Register werkatelier uitkeringsadministratie

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling!

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

Besluit m.b.t. het terugvorderen bij niet voldoen aan een aflossingsverplichting op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WI, Bbz-2004 en uit onverschuldigde betaling en WWB.

BenW /Burg.

M

 

 

 

Bijlage 18 Register werkatelier Uitvoering groen

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

Besluiten op grond van de regelgeving m.b.t. de algemene begraafplaatsen: alle taken ter uitvoering van de Wet op de lijkbezorging en de verordening betreffende gemeentelijke begraafplaatsen die niet ondergebracht zijn bij het ATELIER BURGERZAKEN

BenW

M

 

Betreft de beheerstaken op de gemeentelijke begraafplaatsen.

 

Bijlage 19 Register werkatelier Uitvoering water en riolering

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

Bevoegdheden m.b.t. aansluitingen op de gemeentelijke riolering voor zover niet begrepen in de omgevingsvergunning. (geven van aanwijzingen, nota’s e.d.).

BenW

M

 

Betreft de beheerstaken op de gemeentelijke begraafplaatsen.

 

Bijlage 20 Register werkatelier Uitvoering wegen

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

Besluiten m.b.t. het leggen of verleggen van kabels, buizen en leidingen in de zin van de Wet infrastructuur ondergrondse netwerken (WION), de Telecommunicatiewet of andere wetgeving en de daarop gebaseerde regelgeving. (waaronder in ieder geval begrepen de AVOI en APV).

BenW

M

 

Betreft de beheerstaken op de gemeentelijke begraafplaatsen.

 

Bijlage 21 Register vastgoedbeheer

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling!

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

Besluiten op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en de daarop gebaseerde beleidsregels, m.u.v. de bevoegdheden tot het vaststellen van het programma, het overzicht en het bekostigingsplafond alsmede besluiten op aanvragen voor huisvesting met een spoedeisend karakter en bekostiging bouwvoorbereiding.

BenW

L

 

 

 

Bijlage 22 Register werkatelier VTH

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) Besluiten m.b.t. (aanvragen om) omgevingsvergunningen op grond van de (Wabo), alsmede besluiten en uitvoeringshandelingen in het kader van toezicht en handhaving op grond van de Wabo (zie ook 12). Daaronder begrepen alle voorbereidingshandelingen en besluiten m.b.t. het ambtshalve wijzigen, aanvullen en/of het geheel dan wel gedeeltelijk intrekken van omgevingsvergunningen.

BenW

ODBN/M*

 

*Geen mandaat aan M voor de door de bevoegde gezagen van de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel aan de gemeenschappelijke regeling ODBN overgedragen taken en bevoegdheden.

Bij meervoudige aanvragen adviseert de ODBN over de in de aanvraag begrepen activiteit milieu. De besluitvorming over het al dan niet verlenen van de vergunning geschiedt door Meierijstad. Omgevingsvergunningen met enkel de activiteit milieu (ook OBM en milieuneutraal) worden afgehandeld door de ODBN. Zo ook besluitvorming inzake mer; besluit aanvullen aanmeldingsnotitie-mer, besluit geen mer en/of besluit mer.

2.

Het behandelen van meldingen op grond van het Activiteitenbesluit voor de inrichtingen gevestigd in de voormalige gemeenten Sint- Oedenrode en Schijndel, voor zover niet vallend onder het basistakenpakket.

BenW

ODBN/M

 

Geen mandaat aan M voor de door de bevoegde gezagen van de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel aan de gemeenschappelijke regeling ODBN overgedragen bevoegdheden.

3.

BOUWBESLUIT/BOUWVERORDENING/HUISNUMMERS

 

 

 

 

a.

Het nemen van besluiten en afhandeling van meldingen op grond van het Bouwbesluit en/of Bouwverordening.

BenW

M

 

 

b.

Besluiten m.b.t. het toekennen en intrekken van huisnummers

BenW

M

 

 

4.

-

 

 

 

 

5.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (APV)

 

 

 

 

a.

Besluiten m.b.t. uitvoering van de APV, vergunningen of ontheffingen, alsmede besluiten in het kader van toezicht en handhaving (zie ook 12).

Hiervan uitgezonderd zijn beschikkingen m.b.t.:

BenW/Burg

M

 

 

 

1.

het (ver)leggen van kabels en leidingen (zie werkatelier uitvoering wegen). Vergunningverlening voor kabels en leidingen valt in de meeste gevallen onder de werking van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur, AVOI);

 

 

 

 

 

2.

ontheffing gebruik gemeentewapen en –logo (zie werkatelier communicatie /online).

 

 

 

 

6.

OPSTIJGEN VAN BALLONNEN, HELICOPTERS E.D.De bevoegdheid tot het plegen van overleg met het college van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 35 van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.

Burg.

M

 

 

7.

DRANK- EN HORECAWETBesluiten m.b.t. de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Burg.

M

 

 

8.

ZONDAGSWETBesluiten m.b.t. het opleggen van nadere voorschriften en beperkingen.

Burg

M

 

 

9.

KANSSPELEN

 

 

 

 

a.

Besluiten m.b.t. aanwezigheidsvergunningen voor speelautomaten.

Burg.

M

 

 

b.

Besluiten m.b.t. kienen en loterijen.

Burg.

M

 

 

10.

WET NATUURBESCHERMING Het aanvragen van ontheffingen en vergunningen als bedoeld in de Wet natuurbescherming (o.a. schadelijk wild )

BenW

M

 

 

11.

WEGSLEEPREGELING Besluiten m.b.t. de uitvoering van de wegsleepregeling

BenW

M (BOA’s)

politie en personeel van sleepbedrijf

 

12.

TOEZICHT EN HANDHAVING

 

 

 

 

a.

Besluiten m.b.t. de aanwijzing van toezichthouders en eventuele beperking van de bevoegdheden als bedoeld in afdeling 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht.

BenW/Burg

L

 

Tot de bevoegdheid behoren alle aan de oplegging van een last voorafgaande handelingen (o.a. constatering overtreding, sommering tot het staken van strijdig gebruik en aanvraag legalisatie).

b.

Toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving, waaronder in ieder geval begrepen: alle Wabo activiteiten, APV, Afvalstoffenverordening, Monumentenverordening, Drank- en Horecawet, Opiumwet en overige bijzondere wetten. Onder de bevoegdheid toezicht en handhaving vallen alle besluiten m.b.t. de oplegging en uitvoering van een (preventieve) last onder bestuursdwang en dwangsom bij (dreigende) overtreding van voorschriften genoemd in dit register en het Register Algemeen voor zover behorende tot het taakgebied van de werkateliers VTH. Daaronder in ieder geval begrepen spoedshalve toepassing van bestuursdwang, besluiten op verzoek om wijziging van de begunstigingstermijn, besluit m.b.t. het innen c.q. invorderen van dwangsommen (inclusief kosten ter voorbereiding van bestuursdwang) besluiten m.b.t. het bewarings- en retentierecht en het intrekken van dwangsom of bestuursdwangbesluit.

BenW/Burg

M

 

Voorafgaand aan een (definitief) handhavingsbesluit dient er, uitgezonderd spoedeisende zaken ter voorkoming van onomkeerbare gevolgen, afgestemd te zijn met de betreffende wethouder (portefeuillehouder). In het geval dat een portefeuillehouder niet instemt met een formeel handhavingsbesluit dan geldt daarvoor geen mandaat. In dat geval wordt het advies over het te nemen besluit voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan.

13.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in alle publiekrechtelijke rechtsgedingen (inclusief bezwaar) m.b.t. de tot aan het werkatelier toegewezen taken.

Burg./BenW

M (juridisch medewerker)

 

 

 

Bijlage 23 Register werkatelier WOZ

AD=Algemeen Directeur TD= Themadirecteur DIR = Directie L= Leidinggevende atelier M = Medewerkers atelier die zijn belast met de betreffende werkzaamheden. Maak geen gebruik van mandaat in de gevallen genoemd in de Mandaatregeling !

 

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID

Betrokken orgaan

Afdoenings- en tekenmandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1.

Alle besluiten m.b.t. de uitvoering van de Wet onroerende zaken, tenzij de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, hiermee is belast. (artikel 1, lid 2 Wet WOZ)

BenW

M

 

Het mandaat geldt niet voor de bevoegdheden die op grond van de artikel 35 en 36 van de gemeenschappelijke regeling BSOB door de voormalige gemeente Veghel zijn overgedragen aan de BSOB te Oss.

2.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in alle publiekrechtelijke rechtsgedingen (inclusief bezwaar) m.b.t. de tot aan het werkatelier toegewezen taken.

Burg/BenW

M (juridisch medewerker)