Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)
CiteertitelVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201315-05-2019Nieuwe regeling

15-01-2013

Het Kontakt, 17 janauri 2013

Mozard28355

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 18 december 2012 inzake wettelijke verplichte gemeentelijke verordening in het kader van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen;

 

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en op artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

 

Besluit vast te stellen:

 

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA).

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening (ADV) als bedoeld inartikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot eenantidiscriminatievoorziening.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze ADV voldoet aan alle

  kwaliteitseisen uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en hetbesluit Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempeligetoegankelijkheid van de ADV.

Artikel 3 Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de omgeving en/of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:

 • 1.

  Regionale inzameling van gegevens bevorderd, en

 • 2.

  Periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden.

Artikel 4 Subsidie voor werkzaamheden door de ADV, samenhangend met de uitvoering van de WGA

 • 1.

  De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA wordtverstrekt voor drie jaar.

 • 2.

  De algemene subsidieverordening is niet van toepassing op deze subsidie.

Artikel 5 Indienen aanvraag

 • 1.

  De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de WGA in voor een periodevan drie jaar

 • 2.

  De aanvraag geschiedt uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het eerste subsidiejaar

 • 3.

  De aanvraag is opgebouwd volgens format a (zie bijlage a in de toelichting bij dezeverordening). De aanvraag omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

Artikel 6 De beschikking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af opuiterlijk 15 december vóór het eerste jaar waarvoor de driejaarlijkse subsidie wordttoegekend.

 • 2.

  De beschikking is opgebouwd volgens format b (zie bijlage b in de toelichting bij dezeverordening).

 • 3.

  De beschikking wordt jaarlijks verleend onder de voorwaarde dat er voldoende geldenbeschikbaar zijn gesteld (begrotingsvoorbehoud ingevolge artikel 4:34 eerste lid Awb)

 • 4.

  Ingevolge artikel 4:34 derde lid Awb kan een beroep worden gedaan op hetbegrotingsvoorbehoud tot vier weken na vaststelling of goedkeuring van debegroting.

Artikel 7 Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De ADV verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar doortoezending van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

 • 2.

  De verantwoording is opgebouwd volgens format c (zie bijlage c in de toelichting bijdeze verordening).

 • 3.

  De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het derde jaar een verzoek in totdefinitieve vaststelling van de subsidie, volgens format d (zie bijlage d in de toelichtingbij deze verordening).

Artikel 8 Definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijk vast op 1 juni van het jaarna afloop van de driejarige subsidieperiode, volgens format e (zie bijlage e in detoelichting op deze verordening).

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar.

 • 3.

  Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden,kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Artikel 9 Bevoorschotting/afrekening

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:1.90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in dedriejaarlijkse periode waarvoor de subsidie wordt toegekend;2.10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van iederjaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording.

3.Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, navaststelling van de subsidie.

Artikel 10 Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11 Vorming van reserves

 • 1.

  De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijndan 20% van de jaarlijkse inkomsten.

 • 2.

  Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 12 Vervallen van eventuele eerdere subsidieafspraken

Bij in werking treden van deze verordening vervalt de inhoud van eventuele eerder gemaakte subsidiebeschikkingen met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA, voor zover zij de periode betreffen na ingaan van de verordening. Deze beschikkingen worden opgevat als beschikkingen bedoeld in artikel 6, lid 2. Alleen het bedrag genoemd in de eerder afgegeven beschikking blijft gelden.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013,onder intrekking van de geldende regeling van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen Molenwaard 2013.

Besloten in de openbare vergadering van 15 januari 2013

Raadsgriffier, Voorzitter,

Drs. T.W. Kanters D.R. van der Borg