Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Middelburg

APV 2015 (Aanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMiddelburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV 2015 (Aanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBomenlijst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 4.6 eerste lid onder d, art. 4.7 eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2015Nieuwe regeling

10-11-2015

De Faam, 16-12-2015

Zaaknummer 135041

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

overwegende dat bomen een belangrijke factor in de kwaliteit van de leefomgeving van Middelburg zijn;

 

overwegende dat het college op grond van artikel 4.6, eerste lid, onder d, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 de bevoegdheid toekomt om een lijst van monumentale en waardevolle bomen in particulier eigendom (Bomenlijst) vast te stellen;

 

overwegende dat het op grond van artikel 4.7, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 verboden is zonder vergunning van het college de bomen vermeld op de Bomenlijst te (doen) vellen;

 

overwegende dat de op 30 mei 2006 vastgestelde Bomenlijst nieuw is geïnventariseerd;

 

gelet op de geactualiseerde inventarisatie van monumentale en waardevolle bomen in de gemeente Middelburg aan de hand van criteria als hieronder weergegeven;

Criteria

Nadere omschrijving

Leeftijd

Ouder dan 50 jaar

Habitus (uiterlijke gedaante,

houding, kleur etc.)

Een voor de soort karakteristieke habitus

Vitaliteit / conditie

Bomen verkeren niet in een onomkeerbare slecht staat

Onvervangbaar

Beelbepalend en in die zin onvervangbaar voor de omgeving

Cultuurhistorie

Cultuurhistorische waarde

Vorm

Bijzondere groei of snoeivorm

Soort

Bijzondere of zeldzame soort

Omvang / hoogte

Zeldzaam door omvang / hoogte

Beleving

Wordt algemeen ervaren als bijzonder zeldzaam en mooi

Natuurwetenschappelijk

Biedt bijvoorbeeld huisvesting aan zeldzame dieren ofplanten

 

gelet op hoofdstuk 4, afdeling 2 -het bewaren van houtopstanden- van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  vast te stellen de bij dit aanwijzingsbesluit gevoegde en daarvan integraal deel uitmakende Bomenlijst als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, onder d, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

 • II.

  ex artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vast te stellen de aan de opgestelde Bomenlijst ten grondslag liggende criteria als weergegeven in de considerans van dit besluit;

 • III.

  dit besluit in werking te laten treden op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt;

 • IV.

  op dat tijdstip wordt het Aanwijzingsbesluit waardevolle tuin- of erfbomen, zoals deze op 30 mei 2006 is vastgesteld, ingetrokken.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

van Middelburg in hun vergadering van 10 november 2015.

de secretaris, mr. A. van den Brink

de burgemeester, mr. H.M. Bergmann

Bijlage Bomenlijst

Bomenlijst