Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Aanwijzingsbesluit Wet basisregistraties gebouwen (Wet bag)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Wet basisregistraties gebouwen (Wet bag)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Wet basisregistraties gebouwen (Wet bag)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit Wet basisregistraties gebouwen _Wet bag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 2
  2. Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 8
  3. Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2009nieuwe regeling

13-01-2009

Meppeler Courant, 21-01-2009

2008-22510

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Wet basisregistraties gebouwen (Wet bag)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel;

overwegende:

- dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), die op een nog nader te bepalen tijdstip in werking zal treden, het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

- dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder en plaatsvervanger(s) aan te wijzen;

- dat het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet bag;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 8 en 10 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag);

 

b e s l u i t

 

vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit Wet basisregistraties gebouwen (wet bag)

Artikel 1  

De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen

1. Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: De medewerker Geo-Informatie A;

2. Als plaatsvervangend beheerder(s) van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: De medewerker Geo-Informatie B;

Artikel 2  

Ambtenaren belast met vaststelling definitieve geometrie

Als ambtenaren aangewezen voor de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen:

a. De medewerkers Geo-Informatie (A en B)

b. De medewerkers Landmeten

Artikel 3  

Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen:

a. De medewerkers Geo-Informatie (A en B)

b. De medewerkers Landmeten

c. De toezichthouders Bouwen en Wonen

d. De medewerker bezwaren/WOZ taxateur

Artikel 4  

Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument, aan te wijzen:

a. De medewerkers Geo-Informatie (A en B)

b. De medewerkers Landmeten

c. De toezichthouders Bouwen en Wonen

d. De medewerker bezwaren/WOZ taxateur

e. De medewerkers Front Office

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2009

de secretaris, de burgemeester