Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Drank- en Horecaverordening Molenwaard 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening Molenwaard 2014
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Molenwaard 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art, 108, tweede lid, 147
 2. Drank- en Horecawet art, 4, 25a en 25d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-201418-02-2015Nieuwe regeling

14-01-2014

Gmb-2014-13660

Zaaknummer 72171

Tekst van de regeling

Intitulé

DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 GEMEENTE MOLENWAARD

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester d.d. 5 november 2013, nummer 43664;

 

gelet op de artikelen 108, tweede lid, 147 van de Gemeentewet en artikelen 4, 25a en 25d van de Drank- en Horecawet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening

 

DRANK- EN HORECAVERORDENING 201 4 GEMEENTE MOLENWAARD

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Drank- en Horecawet;

  • b.

   terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een inrichting waarin hethorecabedrijf wordt uitgeoefend, waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen voor gebruik ter plaatse mogen worden verstrekt;

 • c.

  vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • d.

  bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

  • -

   leidinggevenden in de zin van de wet;

  • -

   personen die dienst doen in de inrichting;

  • -

   personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende

redenen noodzakelijk is;

2.Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN VOOR HORECABEDRIJVEN

2.1 BEPALINGEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET HORECABEDRIJF

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf voor-schriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

 • a.

  ter bescherming van de volksgezondheid;

 • b.

  in het belang van de openbare orde.

Artikel 3 Prijsacties horeca

Ter bescherming van de volksgezondheid en/of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

 

2.2 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE

RECHTSPERSONEN

Artikel 4 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank, gedurende de periode beginnende met twee uur voor aanvang en eindigende met twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, en met inachtneming van de volgende schenktijden:

 • -

  maandag tot en met vrijdag: 12.00 uur tot 24 .00 uur;

 • -

  zaterdag en zondag: 12.00 uur tot 2 1 .00 uur.

Deze beperking is uitsluitend van toepassing indien dit leidt tot oneerlijke mededinging.

Artikel 5 Privébijeenkomsten en bijeenkomsten derden

1.Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard te verstrekken, indien dit leidt tot oneerlijke mededinging.

 

2.Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn te verstrekken, indien dit leidt tot oneerlijke mededinging.

 

3.Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, als bedoeld in het eerste lid en tweede lid van dit artikel, openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media kenbaar te maken.

 

4.Op het verbod in lid 1, 2 en 3 van dit artikel zijn bijeenkomsten van paracommerciële rechtspersonen uitgezonderd, waarbij de uitzondering geldt voor maximaal vijf bijeenkomsten per jaar.

Artikel 6 Verbod verstrekken van sterke drank door bepaalde paracommerciële rechtspersonen

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting van een paracommerciële rechtspersoon die:

 

a.deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt voor het geven van onderwijs;

 

b.deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer jeugdorganisaties of –instellingen dan wel bezocht pleegt te worden door jeugdige personen;

 

c.deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer sportorganisatie of -instellingen.

HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN VOOR DE DETAILHANDEL

Artikel 7 Prijsacties detailhandel

Ter bescherming van de volksgezondheid en/of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter

lager is dan 60% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Overgangsrecht

1.Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële rechtspersonen:

 • a.

  de voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld;

 • b.

  de ontheffingen die tot dat tijdstip door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verleend;

 • c.

  de tot dat tijdstip gehanteerde schenk- en taptijden.

   

  • 2.

   Voorschriften en beperkingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld aan vergunningen van andere dan in het eerste lid bedoelde inrichtingen, blijven van kracht.

    

3.Ontheffingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet, behalve de in het eerste lid, onder b. bedoelde ontheffingen, blijven 12 maanden na inwerkingtreding van deze verordening van kracht. Daarna komen deze ontheffingen te vervallen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

   

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Drank- en Horecaverordening 2014 gemeente Molenwaard’.