Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

NADERE REGELS SUBSIDIE stimulering gevelverbetering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNADERE REGELS SUBSIDIE stimulering gevelverbetering
CiteertitelNadere regels subsidie stimulering gevelverbetering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart begrenzing subsidie stimulering gevelverbetering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Meppel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201710-07-2019nieuwe regeling

09-05-2017

Gemeenteblad

1219952

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS SUBSIDIE stimulering gevelverbetering

Burgemeester en wethouders van Meppel;

gelet op het bepaalde in artikelen 2, 8, 9, 10, 11 en 20 van de Algemene subsidieverordening Meppel;

BESLUITEN:

vast te stellen de “Nadere regels subsidie stimulering gevelverbetering”.

 

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Voor de subsidiering komen in aanmerking activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van de esthetische kwaliteit van de straatgevels gelegen in het in de kaart aangegeven gebied (het centrumgebied; zie bijlage 1) die voldoen aan de algemene criteria stimulering gevelverbetering.

Artikel 2 Doel subsidieregeling

Het stimuleren van pandeigenaren om de beeldkwaliteit van de straatgevels in het centrumgebied te verbeteren. Het betreft het geven van een impuls door middel van een eenmalige subsidie die pandeigenaren kunnen besteden aan gevelverbetering.

Artikel 3 Algemene criteria stimulering gevelverbetering

Door middel van een gevelverbeteringsplan wordt aangetoond wat de gevelverbetering inhoudt. Voor de toetsing of een plan bijdraagt aan verbetering van de straatgevels gelden de volgende uitgangspunten:

 • -

  Onderhoud (zichtbaar positief effect van de esthetische kwaliteit is vereist);

 • -

  Reclameverbetering (zie artikel 5, lid 4, onder b);

 • -

  Kleurverbetering (in relatie tot de oorspronkelijke architectuur c.q. bouwstijl van het pand);

 • -

  Pui-verbetering (hogere architectonische kwaliteit in relatie tot het gehele gevelbeeld).

Artikel 4 Berekeningsgrondslag subsidie stimulering gevelverbetering

De subsidie bedraagt 35% van de plankosten tot een maximum van € 5000,- per gevel/kadastraal perceel.

Artikel 5 Aanvraag- en besluitvormingsprocedure

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie moet uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de datum waarop de bouwactiviteit start, worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag wordt gedaan door het indienen van een gevelverbeteringsplan;

 • 3.

  Een gevelverbeteringsplan bevat, voor zover relevant:

  • a.

   tekeningen van de relevante gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing;

  • b.

   principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;

  • c.

   kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing;

  • d.

   opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de kleur daarvan. In ieder geval worden opgegeven het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten en boeidelen.

  • e.

   Gespecificeerde kostenraming en/of gespecificeerde offerte(s) van de gevelverbetering waarvoor een bijdrage uit het stimuleringsfonds wordt aangevraagd.

 • 4.

  Wanneer sprake is van een gevelverbetering die ook vergunning plichtig is, maken van een gevelverbeteringsplan ook onderdeel uit:

  • a.

   aanvraag bouwvergunning en/of;

  • b.

   aanvraag reclamevergunning;

 • 5.

  Reclame-uitingen worden mee beoordeeld in het totale gevelbeeld. Bouwkundige reclame-uitingen zijn vergunning plichtig. De vergunningsaanvraag zal op basis van de vastgestelde criteria (artikel 3) worden getoetst.

 • 6.

  Advisering over de ruimtelijke componenten zal worden uitgevoerd door Welstand (algehele advisering en/of toetsing aan welstandsnota voor zover van toepassing).

 • 7.

  Op een aanvraag voor subsidie stimulering gevelverbetering wordt, na ontvangst van een volledige aanvraag, binnen 8 weken beslist.

Artikel 6 Verlenen/vaststellen en uitbetalen subsidie

 • 1.

  De subsidie kan gelijktijdig worden verleend en vastgesteld, tenzij in de verleningsbeschikking een andere wijze van vaststelling is vermeld.

 • 2.

  De subsidieverleningsprocedure loopt bij vergunning plichtige activiteiten gelijk op met de vergunningsprocedure.

 • 3.

  Een besluit tot toekenning van subsidie gevelverbetering, is na toekenning maximaal 1 jaar geldig.

 • 4.

  De gereedmelding van het verbeterplan wordt zo spoedig mogelijk aan de gemeente gemeld.

 • 5.

  Na gereedmelding van de werkzaamheden vindt binnen 2 weken een inspectie plaats van het gerealiseerde.

 • 6.

  Na akkoordbevinding van het gerealiseerde wordt binnen 4 weken overgegaan tot uitbetaling van het subsidiebedrag

Artikel 7 Looptijd, subsidiebudget en verdeelregels

 • 1.

  Ingaande 2017 is voor de uitvoering van deze subsidieregeling een budget van maximaal € 65.000,- beschikbaar.

 • 2.

  Deze regeling loopt door tot het beschikbare subsidiebudget volledig is uitgegeven.

 • 3.

  Subsidieaanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van bovenstaande

bepalingen beargumenteerd afwijken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden op 1 juni 2017 in werking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Meppel op (datum).

Burgemeester en wethouders van Meppel,

De secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1: kaart begrenzing SUBSIDIE stimulering gevelverbetering