Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Molenwaard
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 174, Awb, artikelen 5:11 tot en met 5:20
 2. APV Molenwaard 2013, artikelen 6:2 en 6:3
 3. Drank- en Horecawet, art. 41
 4. Wet basisadministratie personen, artikel 4:2
 5. Wet op de Kansspelen, art. 34

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-201418-03-2016Nieuw regeling

10-07-2014

Het Kontakt 14 augustus 2014

Mozard101902

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard, alsmede de burgemeester van gemeente Molenwaard, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6:2 en 6:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard 2013, artikel 41 van de Drank- en Horecawet, artikel 4:2 van de Wet basisadministratie personen, artikel 34 van de Wet op de Kansspelen, en artikel 174 van de gemeentewet.

 

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

 

BESLUITEN

 

de als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigde medewerkers van gemeente Papendrecht,

 

 • 1.

  Aan te wijzen als toezichthouder op het bepaalde bij of krachtens:

  • a.

   Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard 2013;

  • b.

   Drank- en Horecawet;

  • c.

   Wet basisadministratie personen;

  • d.

   Wet op de Kansspelen.

 • 2.

  Te belasten met de opsporing van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:

  • a.

   Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard 2013;

  • b.

   Drank- en Horecawet;

  • c.

   Wet basisadministratie personen;

  • d.

   Wet op de Kansspelen.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de achtste dag na die waarop het is bekend- gemaakt.

   

Voor de duur van het contract dat overeen is gekomen met gemeente Papendrecht.

 

Bleskensgraaf, 10 juli 2014

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenwaard,

 

De secretaris, de burgemeester,

 

N.van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg