Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Millingen aan de Rijn

Marktverordening Millingen aan de Rijn 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Millingen aan de Rijn
Officiële naam regelingMarktverordening Millingen aan de Rijn 2010
CiteertitelMarktverordening gemeente Millingen aan de Rijn 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpmarkt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Marktreglement 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2010Onbekend

21-09-2010

De Rozet 21-10-2010

BO/OV/RVS/20100001

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening Millingen aan de Rijn 2010

De raad der gemeente Millingen aan de Rijn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010;

overwegende dat het in verband met het voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn nodig is een nieuwe marktverordening vast te stellen;

b e s l u i t  :

vast te stellen de Marktverordening Millingen aan de Rijn 2010.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel.

 • f.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • h.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

Artikel 2 Inrichting van de markt; branche-indeling
 • 1. Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats.

 • 2. Het college kan voor de markt vaststellen:

  • a.

   een lijst met artikelengroepen of branches;

  • b.

   een maximumaantal standplaatsen per branche.

Artikel 3 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen
 • 1. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2. Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 2 Vergunningen

Artikel 5 Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 6 Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

Artikel 7 Intrekking vaste standplaatsvergunning
 • 1. Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 7 van het marktreglement van de gemeente Millingen aan de Rijn de vergunning wordtovergeschreven.

 • 2. Het college kan een vastestandplaatsvergunning intrekken:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten.

 • 3. Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 7 van het marktreglement van de gemeente Millingen aan de Rijn is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Hoofdstuk 3 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 9 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen,

indien deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 10 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een

vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 11 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 13 Intrekking oude regeling

De Marktverordening gemeente Millingen aan de Rijn 2003, vastgesteld op 9 december 2003, wordt ingetrokken.

Artikel 14 Overgangsbepalingen
 • 1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening gemeente Millingen aan de Rijn 2003 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening gemeente Millingen aan de Rijn 2003 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat deze bekend is gemaakt in De Rozet

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Millingen aan de Rijn 2010.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Millingen aan de Rijn

op 21 september 2010

De raadsgriffier, De voorzitter,

Bijlage Marktreglement gemeente Millingen aan de Rijn 2010

(BEHORENDE BIJ DE MARKTVERORDENING GEMEENTE MILLINGEN AAN DE RIJN 2010)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Millingen aan de Rijn;

 

gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente Millingen aan de Rijn 2010, de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Millingen aan de Rijn:

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Millingen aan de Rijn 2010 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op deze nadere regels.

 

Artikel 1a Inrichting van de markt

1.    Ter bescherming van de weekmarkt wordt per branche slechts één vergunning verstrekt.

2 a.  De navolgende branches kunnen vertegenwoordigd zijn op de weekmarkt:

- Aardappelen, groenten en fruit

- Brood, koek en banket

- Zuivelproducten

- Vis

- Poelierswaren en eieren

- Chocolade, drop en suikerwerken

- Bloemen, planten, zaden en bollen

- Beenkleding

- Onder- en nachtkleding (volwassenen en kinderen)

- Bovenkleding Volwassenen (heren en dames)

- Baby- en kleuterkleding

- Kinderkleding

- Huishoudtextiel

- Modeaccessoires

- Bijouterieën

- Uurwerken

- Seizoensgebonden artikelen (sjaals, handschoenen, paraplu's, zonnebrillen   e.d.)

- Diervoer en benodigdheden

- Speelgoed

- Wenskaarten

- Hobbyartikelen

- Vlees

- Vleeswaren bewerkt en als broodbeleg

- Kant en klare vleescomponenten voor de maaltijd

- Noten en verduurzaamde zuidvruchten

- Diverse - als aanvulling binnen het bestaande aantal meters

- Diverse - als geheel nieuwe standplaats (2 standplaatsen)

b. een standplaats bestaat uit één of meerdere marktkra(a)m(en) of een verkoopwagen (1 kraam is 4 strekkende meter).

c. de standplaatsen worden ingenomen door circa 14 markthandelaren en het totaal aantal marktkramen bedraagt 32.

 

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

 

Artikel 2 Inhoud vaste standplaatsvergunning

1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

c. de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

e. de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend;

f. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

g. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

h. welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

i. welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

2.    Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

 

GEMEENTELIJK BELEID

 

Verzorging standplaats

De vergunninghouder dient:

a. ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

b. tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen;

c. voordat hij het marktterrein verlaat zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon achter te laten en het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.

 

Afvalbakken

De vergunninghouder aan wie vergunning is verleend geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken en te verkopen, dient aan de voorzijde van zijn standplaats voldoende afvalbakken te plaatsen.

 

Elektriciteit

Het is de standplaatshouder zonder ontheffing van het college verboden op zijn standplaats:

a.       gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting;

b.       elektriciteit te betrekken van een ander dan degene die door het college voor het leveren daarvan is aangewezen of om zelf hierin te voorzien.

 

Geluidsapparatuur

1.    Het is verboden op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

2.    Het aanwezig hebben van radio's, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats, voor een ander doel dan verkoop daarvan, is evenmin toegestaan.

3.    Het college kan ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden, onder door hem te stellen voorwaarden.

 

Kook-, bak- en verwarmingsapparatuur

1.    Het is de vergunninghouder verboden verwarmingstoestellen en/of bak- en kookinstallaties te gebruiken.

2.    Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder door hem te stellen voorwaarden.

 

Artikel 3 Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

1.    Van het vrijkomen van een vaste standplaats wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan op de website van de marktbranche en de gemeentelijke website gedurende een week, nadat de op de bij inwerkingtreding van dit reglement bestaande wachtlijst vermelde personen zijn gevraagd of zij de vrijgekomen standplaats willen innemen.

2.    Uit alle aanvragen om toewijzing van betreffende beschikbaar gekomen standplaats welke ontvangen zijn binnen twee weken na aanvang van de publicatie op voornoemde websites, en die voldoen aan de in artikel 6 van de Marktverordening gemeente Millingen aan de Rijn 2009 genoemde vereisten wordt middels loting door de burgemeester in het bijzijn van de marktmeester en de aanvragers bepaald aan wie standplaatsvergunning zal worden verleend voor betreffende standplaats.

 

Artikel 4 Overschrijving vaste standplaatsvergunning

1.    In geval van overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder of in geval van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner, een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde of een kind.

2. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

3. Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder, nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld of na de bedrijfsbeëindiging.

 

Artikel 5 Toewijzing dagplaats

1.       Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

2.    De dagplaats wordt toegewezen aan degene die zich daarvoor op de dag zelf vóór 8.30 uur als eerste aanmeldt bij de marktmeester.

 

Artikel 6 Toewijzing standwerkersplaats

1.    Het college wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.

2.    Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

 

HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS

 

Artikel 7 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

1.    De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

2.    De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

3.    De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt in, dit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 8 en 9.

 

Artikel 8 Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

1.    De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

2.    De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

 

Artikel 9 Ontheffing en vervanging

1.    In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 7 lid 3 en artikel 8.

2.    Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

 

Artikel 10 Legitimatie en identiteit vergunninghouder

1.    Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

2.    De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Marktreglement 2009

 

Artikel 11 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

1.    De markt vindt plaats op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur op het Oranjeplein.

2.    Op grond van dringende redenen kunnen wij bepalen dat in afwijking van het eerste lid de markt tijdelijk zal plaatsvinden:

a.    op een andere dag;

b.    op een andere tijd;

c.    op een andere plaats.

3.    Indien de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met een van de in artikel 2, eerste lid, onder b van de Winkeltijdenwet genoemde dagen, kunnen wij bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag.

4.    Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan één uur voor aanvang en meer dan één uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

5.    De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

6.    Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 8.30 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

 

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 12 Intrekken oude regeling

Het op 18 november 2003 vastgestelde standplaatsenbeleid wordt ingetrokken.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking gelijktijdig met de Marktverordening gemeente Millingen aan de Rijn 2010.

 

Artikel 14 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Millingen aan de Rijn 2010.

 

Millingen aan de Rijn, 6 juli 2010

Het college van de gemeente Millingen aan de Rijn,

de secretaris,                      de burgemeester,