Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meierijstad

Subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeierijstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling maatschappelijke dienstverlening 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meierijstad/602494/CVDR602494_2.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-314134

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld ;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening 2020

Hoofdstuk 1 Subsidieregels

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Definities

In deze regeling worden dezelfde definities gehanteerd zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze Subsidieregeling is van toepassing op de verlening van subsidies voor de in deze regeling genoemde organisaties.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten, zoals beschreven in deze subsidieregeling

 • 2.

  De subsidiabele activiteiten sluiten aan bij (de maatschappelijke effecten en/of beleidsdoelstellingen zoals beschreven in) het geldende beleidskader (Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022).

Artikel 4 Hoogte van subsidie/wijze van berekening

 • 1.

  De hoogte van een subsidie wordt bepaald op basis van de uitgangspunten/berekeningswijze zoals beschreven per onderwerp.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van de cijfers van het CBS met datum 1 januari voorafgaand aan het jaar waarvoor wordt aangevraagd.

Paragraaf 2 Vluchtelingenwerk

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De subsidie aan Vluchtelingenwerk wordt verleend voor het verzorgen van een uniform ondersteuningsaanbod aan statushouders in Meierijstad. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit: begeleiding huisvestiging, maatschappelijke begeleiding en begeleiding gezinshereniging.

Artikel 6 Subsidiegrondslag/berekeningswijze

 • a.

  een basissubsidie van maximaal € 173.464,-

 • b.

  een bedrag van € 1.500 per (gehuisveste) statushouder

Paragraaf 3 Radar, anti-discriminatievoorziening

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

De subsidie wordt verleend voor het treffen van een onafhankelijke voorziening voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie, het verlenen van bijstand aan klagers en het jaarlijks rapporteren van de geregistreerde klachten. Met RADAR zijn afspraken gemaakt over de levering van het basispakket in Meierijstad. Met dit pakket wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen, inclusief de rapportageverplichting.

Artikel 8 Subsidiegrondslag/berekeningswijze

Het subsidiebedrag is € 0,372 (Prijspeil 2020) per inwoner.

Paragraaf 4 Slachtofferhulp Nederland regio Zuidoost

Artikel 9 Subsidiabele activiteiten

Aan Slachtofferhulp Nederland wordt subsidie verleend voor het bieden van gratis hulp aan slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten op praktisch, juridisch en psychosociaal gebied. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie van slachtoffers.

Artikel 10 Subsidiegrondslag/berekeningswijze

De subsidie bedraagt € 21.442 (Prijspeil 2020).

Paragraaf 6 Veilig Thuis Brabant Noordoost

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

Het uitvoeren van de (regionale) advies- en steunfunctie: Veilig Thuis, advies- en steunpunt voor Huiselijk Geweld en kindermishandeling.

Artikel 12 Subsidiegrondslag/berekeningswijze

De subsidie bedraagt €0,13 per inwoner (Prijspeil 2020).

Paragraaf 7 De Ontmoeting Wijbosch

Artikel 13 Subsidiabele activiteiten

De stichting dorpsraad Wijbosch draagt zorg voor de uitvoering van dagbesteding en voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk 1 van Nadere regels subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2020.

Artikel 14 Subsidiegrondslag/berekeningswijze

 • 1.

  De basissubsidie voor Stichting Dorpsraad Wijbosch voor de uitvoering van dagbesteding De Ontmoeting bedraagt € 7.000.

 • 2.

  De subsidie om het centrum te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk 1 van Nadere regels subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2020 bedraagt € 5.500.

Artikel 15 Specifieke voorwaarden

De stichting gaat bij het ontstaan van een vacature in de activiteitenbegeleiding niet over tot vervanging. De stichting meldt de vacature bij burgemeesters en wethouders, waarna in overleg afspraken worden gemaakt over de ondersteuning van de vrijwilligers van de dagbesteding.

Paragraaf 8 Pieter Brueghelhuis

Artikel 16 Subsidiabele activiteiten

Het PieterBrueghelhuis ontvangt subsidie voor de exploitatie van het PieterBrueghelhuis en het organiseren van en/of (door)ontwikkeling van laagdrempelige inloop en activiteiten gericht op o.a. eenzame mensen, chronisch zieken, allochtone vrouwen, mensen met cognitieve of lichamelijke beperkingen.

Artikel 17 subsidiegrondslag/berekeningswijze

De basissubsidie bedraagt € 199.626,-. Er wordt niet geïndexeerd.

NB Conform eerder genomen collegebesluit (gemeente Veghel) ontvangt het Pieter Breughelhuis in ieder geval subsidie tot en met 2020.

Artikel 18 Specifieke voorwaarden

 • 1.

  De stichting bespreekt zo vaak als nodig, maar in ieder geval eens per half jaar, in een ambtelijk overleg de voortgang en resultaten van het PieterBrueghelHuis.

 • 2.

  Jaarlijks vindt een gezamenlijke evaluatie plaats aan de hand van de inhoudelijk en financiële rapportage.

Paragraaf 9 Stichting Door En Voor

Artikel 19 Subsidiabele activiteiten

De stichting Door en Voor ontvangt subsidie voor het ondersteunen van mensen met een psychische, psychosociale en maatschappelijke kwetsbaarheid in Meierijstad en in de regio. Vanuit cliëntperspectief wordt, door inzet van onder meer getrainde ervaringsdeskundigen, ondersteuning, advies en begeleiding geboden.

Artikel 20 subsidiegrondslag/berekeningswijze

Het subsidie bedraagt € 12.123,- (prijspeil 2020)

Paragraaf 10 Alzheimercafe’s

Artikel 21 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het organiseren van Alzheimer Cafés; periodieke laagdrempelige (lotgenoten)bijeenkomsten, gericht op het herkennen van dementie, bewustwording, advisering en informeren.

Binnen de gemeente Meierijstad worden door twee afdelingen van Alzheimer Nederland Alzheimer Cafés georganiseerd; voor inwoners van Schijndel en voor inwoners van Sint-Oedenrode/Veghel. Het staat onze inwoners vrij te kiezen welke bijeenkomsten zij willen bezoeken. Deelname is kosteloos.

Artikel 22 subsidiegrondslag/berekeningswijze

 • 1.

  Schijndel; de subsidie 2020 voor Alzheimervereniging ’s-Hertogenbosch voor Alzheimercafé ’t Groene Woud bedraagt € 672,-

 • 2.

  Sint-Oedenrode en Veghel; de subsidie 2020 voor Alzheimervereniging Oss-Uden-Meierijstad voor Alzheimercafé Meierijstad bedraagt € 9.315,-

Paragraaf 11 Rode Kruis Meierijstad-Boxtel-Boekel

Artikel 23 Subsidiabele activiteiten

Het Rode Kruis ontvangt subsidie voor de uitvoering van de telefooncirkels, verzorgen van EHBO cursussen en het verlenen van noodhulp dan wel evenementhulp daar waar deze gevraagd wordt in Meierijstad.

Artikel 24 subsidiegrondslag/berekeningswijze

De subsidie bedraagt € 1.290,-.

Paragraaf 12 Bonden/Verenigingen Van Ouderen

Artikel 25 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De KBO Kring ontvangt subsidie voor de uitvoering van (ontmoetings)activiteiten voor ouderen.

  Tot en met 2019 ontvingen de 12 huidige KBO’s afzonderlijk een subsidiebedrag van de gemeente voor deze (ontmoetings)activtiteiten. Vanaf 2020 ontvangt KBO Kring al deze subsidiebedragen in één totaal subsidiebedrag. Vervolgens verdeelt KBO Kring deze subsidiebedragen in afstemming met en over de afzonderlijke 12 KBO’s.

 • 2.

  De Senioren Boschweg ontvangt subsidie voor (ontmoetings)activiteiten voor ouderen.

Artikel 26 Subsidiegrondslag/berekeningswijze

 • 1.

  De subsidie voor de KBO-kring bedraagt € 48.568,-. Het totaal subsidiebedrag is inclusief de subsidie 2020 voor de KBO Eerschot-Centrum Sint-Oedenrode in de huurkosten; dat bedrag is € 15.287,-.

 • 2.

  De subsidie voor De Senioren Boschweg bedraagt € 698,-.

Artikel 27 Aanvullende voorwaarden

 • 1.

  Het totaal subsidiebedrag is inclusief de subsidie 2020 voor de KBO Eerschot-Centrum Sint-Oedenrode in de huurkosten; dat bedrag is € 15.287,-. Waar tot 2020 de subsidie in mindering werd gebracht op de in rekening te brengen huurpenningen voor het gebruik van ruimten voor ontmoetingsactiviteiten in Odendael, dient KBO Eerschot—Centrum Sint-Oedenrode de volledige huur aan de gemeente over te maken.

 • 2.

  Eind 2020 zal deze constructie van subsidiëren worden geëvalueerd met betrokken partijen. Bij een positieve evaluatie wordt deze constructie voortgezet in 2021.

 • 3.

  Uiterlijk 13 weken na het einde van de periode waarvoor de subsidie geldt, dient KBO Kring voor de 12 KBO’s een inhoudelijke en financiële verantwoording in.

Paragraaf 13 Stichting vrienden van dementievriendelijk Meierijstad

Artikel 28 Subsidiabele activiteiten

De Stichting vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad wordt subsidie verleend voor het bieden van voorlichting en informatie om het taboe te doorbreken en mensen die getroffen zijn door de ziekte en hun mantelzorgers actief te ondersteunen. Daarnaast worden projecten en activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan een inclusieve samenleving en de sociale participatie van deze specifieke doelgroep.

Artikel 29 subsidiegrondslag/berekeningswijze

De subsidie bedraagt € 4000,-

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 28. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. Per die datum worden de Nadere regels subsidiëring Maatschappelijke dienstverlening 2019 ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling is voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2020. Aanvragen die betrekking hebben op voorgaande subsidiejaren worden behandeld volgens het oude subsidierecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij