Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.d. Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.d. Molenwaard
CiteertitelAanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.d.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Molenwaard 2013, art. 5:6, lid 1 sub a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-201418-03-2016Nieuwe regeling

10-07-2014

Het Kontakt, 14 augustus 2014

Mozard101902

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.d.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard,

Gelet op het bepaalde in artikel 5:6, lid 1 sub a en b, van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard 2013;

 

Overwegende dat het parkeren van een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, op wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Molenwaard:

  • a.

    naar zijn oordeel buitensporig is, met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte;

  • b.

    schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

     

BESLUITEN

 

1.De bebouwde kom van de gemeente Molenwaard aan te wijzen als plaatsen waar het

verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoel-

einden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben;

2.Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de achtste dag na die waarop het is bekend-

gemaakt.

 

Bleskensgraaf, 10 juli 2014

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenwaard,

 

De secretaris, de burgemeester,

 

N.van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg