Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Moerdijk
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet,

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-201201-05-201219-12-2019Nieuwe regeling

24-04-2012

Moerdijkse Bode week 19, 2012

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 24 april 2012,

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet,

 

BESLUIT

 

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEMEENTE MOERDIJK

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van de gemeentewinkel in het gemeentehuis te Zevenbergen;

 • b.

  claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  gemeente: gemeente Moerdijk;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis in Zevenbergen tijdens openingstijden en via de website van de gemeente aangifte worden gedaan.

 • 2.

  Aangifte geschiedt door middel van een door het college vastgesteld formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 3.

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 4.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   dieren;

  • b.

   reisdocumenten/legitimatiebewijzen of rijbewijzen;

 • 5.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1.

  Het gevonden voorwerp blijft bij de vinder in bewaring, tenzij de vinder hiertegen bezwaar heeft. In dat geval wordt het voorwerp aan de gemeente in bewaring gegeven. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringgeving.

 • 2.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. Dit kan alleen als het gaat om militaire kleding, uitrusting of wapens. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringgeving.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,- wordt 3 maanden bewaard.

 • 4.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,- wordt één jaar bewaard.

 • 5.

  De in het derde en vierde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Dieren, reisdocumenten/legitimatiebewijzen en rijbewijzen

 • 1.

  Dieren die gevonden of verloren zijn worden geregistreerd en ondergebracht bij Dierenopvangcentrum Arduin in Roosendaal.

 • 2.

  Verloren of gevonden reisdocumenten/legitimatiebewijzen en rijbewijzen worden geregistreerd door en/of in bewaring gegeven aan de politie.

Artikel 6 Waardebepaling gevonden voorwerpen

In geval van twijfel over de waarde van het gevonden voorwerp zal het voorwerp in ieder geval gedurende een jaar bewaard worden alsof het een waarde heeft van boven de € 450,--.

Artikel 7 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1.

  Van de gevonden voorwerpen wordt eenmaal per 2 maanden publicatie op de gemeentelijke website gedaan.

 • 2.

  In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

 • 3.

  Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.

Artikel 8 Geen afgifte

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet afgegeven, als:

  • a.

   het gevonden voorwerp na registratie is gevorderd door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf;

  • b.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • d.

   de claimant of de rechthebbende zich niet kan legitimeren of weigert zich te legitimeren.

 • 2.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant c.q. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 9 Verkoop, vernietiging of overdracht van gevonden voorwerpen

 • 1.

  Voorwerpen die aan de gemeente in bewaring zijn gegeven, die niet binnen de bewaringstermijn worden geclaimd, vervallen aan de gemeente. Het staat de gemeente dan vrij om deze voorwerpen te verkopen, aan derden te schenken ofte vernietigen.

 • 2.

  Indien voorwerpen, die aan de gemeente in bewaring zijn gegeven, binnen de bewaringstermijn worden geclaimd, moet de claimant of rechthebbende de kosten van bewaring voldoen aan de gemeente. Indien deze kosten niet binnen een maand na het verzenden van de factuur zijn voldaan, mag de gemeente deze voorwerpen alsnog verkopen, aan derden schenken of vernietigen.

Artikel 10 Gevonden geld

Bestaat de aan de gemeente in bewaring gegeven voorwerp uit een geldsom hoger dan € 300,-- dan wordt dit bedrag door de gemeente bij haar bankinstelling gestort. De door de bank verstrekte rente komt toe aan de claimant of rechthebbende op de zaak.

Artikel 11 Kosten van bewaring en onderhoud

 • 1.

  De kosten van bewaring, onderhoud of andere noodzakelijke kosten tot behoud van het voorwerp, dienen door de claimant op een door het college te bepalen wijze te worden voldaan.

 • 2.

  De gemeente verstrekt aan de claimant een overzicht van de in het eerste lid genoemde kosten en stelt hem daarbij in de gelegenheid om de kosten binnen een maand te voldoen nadat ze hem zijn opgegeven.

 • 3.

  Onverminderd het gestelde in artikel 9 van deze beleidsregel wordt de afgifte van de zaak opgeschort zolang de in het eerste lid bedoelde kosten niet zijn voldaan.

 • 4.

  Bij het bepalen van de hoogte van de kosten van bewaring hanteert het college de volgende richtlijn:

  • a.

   Niet-kostbare zaken

   - <1 m3: €0,50 per dag

   - >1 m3 en <5 m3: €1,= per dag per m3

   - <5 m3: kostprijs

  • b.

   - <1 m3: €1,= per dag

   - >1 m3 en <5 m3: €2,= per dag per m3

   - <5 m3: kostprijs

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  De beleidsregel wordt bekendgemaakt in het huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Moerdijk.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 24 april 2012 de

 

gemeentesecretaris, de burgemeester

 

A.E.B Kandel J.P.M. Klijs

Algemene toelichting

Deze beleidsregel regelt hoe de gemeente met de registratie van gevonden en verloren voorwerpen omgaat. Hoewel in de wet niets is geregeld voor de registratie van verloren voorwerpen, is het toch belangrijk om dit in de beleidsregel mee te nemen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze beleidsregel gehanteerde begrippen omschreven.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel bepaalt het toepassingsbereik van de beleidsregel.

Artikel 3 Aangifte en registratie

Niet elk gevonden of verloren voorwerp wordt geregistreerd. Niet geregistreerd worden:

 • -

  gevonden of vermiste dieren. Hiervoor kan Dierenopvangcentrum Arduin in Roosendaal worden gebeld of kan registratie plaatsvinden bij huisdierenregistratie Amivedi.

 • -

  gevonden of verloren reisdocumenten of rijbewijzen. Hiervoor moet men bij de politie zijn. Het is op grond van de Paspoortwet en de Wegenverkeerswet verplicht van de vermissing een procesverbaal te laten opmaken.

Van vondsten die vermoedelijk te maken hebben met een misdrijf, moet aangifte worden gedaan bij de politie.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

Het in het tweede lid bedoelde vorderen van een gevonden voorwerp is alleen mogelijk als het voorwerp militaire kleding, uitrusting of wapening betreft. Dit volgt uit artikel 1 van het Besluit gevonden voorwerpen.

Het in het derde en vierde lid genoemde bedrag van € 450,- vindt zijn oorsprong in het Besluit gevonden voorwerpen. In artikel 2 van dit Besluit wordt als groep van niet-kostbare zaken, bedoeld in artikel 12, onder b. van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, aangewezen: zaken die een waarde van niet meer dan € 450,- hebben.

Bij de in het derde en vierde lid van dit artikel vermelde bewaringstermijn wordt aangesloten bij wat in artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald. Het tweede lid van dit artikel 6 bepaalt namelijk, dat bij een gevonden voorwerp die anders dan door vordering aan de gemeente in bewaring is gegeven en onder de niet-kostbare zaken valt, de burgemeester drie maanden na de inbewaringgeving bevoegd is deze voor rekening van de gemeente te verkopen of om niet over te dragen aan een derde ofte vernietigen.

Als het gaat om een verloren voorwerp die niet onder de werking van het eerste (zie de toelichting bij artikel 7) én het tweede lid van artikel 6 valt, is in het derde lid van artikel 6 bepaald dat als het verloren voorwerp in bewaring is gegeven bij de gemeente, de burgemeester in dat geval één jaar na de inbewaringgeving bevoegd is deze voor rekening van de gemeente te verkopen of om niet over te dragen aan een derde of te vernietigen.

Artikel 5 Dieren, reisdocumenten/legitimatiebewijzen en rijbewijzen

Artikel 5 is een uitwerking van artikel 3.

Artikel 6 Waardebepaling gevonden voorwerpen

Om discussie over de waarde van gevonden voorwerpen te vermijden, wordt bij twijfel over de waarde de maximale bewaartermijn in acht genomen.

Artikel 7 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

Op grond van het eerste lid wordt van gevonden voorwerpen publicatie op de gemeentelijke website gedaan. In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld. De ambtenaar kan dan op grond van de niet vermelde kenmerken eenvoudig bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is. Van verloren voorwerpen wordt, zo is bepaald in het derde lid, geen publicatie gedaan.

Artikel 8 Geen afgifte

Dit artikel bepaalt wanneer een gevonden voorwerp niet wordt afgegeven. Het gaat hier met name om voorwerpen die betrokken zijn geweest bij een misdrijf of waarvan de eigenaar niet objectief kan worden vastgesteld.

Dit artikel staat wel los van de regeling in artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regeling bepaalt wanneer een vinder eigenaar wordt van het gevonden voorwerp.

Artikel 9 Verkoop, vernietiging of overdracht van gevonden voorwerpen

In artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is onder meer bepaald dat de burgemeester bevoegd is een gevonden voorwerp voor rekening van de gemeente te verkopen of om niet over te dragen aan een derde of te vernietigen als de bewaartermijn is verstreken.

In het tweede lid is bepaald dat de gemeente bewaarkosten mag rekenen, indien de eigenaar binnen de bewaartermijn zijn eigendommen komt ophalen bij de gemeente. Totdat de rekening is betaald, mag de gemeente de voorwerpen vast houden. Wordt de rekening niet binnen de betaaltermijn voldaan, dan mag de burgemeester alsnog de voorwerpen verkopen, overdragen of vernietigen.

Artikel 10 Gevonden geld

Dit artikel bepaalt dat gevonden geldbedragen boven € 300,00 moeten worden gestort op een bankrekening. Dit is om te voorkomen dat niet meer vast te stellen is hoeveel geld in bewaring is gegeven.

Artikel 11 Kosten van bewaring en onderhoud

Het is normaal dat er kosten gemaakt worden om een voorwerp te bewaren. Hier wordt een scheiding gemaakt tussen de niet-kostbare en de kostbare zaken. De reden daarvoor is dat het noodzakelijk is om kostbare zaken veiliger op te bergen dan niet-kostbare zaken. Dit brengt meer kosten met zich mee.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit artikel heeft geen toelichting nodig.

Artikel 13 Citeertitel

Dit artikel heeft geen toelichting nodig.