Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende nadere regels omtrent subsidie gevelfonds (Gevelfonds 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende nadere regels omtrent subsidie gevelfonds (Gevelfonds 2019)
CiteertitelGevelfonds 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage l kaart met begrenzingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Nadere regels subsidie stimulering gevelverbetering.

Deze regeling vervalt op 31 december 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meppel/96703/96703_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2019nieuwe regeling

02-07-2019

gmb-2019-169015

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende nadere regels omtrent subsidie gevelfonds (Gevelfonds 2019)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

 

Gelet op:

 • -

  de provinciale beschikking binnenstadsfonds;

 • -

  de in de Programmabegroting opgenomen programma 10 product 52 Economische zaken en grondzaken uitvoering van het Binnenstadsplan en

 • -

  de bevoegdheid van het college tot het vaststellen van nadere regels ex. artikel 2, tweede lid van de algemene subsidieverordening Meppel 2011;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de “nadere regels subsidie gevelfonds 2019”.

Artikel 1. Definities

Aanvraag:

Een verzoek gericht op het toekennen van een subsidie. De aanvraag is compleet op het moment dat de aanvrager alle documenten en bescheiden heeft overlegd die noodzakelijk zijn voor de inhoudelijke toetsing en beoordeling van het verzoek;

Aanvrager:

Een natuurlijkpersoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op de onroerende zaken en die subsidie aanvraagt;

Bouwkosten:

Plankosten en uitvoeringskosten exclusief BTW;

Eenmalig gebruik:

Van deze regeling mag per kadastraal perceel slechts eenmalig gebruik worden gemaakt. Indien aan de eigenaar voor een kadastraal perceel een besluit is verstrekt dat rechtskracht heeft verkregen is er sprake van eenmalig gebruik;

Gevelwand:

Een wanddeel inclusief dakvlak van een onroerende zaak welke staat in en/of zichtbaar is vanuit het publieke domein;

Plan:

Een helder plan van aanpak met een omschrijving van:

 • de te verrichten werkzaamheden en materiaalkeuze, inclusief bouwkundige tekeningen en (kleuren)foto’s die inzicht geven in de bestaande situatie, de gebreken en de gewenste situatie, waarbij een significante verbetering wordt gerealiseerd;

 • de retail-impact.

Retail-impact:

De mate waarin de ontwikkeling (op basis van plan en locatie) een positieve invloed heeft op de door de bezoekers van het kernwinkelgebied ervaren beleving in het kernwinkelgebied, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied.

Uitvoeringskosten:

De kosten voor de feitelijke werkzaamheden die de pandeigenaar moet maken om het plan uit te voeren om te komen tot de gewenste situatie.

 

Artikel 2. Doel subsidieregeling

Deze regeling heeft tot doel pandeigenaren te stimuleren om de (historische) kwaliteit van hun gevels te verbeteren en daarmee het centrum als geheel aantrekkelijker te maken. Middels een eenmalige subsidie toekenning per kadastraal perceel voor een wanddeel of delen.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze regels zijn uitsluitend van toepassing op het centrumgebied zoals het in bijlage I opgenomen kaartje met begrenzingen.

Artikel 4 Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Er is een subsidiebudget beschikbaar van maximaal € 200.000 voor de periode tot 31 december 2021;

 • 2.

  Het in het eerste lid benoemde budget geldt als een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  Het subsidiebedrag bedraagt per aanvraag maximaal 50% van de uitvoeringskosten met een maximum van € 10.000 per gevelwand.

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van het pand;

 • 3.

  Voor het kadastraal perceel mag slechts eenmaal een aanvraag worden ingediend;

 • 4.

  De aanvraag bevat:

  • a.

   een plan. Indien een pand meerdere gevelwanden heeft welke staan in- en/ of zichtbaar zijn vanuit- het publieke domein worden ook deze gevelwanden meegenomen in de esthetische kwaliteit;

  • b.

   offertes van een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf of bedrijven die de werkzaamheden gaan uitvoeren;

  • c.

   indien voor de uitvoering van de werkzaamheden ook andere vergunningen noodzakelijk zijn vermeld de aanvrager in de subsidieaanvraag welke vergunningen er zijn aangevraagd;

 • 5.

  Indien het subsidieplafond als bedoeld in artikel 4 eerste lid is bereikt, wordt de aanvraag aangehouden zolang nog niet alle subsidiebesluiten definitief zijn vastgesteld. Indien het budget definitief is uitgeput wordt de aanvraag afgewezen.

Artikel 6 Onvolledige aanvraag

 • 1.

  Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, verzoekt het college de aanvrager schriftelijk of per e-mail deze aan te vullen binnen een termijn van vier weken, te rekenen vanaf de dagtekening van het verzoek van het college;

 • 2.

  Als een ingediende subsidieaanvraag nog niet volledig is, dan wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door de datum waarop de subsidieaanvraag wel volledig is;

 • 3.

  Het college besluit op grond van artikel 4:5 van de algemene wet bestuursrecht een aanvraag niet in behandeling te nemen indien de in de eerste lid bedoelde termijn is verstreken zonder dat de gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 7 Niet voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor de subsidievaststelling uitgevoerde werkzaamheden;

 • 2.

  Kosten voor het opstellen van het plan zonder dat het plan is uitgevoerd;

 • 3.

  Verrekenbare BTW;

 • 4.

  Legeskosten voor vergunningen;

 • 5.

  Werkzaamheden en kosten waarvoor op basis van andere regelingen al subsidie is verleend of is aangevraagd.

Artikel 8 beoordeling van de aanvraag

 • 1.

  Op een aanvraag voor subsidie wordt, na ontvangst van de volledige aanvraag, binnen 8 weken een besluit genomen;

 • 2.

  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt de retail-impact betrokken;

 • 3.

  De aanvraag wordt ter advisering voorgelegd aan welstand. Welstand beoordeelt de gevelverbetering op vier uitgangspunten:

  • a.

   Onderhoud met een zichtbaar positief effect op de esthetische kwaliteit;

  • b.

   Reclameverbetering; waarbij de reclame ondergeschikt of ondersteunend is aan de gevelarchitectuur;

  • c.

   Kleurverbetering in relatie tot de oorspronkelijke architectuur c.q. bouwstijl van het pand en deze beter afleesbaar maakt;

  • d.

   Pui-verbetering, hogere architectonische kwaliteit in relatie tot het gehele gevelbeeld; ‘doorgaans het aanpassen van de winkelpui zodat de gevel architectonisch weer één geheel vormt met de bovenverdieping’ met uitzondering van gevels met een eigentijdse architectuur waar dit principe niet van toepassing is.

  Bij deze beoordeling worden de algemene aanbevelingen zoals genoemd in bijlage 2 van de Cultuurhistorische inventarisatie en waardestelling (Binnenstad & Centrumschil Meppel) betrokken.

 • 4.

  Indien het college geen positief advies heeft ontvangen van welstand, kan zij de aanvraag afwijzen;

 • 5.

  De termijn als bedoeld in het eerste lid kan overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht verlengd en opgeschort worden.

Artikel 9 verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De aanvrager doet uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de datum waarop de werkzaamheden starten een aanvraag voor deze regeling;

 • 2.

  De aanvrager draagt zorg voor de noodzakelijke vergunningen;

 • 3.

  De aanvrager meldt de start van de werkzaamheden bij de gemeente;

 • 4.

  Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een vergunning noodzakelijk is worden de werkzaamheden niet eerder uitgevoerd dan nadat de vergunningen zijn verleend;

 • 5.

  De werkzaamheden worden overeenkomstig het plan waarop de aanvraag is beoordeeld uitgevoerd;

 • 6.

  De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend worden binnen 1 jaar na toekenning uitgevoerd. Indien ook een omgevingsvergunning is verleend binnen 26 weken na verlening van de omgevingsvergunning.

 • 7.

  Na de uitvoering van de werkzaamheden doet de aanvrager een gereed melding bij het college, de uitgevoerde werkzaamheden, in relatie tot de aanvraag worden geïnspecteerd.

Artikel 10 vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt voorlopig vastgesteld. Na gereed melding van de werkzaamheden volgt de definitieve vaststelling, aan de hand van:

  • -

   de uitvoering van het plan,

  • -

   de betaalde facturen en

  • -

   de foto’s vooraf en achteraf;

 • 2.

  Indien het plan gewijzigd is uitgevoerd, of er minder kosten zijn gemaakt wordt met inachtneming van artikel 11 een besluit genomen;

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt binnen één maand volgend op de gereed melding van de werkzaamheden in één betaling uitbetaald.

Artikel 11 Gewijzigde uitvoering

 • 1.

  Onder gewijzigde uitvoering wordt in ieder geval verstaan iedere afwijking van de esthetische kwaliteit, waardoor de gevelverbetering onvoldoende is gerealiseerd;

 • 2.

  Indien de uitvoeringskosten zijn gewijzigd vindt er een herberekening plaats voor de definitieve subsidie toekenning;

 • 3.

  Een gewijzigde uitvoering lijdt tot een intrekking van het besluit.

Artikel 12 Intrekking subsidiebesluit

Het college kan een subsidiebesluit intrekken indien:

 • a.

  de aanvrager niet de benodigde vergunning heeft aangevraagd om de werkzaamheden te mogen uitvoeren;

 • b.

  de aanvrager niet de benodigde vergunning heeft verkregen om de werkzaamheden te mogen uitvoeren;

 • c.

  de werkzaamheden gewijzigd of niet zijn uitgevoerd.

Artikel 13 Terugvordering

 • 1.

  De uitgekeerde subsidie kan worden teruggevorderd indien de aanvrager het toegekende subsidiebedrag gebruikt heeft voor andere doeleinden dan waarvoor de subsidie is toegekend;

 • 2.

  Er door een samenloop van regeling reeds door een andere overheidsorgaan subsidie is verleend voor hetzelfde werk- of werkzaamheden.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van bovenstaande bepalingen gemotiveerd afwijken.

Artikel 15 Inwerkingtreding en beëindiging

Deze nadere regels treden op 1 juni 2019 in werking tot 31 december 2021 en vervangen de oude regeling van 1 juni 2017.

Artikel 16 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Gevelfonds 2019”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Meppel op 2 juli 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel,

S. Kastelein

De secretaris

R.T.A. Korteland

de burgemeester

Bijlage l