Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Reglement wachthaven gemeente Meppel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement wachthaven gemeente Meppel
CiteertitelReglement wachthaven gemeente Meppel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2007nieuwe regeling

25-09-2007

Meppeler Courant, 03-10-2007

2007-13892

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement wachthaven gemeente Meppel

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Meppel

 

gelet op: artikel 160 Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen het: Reglement wachthaven gemeente Meppel

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de wachthaven van de Gemeente Meppel.

Artikel 2 Ligplaatsen en faciliteiten

De ligplaatsen en faciliteiten in de wachthaven zijn uitsluitend bestemd voor vaartuigen welke zijn bestemd voor bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen.

Artikel 3 Aankomst

1. De schipper die met zijn vaartuig een ligplaats in de wachthaven wenst in te nemen is verplicht zich direct na aankomst met dit vaartuig in de wachthaven te melden bij de havenmeester of diens plaatsvervanger.

2. De havenmeester of diens plaatsvervanger is dagelijks tijdens kantoortijden te bereiken op telefoonnummer 0522-850720. Indien de aankomst buiten de genoemde tijdstippen geschiedt, is de schipper verplicht zich de eerstvolgende dag te melden.

Artikel 4 Toewijzing ligplaats

1. De havenmeester of diens plaatsvervanger zorgt voor de toewijzing van een ligplaats in de wachthaven.

2. Van een toegewezen ligplaats mag niet langer dan twee aaneengesloten maanden gebruik gemaakt worden.

3. De havenmeester of diens plaatsvervanger kan de in het tweede lid genoemde termijn met ten hoogste twee maanden verlengen.

4. Binnen drie maanden na het verlaten van de ligplaats mag niet opnieuw een ligplaats worden ingenomen, tenzij er binnen de toegestane termijn bedrijfsmatige activiteiten van herhaaldelijke aard plaatsvinden.

5. De havenmeester of diens plaatsvervanger kan tussentijds een andere ligplaats aanwijzen dan de oorspronkelijk toegewezen plaats (bijvoorbeeld in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de havenvoorzieningen). Deze wijziging van ligplaats heeft geen invloed op de termijn genoemd in het tweede en derde lid.

Artikel 5 Aanlegplaatsen

1. In de wachthaven zijn aanlegplaatsen aanwezig ten behoeve van het aan en van boord zetten van een auto of het innemen van drinkwater.

2. De door het college aangewezen aanlegplaatsen in de wachthaven zijn aangeduid door middel van bebording.

3. Van een aanlegplaats mag gebruik worden gemaakt voor de handelingen als bedoeld in het eerste lid, doch niet langer dan twee uur.

Artikel 6 Afmeren op daarvoor bestemde plaatsen

Vaartuigen mogen alleen worden afgemeerd op de door de havenmeester of diens plaatsvervanger toegewezen ligplaatsen of op de in de wachthaven aangeduide aanlegplaatsen.

Artikel 7 Verbod onderhoud

Het is verboden in de wachthaven werkzaamheden aan vaartuigen te verrichten en of te laten verrichten, behoudens het uitvoeren van noodreparaties en kleine onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 8 Aanwijzingen havenmeester

Een ieder die gebruikt maakt van de faciliteiten in de wachthaven is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester of diens plaatsvervanger stipt en terstond op te volgen.

Artikel 9 Slotbepalingen

1. De havenmeester of diens plaatsvervanger kan bij overtreding van de bepalingen van dit reglement gelasten dat een schipper met zijn vaartuig de wachthaven dient te verlaten.

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in geval van twijfel of geschil omtrent de uitleg van dit reglement beslist de havenmeester of diens plaatsvervanger.

 

Vastgesteld d.d. 25 september 2007,

Burgemeester en wethouders van Meppel,

de secretaris,                   de burgemeester,