Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank en Horeca

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank en Horeca
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank & Horeca
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Drank- en Horecawet
  2. Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet, Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201301-01-2016Nieuwe regeling

22-01-2013

Het Kontakt, 31 januari 2013

Mozard35682

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank & Horeca

De burgemeester van de gemeente Molenwaard;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b., van de Drank- en Horecawet jo. de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet en met in achtneming van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet  op artikel 2, tweede lid, en artikel 4, tweede en derde lid van de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet; 

 

Overwegende dat mw. G. van Haaften en dhr. E. Yurekli op 21 december 2012 centraal examen gaan doen Toezichthouder Drank- en Horecawet;

 

Voorts overwegende dat mw. G. van Haaften en dhr. E. Yurekli zijn aangewezen door de Minister van Veiligheid en Justitie als Buitengewoon opsporingsambtenaar ter zake van Domein I (openbare ruimte); 

 

B e s l u i t :

 

Aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 41, eerste lid, sub b, van de Drank- en Horecawet en met in achtneming van het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Mevrouw G. van Haaften en de heer E. Yurekli, de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (de BOA) voor de openbare ruimte en de Toezichthouder Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetgeving.

 

Besloten op 22 januari 2013

 

Burgemeester,

 

D.R. van der Borg