Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meierijstad

Nadere regels subsidiëring preventief jeugdwerk 2019 - 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeierijstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring preventief jeugdwerk 2019 - 2022
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpsubsidiëring preventief jeugdwerk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Eerste wijziging

17-12-2019

gmb-2019-319798

29-03-201901-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-73879

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring preventief jeugdwerk 2019 - 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

Overwegende;

dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld ;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

dat herziening van bestaande regelgeving m.b.t. de subsidiering van activiteiten op het terrein van preventief jeugdwerk noodzakelijk is in verband met

 • a.

  de noodzakelijke harmonisatie van (subsidie)beleid op grond van de Wet administratieve herindeling gemeenten (Arhi);

 • b.

  gewenste aanpassingen in het kader van de rechtmatigheid;

 • c.

  wijzigingen van stichtingsnamen van instellingen en het toevoegen van nieuwe stichtingen;

 • d.

  wijzigingen en toevoegen van subsidievoorwaarden;

gelet op bovengenoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018

(ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de :

Nadere regels subsidiëring preventief jeugdwerk 2019 - 2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Scouting en Jong Nederland

  Een stichting of een vereniging, die als doelstelling heeft in groepsverband activiteiten voor en met de jeugd tot 21 jaar aan te bieden, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming en ontplooiing van het jeugdlid. Daarbij zijn het buitenleven met overnachtingen belangrijke onderdelen.

 • Algemeen jeugdwerk:

  Activiteiten met een structureel karakter, die specifiek gericht zijn op de vrijetijdsbesteding van jeugd en jongeren in de leeftijd tot 21 jaar.

 • College:

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.

 • Halt-project:

  Projectactiviteiten die erop zijn gericht grensoverschrijdend gedrag bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar te voorkomen door voorlichting te verzorgen op scholen en de begeleiding van jongeren met het doel hen een tweede kans te geven nadat eventueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden.

 • Index:

  Gemiddelde prijs- en loonindex zoals opgenomen in de Septembercirculaire uitkering gemeentefonds.

 • Jeugdvakantieweek:

  Een programma met doelgerichte activiteiten, die gedurende een periode van minimaal 4 dagen achtereen worden aangeboden tijdens de zomervakantie met als oorspronkelijke doelstelling om kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar, die niet op vakantie gaan, een vrije tijdsprogramma aan te bieden.

 • Speel-o-theek:

  Een voorziening die het mogelijk maak dat inwoners uit Meierijstad speelgoed kunnen lenen voor dagelijks gebruik.

 • Verordening:

  De Algemene subsidieverordening gemeente Meierijstad 2018.

 • Jeugdlid

  Een inwoner van de gemeente Meierijstad in de leeftijd tot en met 17 jaar.

Hoofdstuk 2 Subsidieregels

Paragraaf 1 Algemeen Jeugdwerk (specifiek)

Stichting De Rana’s (Schijndel)

Stichting Jeugdwerk Mariaheide

Stichting Instuif de Kluis (Schijndel)

Stichting Jeugd en jongerenwerk Erp

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het stimuleren van de jeugd tot en met 17 jaar uit Meierijstad om actief deel te nemen aan activiteiten die gerelateerd zijn aan vrijetijdsbesteding, educatie en/of bijdragen aan de ontplooiing van het individu of de sociale cohesie in de kern of het dorp.

Artikel 3 Subsidiegrondslag

 • 1.

  De subsidie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a.

   Een basissubsidie € 3.000;

  • b.

   Een subsidiebedrag per deelnemer van € 15 voor elk jeugdlid;

  • c.

   100% subsidie in de vaste huurkosten van een gemeentelijke accommodatie tot een maximum prijspeil 2018;

  • d.

   Indien een gemeentelijke accommodatie in een bepaalde kern niet aanwezig is kan in overleg een subsidie in de huur van een alternatieve accommodatie worden verleend;

 • 2.

  De component subsidie in de vaste huurkosten huur wordt jaarlijks geïndexeerd

Artikel 4 Wijze van vaststellen

De subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Paragraaf 2 Algemeen Jeugdwerk (niet specifiek)

Stichting Keldonks belang

Stichting Boerdonks belang

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het organiseren van en stimuleren van actieve deelname aan activiteiten voor en door de jeugd tot en met 17 jaar uit Meierijstad die gerelateerd zijn aan vrijetijdsbesteding, educatie en/of bijdragen aan de ontplooiing van het individu of de sociale cohesie in de kern of het dorp.

Artikel 6 Subsidiegrondslag

De subsidie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a.

  Een basissubsidie van € 1.000;

 • b.

  Een subsidiebedrag per deelnemer van € 15 voor elk deelnemer tot en met 17 jaar.

Artikel 7 Wijze van vaststellen

De subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Paragraaf 3 Jeugdvakantieweek

Stichting Jeugd en jongerenwerk Erp

Stichting Evenementengroep Zijtaart

Stichting Kindervakantieweek Eerde

Stichting Jeugdwerk Mariaheide

Stichting Bouwdorp in hout

Stichting Schatgraven

Stichting Kindervakantieweek Schijndel

Stichting jeugd vakantieactiviteiten Sint-Oedenrode

Stichting De Zevensprong Sint-Oedenrode

Dorpsraad Wijbosch

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor de organisatie van een jeugdvakantieweek voor basisschooljeugd tijdens de zomervakantie, welke onder begeleiding van volwassen kaderleden plaatsvinden.

Artikel 9 Subsidiegrondslag

De subsidie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a.

  Een basissubsidie van € 750;

 • b.

  Een subsidiebedrag per deelnemer van € 5 voor elke deelnemende basisschooljeugd;

 • c.

  Een subsidiebedrag van € 750 voor de organisatie van een jeugdvakantieweek in de kernen waar maximaal 150 kinderen in de basisschoolleeftijd wonen.

Artikel 10 Wijze van vaststellen

De subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Paragraaf 4 Scouting en Jong Nederland

Stichting Scouting Veghel

Stichting Scouting Schijndel

Stichting Scouting Sint-Oedenrode

Stichting Jong Nederland Zijtaart

Stichting Jong Nederland Erp

Stichting Jong Nederland Keldonk

Stichting Jong Nederland Boerdonk

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor de organisatie van wekelijkse groepsactiviteiten voor de jeugd tot en met 17 jaar, welke onder begeleiding van volwassen kaderleden in groepsverband plaatsvinden.

Artikel 12 Subsidiegrondslag

De jaarlijkse subsidie aan Jong Nederland of Scoutingverenigingen bestaat uit een activiteitensubsidie en een accommodatiesubsidie, dat als volgt is samengesteld:

 • 1.

  Activiteitensubsidie:

 • a.

  Een basissubsidie € 1.500;

 • b.

  Een extra subsidie van € 1.000 voor verenigingen die zijn gevestigd in een kern waarin volgens de Basisregistratie personen in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar minder dan 125 jeugdigen in de leeftijd tot en met 17 jaar woonachtig zijn;

 • c.

  Een subsidie van € 20 per jeugdlid.

 • 2.

  Accommodatiesubsidie:

 • a.

  de subsidie bedraagt bij huur van de accommodatie: 100% van de huurprijs van de accommodatie met een maximum van de huurprijs berekend volgens de de Discounted Cash Flow (DCF)-methode

 • b.

  de subsidie bedraagt bij een accommodatie in eigendom: 97,5% van de huisvestingskosten, berekend volgens de DCF methode

 • c.

  op de bedragen genoemd onder a en b wordt in mindering gebracht de in de aanvraag geraamde opbrengsten van (onder)verhuur aan derden.

Artikel 13 Wijze van vaststellen

De subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Paragraaf 5  

Stichting Avondwandelvierdaagse Veghel

Artikel 14 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor de organisatie van de avondwandelvierdaagse voor de jeugd in de basisschoolleeftijd, welke onder begeleiding van volwassenen plaatsvindt.

Artikel 15 Subsidiegrondslag

Een genormeerd subsidie van € 1.255.

Artikel 16Wijze van vaststellen

De subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Paragraaf 6 Halt

Stichting Halt

Artikel 17 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor de activiteiten die erop zijn gericht om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar te voorkomen door voorlichting te verzorgen op scholen en de begeleiding van jongeren met het doel hen een tweede kans te geven nadat dit gedrag heeft plaatsgevonden.

Artikel 18 Subsidiegrondslag

De subsidie aan Stichting HALT bestaat uit een vast bedrag van € 26.762.

Artikel 19 Subsidievoorwaarden

De uit te voeren activiteiten van de Stichting Halt Oost- Brabant hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • 1.

  Het geven van voorlichting in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de groepen 1 en 2 van de scholen voor voortgezet onderwijs op basis van de lesmethodiek ‘je kan het zelf bedenken’, welke bestaat uit de zes volgende lesmodules:

  • a.

   Halt en Stop (jeugdcriminaliteit);

  • b.

   Zo zijn onze manieren (normen en waarden);

  • c.

   Goed met de groep (groepsdruk);

  • d.

   Kijk nou wat je doet ! (gevolgen van gedrag);

  • e.

   Digipesten (pesten via internet en mobiel);

  • f.

   Trek jij je er wat van aan ? (overlast en respect).

 • 2.

  Het verzorgen van een vuurwerkcampagne op de scholen in de gemeente Meierijstad door middel van het verspreiden van flyers en ander campagne materiaal. Daarnaast kunnen op verzoek van de (basis)scholen vuurwerklessen worden gegeven.

 • 3.

  Het geven van voorlichting op maat over actuele onderwerpen op scholen op verzoek van de school, de gemeente of andere ketenpartners al naar gelang de behoefte en wensen.

 • 4.

  Het geven van advies en informatie en het participeren in netwerken op het gebied van jeugdcriminaliteit met o.a. de politie, de hulpverlening, het welzijnswerk, het onderwijs en andere betrokken organisaties.

Na afloop van het subsidiejaar wordt door de stichting HALT vóór 1 juni de volgende documenten ingediend.

 • 1.

  Een financieel overzicht met baten en lasten en een balans;

 • 2.

  Een inhoudelijk jaarverslag, waarin ten minste wordt ingegaan op:

  • a.

   De uitgevoerde activiteiten;

  • b.

   Het aantal jongeren dat wordt bereikt;

  • c.

   Een beschrijving van de effecten van de begeleiding van de jongeren die deel hebben genomen aan een halt-traject.

Paragraaf 7 Speel-o-theek

Stichting Speel-o-theek Sint-Oedenrode

Artikel 20 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor de huisvesting van de speel-o-theek. Onder huisvestingskosten worden de volgende onderdelen conform het huurcontract plaats: huur, schoonmaak, energielasten en WOZ.

Artikel 21 Subsidiegrondslag

 • 1.

  Een genormeerd subsidie van € 5.200 in de huisvestingskosten, dat boekhoudkundig direct wordt verrekend met de huur voor het pand.

 • 2.

  Een genormeerd subsidie van € 850 voor de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 22 Wijze van vaststellen

De subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Paragraaf 8 Overig Jeugdwerk

Stichting Okido

Stichting F.D. Pres. Rooseveltgroep

Artikel 23 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor de organisatie van specifieke activiteiten voor jeugd met een beperking of een handicap die onder professionele begeleiding plaatsvinden.

Artikel 24 Subsidiegrondslag

 • 1.

  Het subsidie aan Stichting F.D. Pres. Rooseveltgroep bestaat uit een genormeerd subsidiebedrag van € 88. per deelnemer uit Meierijstad.

 • 2.

  Het subsidie aan Stichting Okido bestaat uit een genormeerd subsidiebedrag van € 3.343.

Artikel 25 Wijze van vaststellen

De subsidie wordt vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Hoofdstuk 3 Gemeentelijk Vastgoed

Verrekening huurpenningen en accommodatiesubsidie

Artikel 26 Verrekening huur en accommodatiesubsidie

 • 1.

  Indien de subsidie op grond van deze Nadere regels deels bestaat uit een accommodatiesubsidie ter compensatie in de huur van een gemeentelijke accommodatie dan zal dit deel van de subsidie niet gelijktijdig verrekend worden met de in rekening te brengen huurpenningen, tenzij in een afzonderlijke regeling, beschikking of overeenkomst anders is bepaald.

 • 2.

  De accommodatiesubsidie voor de huur van de gemeentelijke accommodatie voor 2019 is gebaseerd op prijspeil 2018 vermeerderd met de index voor 2019.

Hoofdstuk 4 Uitbetaling Subsidie

Bevoorschotting

Artikel 27 Uitbetaling van subsidie en bevoorschotting

 • 1.

  Subsidies tot en met € 30.000 worden per 15e van de maand januari ineens uitbetaald. In 2019 kan de betaling op latere datum plaatsvinden..

 • 2.

  Subsidie boven de € 30.000 worden in vier kwartaalvoorschotten telkens op de 1e van elk kwartaal uitbetaald (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

Hoofdstuk 5 Indexering

Indexering

Artikel 28 Indexering van de subsidies

 • 1.

  In afwijking van artikel 8 van de ASV worden vaste (norm)subsidiebedragen niet geïndexeerd;

 • 2.

  Subsidies in de accommodatiekosten worden geïndexeerd.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Bezuiniging

Artikel 29 Tussentijdse bezuiniging

Indien de gemeente gedurende de subsidieperiode genoodzaakt is een bezuiniging toe te passen, worden voorstellen hiertoe in overleg en in samenwerking met de subsidieontvanger voorbereid en aan het beslissend bestuursorgaan voorgelegd.

Hardheidsclausule

Artikel 30 Hardheidsclausule

 • 1.

  De subsidiebedragen worden gedurende de gehele periode niet gewijzigd behalve in de gevallen dat het aantal deelnemers/leden met 25% toe- of afneemt t.o.v. het aantal op 1 januari 2018.

 • 2.

  Het college kan afwijken van een of meerdere artikelen in deze Nadere regels.

Inwerkingtreding

Artikel 32 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking, werken terug tot 1 januari 2019 en zijn van toepassing tot en met 2022 exclusief de periode van het overgangsrecht dat afhankelijk van de overgangsperiode tot en met 2023 kan gelden.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2019. Aanvragen die betrekking hebben op subsidies voorafgaand aan het jaar 2019 en voorgaande subsidiejaren worden behandeld volgens het oude subsidierecht.

 • 3.

  Met deze nadere regels vervallen alle beleidsregels en nadere regels kunst en cultuur uit de voormalige gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Veghel;

Overgangsrecht

Artikel 33 Toepassing overgangsrecht

 • 1.

  Indien een organisatie als gevolg van deze Nadere regels meer dan 20% t.o.v. de subsidie in 2017 voordeel of nadeel ondervindt, wordt afhankelijk van de hoogte van het voor- of het nadeel overgangsrecht toegepast. Maatwerk wordt geleverd.

 • 2.

  Dit betekent dat het voor- of het nadeel over één of meerdere jaren wordt verdeeld met het doel zorgvuldigheid te betrachten en in het geval van een nadeel de organisatie in staat te stellen maatregelen te nemen om dit nadeel in haar exploitatie op te kunnen vangen.

 • 3.

  Indien een organisatie als gevolg van deze Nadere regels nadeel ondervindt wordt de subsidie 2018 toegepast op 2019 en wordt de nieuwe subsidieregeling eerst in 2020 toegepast. Voor deze vereniging wordt vanaf 2020 overgangsrecht toegepast, zoals beschreven in lid 1.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2019.

Het college voornoemd,

De secretaris,

De burgemeester,