Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Ondermandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, Module WerkBedrijf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatiemodulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, Module WerkBedrijf
CiteertitelOndermandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, Module WerkBedrijf
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOndermandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, Module WerkBedrijf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

mandaatbesluit – en register Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

21-01-2015

bgr-2018-668

besluit voorzitter algemeen bestuur d.d. 21-01-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, Module WerkBedrijf

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen,

 

Gelet op het mandaatbesluit – en register Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen,

 

BESLUIT:

 

 

ondermandaat te verlenen aan de secretaris van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen, ten behoeve van de module Werkbedrijf regio Rijk van Nijmegen, van de aangekruiste bevoegdheden genoemd in het bijgevoegde mandaatregister, waarbij het ondermandaatbesluit van overeenkomstige toepassing is op volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en op machtiging tot het verrichten van handelingen die geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn, met inachtneming van de bepalingen van het mandaatbesluit Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

Aldus vastgesteld d.d. 21 januari 2015,

De voorzitter van het dagelijks bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen,

Drs. H.M.F. Bruls

Mandaatregister

 

 

 

 

Volg nr.

Omschrijving mandaat

Wettelijke-/juridische grondslag

 

 

Participatiewet

 

 

1

Aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling waaronder begrepen de participatieplaats en het verstrekken van vergoedingen en het weigeren, wijzigen, intrekken dan wel beëindigen van deze voorzieningen

Art. 7 lid 1 onder a, 10a,10b, 10d en 10f Participatiewet en artt. 3 tot en met 22 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2014

x

2

Beslissingen over de toepassing van de hardheidsclausule en bij onvoorziene omstandigheden

Art. 7 lid 1 onder a. Participatiewet jo. art. 23 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2014

x

3

Besluiten op grond van overgangsrecht van de Re-integratieverordening

Art. 24 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2014

x

4

Verzoeken aan belanghebbende om relevante inlichtingen te verstrekken

Art. 17 lid 1 Participatiewet

x

5

Vaststellen van de identiteit van belanghebbende

Art. 17 leden 3 en 4 Participatiewet

x

6

Opstellen Plan van aanpak

Artt 44 lid 4 en 44a Participatiewet

x

7

Opleggen van de nadere verplichtingen tot arbeidsinschakeling en andere in dit artikel genoemde verplichtingen

Art. 55 Participatiewet

x

8

Besluiten over de voortzetting van een voorziening bij verhuizing van een kandidaat naar een gemeente buiten het Rijk van Nijmegen

Art. 2 lid 2 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2014

x

9

Ambtshalve of op aanvraag vaststellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort en het jaarlijks na aanvang van de dienstbetrekking ambtshalve vaststellen of deze persoon nog steeds tot de doelgroep behoort (bij een dienstbetrekking in het kader van beschut werk het één keer per drie jaar vaststellen of deze persoon nog steeds tot de doelgroep behoort)

Art. 7 lid 1 onder a jo. art. 10c Participatiewet en art.1 van de (tijdelijke) Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Rijk van Nijmegen

x

10

Ambtshalve of op aanvraag vaststellen van de loonwaarde en het jaarlijks na aanvang van de dienstbetrekking ambtshalve de hoogte van de loonwaarde vaststellen (bij een dienstbetrekking in het kader van beschut werk het één keer per drie jaar vaststellen of deze persoon nog steeds tot de doelgroep behoort)

Art. 7 lid 1 onder a jo. art. 10d Participatiewet en art. 2 van de (tijdelijke) Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Rijk van Nijmegen

x

11

Besluiten tot het beëindigen van de voorziening participatiebanen en besluiten tot urenverandering/urenuitbreiding bij participatiebanen

Artikel 21 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2011 jo. art. 21 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2005

x

12

Besluiten tot het aangaan en beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten betreffende de voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling inclusief het optreden als verzekeringnemer in verband met de gemeentelijke no risk polis

Art. 7 lid 1 onder a, 10a, 10b, 10d, 10da en 10f Participatiewet en artt. 3 tot en met 22 Re- ntegratieverordening Wet werk en bijstand 2014

x

13

Verlenen en vaststellen van subsidies betreffende de voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling

Artikel 10d Participatiewet en artt 3 tot en met 22 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2014

x

 

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

14

Beslissen, met uitzondering van besluiten op bezwaar, op grond van de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover het betreft documenten die onder verantwoordelijkheid van de MGR tot stand zijn gekomen of anderszins het werkterrein van de MGR betreffen

Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur

x

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

 

15

Doorzenden van geschriften waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is

Art. 2:3 Awb

x

16

Ontvangstbevestigingen (elektronische) aanvraag

Art. 4:3a Awb

x

17

Vaststellen formulier voor indienen van aanvraag en verstrekken van gegevens

Art. 4:4 Awb

x

18

Verzoeken om aanvulling en besluiten om aanvraag niet in behandeling te nemen

Art. 4:5 Awb

x

19

Besluit om een hernieuwde aanvraag om beschikking af te wijzen indien de aanvrager geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden heeft vermeld

Art. 4:6, lid 2 Awb

x

20

Mededeling verlenging beslistermijn

Art. 4:14 Awb

x

21

Opschorten beslistermijn

Art. 4:15 Awb

x

22

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom

Art. 4:18 Awb

x

23

Terugvordering onverschuldigd betaalde dwangsommen

Art. 4:20 Awb

x

 

Algemeen

 

 

 

Het ontzeggen van de toegang tot de ruimten van de desbetreffende afdeling aan burgers, indien dat dringend noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten

 

x