Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Evenementenbeleid Molenwaard 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid Molenwaard 2014
CiteertitelEvenementenbeleid Molenwaard 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Molenwaard 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-2014Nieuwe regeling

10-07-2014

Het Kontakt, 14 augustus 2014

Mozard101902

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid Molenwaard 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede hoofdstuk 2, afdeling 7, van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard 2013 (APV);

 

BESLUITEN;

 

Het Evenementenbeleid Molenwaard 2014 vast te stellen.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente. Evenementen hebben vaak een functie in het versterken van de saamhorigheid binnen de kernen. Bovendien verhogen ze de aantrekkelijkheid van de gemeente. Naast positieve kanten hebben evenementen ook negatieve kanten. Zo kunnen evenementen overlast veroorzaken voor mensen die dicht bij de evenementenlocaties wonen en werken. De overlast heeft niet alleen met geluid te maken. Ook de bereikbaarheid van de woning of het bedrijf, het tijdelijk verdwijnen van parkeerplaatsen, verkeersopstoppingen en vervuiling van de openbare ruimte zijn nadelen van evenementen.

Een belangrijke reden voor het vaststellen van een kader is om helderheid te scheppen in het aantal evenementen dat als risicovol beschouwd dient te worden, in de zin van overlast voor omwonenden of veiligheid van publiek bij evenementen. Met andere woorden, het doel van het vaststellen van het evenementenbeleid is om het plaatsvinden van evenementen te bevorderen en tegelijkertijd de negatieve kanten van evenementen te minimaliseren. In dit beleid zijn zowel procedurele als inhoudelijke aspecten vastgelegd om te bereiken dat duidelijkheid wordt ge-creëerd voor alle bij de organisatie van evenementen betrokken partijen.

Hoofdstuk 2: Wettelijk Kader

Het wettelijke kader van ‘evenementen’ staat opgenomen in hoofdstuk 2, afdeling 7 van de APV. Artikel 2:24, lid 1, van de APV geeft een zeer ruime definitie van het begrip ‘evenement’.

Artikel 2:24 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoopvoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   trouwplechtigheden.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

  • e.

   een straatfeest of buurtbarbecue op één dag waarbij geen alcohol wordt verstrekt (klein evenement).

Artikel 2:25 Evenement

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, zoals bedoeld in artikel 2:24 lid 2 sub e, indien:

 • a.

  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;

 • b.

  het evenement tussen 07.00 en 24.00 uur plaats vindt;

 • c.

  het geluidsniveau, gemeten op de gevel van dichtstbijzijnde woning, niet meer bedraagt dan:

  • -

   van 07.00 tot 18.00 uur: 50 dB(A);

  • -

   van 18.00 tot 22.00 uur: 45 dB(A);

  • -

   van 22.00 tot 24.00 uur: 40 dB(A).

 • d.

  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • e.

  er geen alcohol wordt verstrekt.

  • 3.

   Het verbod in het eerste lid in niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

  • 4.

   Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afbakening

Voor de toepasbaarheid van beleid en de relevantie van de onderwerpen in het beleid zal een nadere afbakening van het begrip nodig zijn. De reikwijdte van de definitie dient derhalve te worden ingeperkt. Voorts zal het aantal regelingen/wetten, dat een rol speelt bij het onderwerp ‘evenementenbeleid’, moeten worden afgebakend. Om deze reden zullen de volgende bepalingen/ regelingen hier verder buiten behandeling worden gelaten:

 • -

  (tijdelijke) gebruiksvergunning (bouwverordening);

 • -

  ontheffing geluidsnormen (artikel 4:6 APV);

 • -

  tijdelijke verkeersmaatregel zoals afsluiting van een weg (Wegenverkeerswet);

 • -

  ontheffing Zondagswet als men iets op zondag vóór 13.00 uur wil organiseren;

 • -

  Drank- en Horecawet (o.a. ontheffing alcoholverstrekking buiten inrichtingen);

 • -

  loterijvergunningen (Wet op de kansspelen);

 • -

  toestemming ballonvaarten, etc. (Luchtvaartwet);

 • -

  Brandveiligheidverordening.

Hoofdstuk 3: Categorisering evenementen

Om te komen tot een inperking van de definitie van het begrip ‘evenement’ wordt het begrip ‘evenement’ ingedeeld in drie categorieën: categorie A (kleine evenementen), categorie B (reguliere evenementen), en categorie C (grote evenementen).

Klein evenement (categorie A)

Kleine evenementen hebben een laag risico. Voorbeelden van dergelijke evenementen zijn: buurtbarbecue en een kleine braderie.

Een evenement valt in categorie A als:

 • -

  het aantal aanwezigen (deelnemers/publiek) maximaal 100 personen bedraagt op enig moment tijdens het evenement;

 • -

  het evenement plaats vindt tussen 07.00 en 00.00 uur;

 • -

  het geluidsniveau tussen 0.700 en 18.00 uur niet meer bedraagt dan 50 dB(A), tussen 18.00 en 22.00 uur niet meer bedraagt dan 45 dB(A), en van 22.00 tot 24.00 uur niet meer bedraagt dan 40 dB(A), gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning;

 • -

  geen alcohol verstrekt wordt;

 • -

  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.

Indien aan één van de voorwaarden niet voldaan wordt valt het evenement in categorie B.

Regulier evenement (categorie B)

Een regulier evenement is een middelgroot evenement met een op voorhand gemiddeld risico. Bij een regulier evenement dienen maatregelen te worden getroffen om het evenement in goede banen te leiden en de veiligheid te waarborgen. Voorbeelden van reguliere evenementen zijn: rommelmarkten en kleinschalige tentfeesten.

Een evenement valt in categorie B als:

 • -

  het aantal aanwezigen (deelnemers/publiek) minimaal 100 en maximaal 500 personen bedraagt op enig moment tijdens het evenement;

 • -

  het evenement plaatsvindt tussen 07.00 en 01.00 uur.

Groot evenement (categorie C)

Een groot evenement heeft een verhoogd risico. Maatregelen zullen nodig zijn om het evenement in goede banen te leiden. De voorbereiding van het evenement zal intensief zijn waarbij de hulpdiensten nauw betrokken zullen zijn. Voorbeelden van dergelijke evenementen zijn: Piratenfeest en de Hans den Ouden Marathon.

Een evenement valt in categorie C als:

 • -

  het aantal aanwezigen (deelnemers/publiek) minimaal 500 en maximaal 5000 personen bedraagt op enig moment tijdens het evenement;

 • -

  het evenement plaatsvindt tussen 07.00 en 01.00 uur.

Toelichting:

Bij het aantal bezoekers wordt uitgegaan van de hoogste aantal bezoekers dat op één moment aanwezig is. Bijvoorbeeld, indien een evenement de hele dag duurt en er komen de hele dag door 1000 bezoekers maar er zijn er gelijktijdig nooit meer dan 450 bezoekers aanwezig dan valt het evenement in categorie B en dus niet in C.

Hoofdstuk 4: Beleid/afwegingskader

In dit hoofdstuk wordt het beleid per categorie beschreven.

Klein evenement (categorie A)

 • -

  Geen vergunning of melding is nodig.

 • -

  Geen voorwaarden worden eraan gesteld anders dan benoemd in artikel 2.25 APV.

Regulier evenement (categorie B)

 • -

  Een evenementen vergunning is nodig.

 • -

  De beslistermijn voor de vergunning is 6 weken (de verdaagtermijn bedraagt 4 weken).

 • -

  Indien gewenst wordt de vergunning bij een jaarlijks terugkerend evenement verleend voor 5 jaar. De vergunning is definitief nadat de definitieve datum waarop het evenement plaatsvindt bekend wordt gemaakt aan de gemeente; dit dient minimaal 6 weken van te voren te gebeuren.

 • -

  Voldaan moet worden aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 6.

 • -

  Er wordt maximaal 1 circus per kern per jaar toegestaan.

Groot evenement (categorie C)

Het volgende beleid geldt voor de grote evenementen met uitzondering van de aan Koningsdag gerelateerde feesten:

 • -

  Een evenementvergunning is nodig.

 • -

  De beslistermijn voor de vergunning is 6 weken (de verdaagtermijn bedraagt 4 weken).

 • -

  De vergunning wordt verleend voor 1 jaar.

 • -

  Maximaal één evenement per dag in de openlucht/tent in de gemeente Molenwaard.

 • -

  Maximaal 12 evenementen per jaar in de openlucht/tent in de gemeente Molenwaard, waarvan maximaal 1 circus per jaar per evenemententerrein (*).

 • -

  Voldaan moet worden aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 6.

*De selectiecriteria zijn als volgt:

 • 1.

  vergunningaanvragen dienen uiterlijk 1 juni van het voorafgaande jaar te worden aangevraagd; toewijzing door de gemeente vindt plaats uiterlijk 1 augustus van het voorafgaande jaar;

 • 2.

  organisatoren die in het voorafgaande jaar een vergunning hebben ontvangen hebben het eerste recht op een vergunning ;

 • 3.

  inwoners/organisaties en ondernemers van de gemeente hebben voorrang;

 • 4.

  indien er meer gegadigde n zijn zal na stap 3 toewijzing plaatsvinden door middel van loting;

 • 5.

  na 1 augustus geldt wie het eerst komt, het eerst maalt.

Koningsdag feesten

Voor de aan Koningsdag gerelateerde feesten welke vallen in categorie C geldt het volgende beleid:

 • -

  Een evenementvergunning is nodig.

 • -

  De beslistermijn voor de vergunning is 6 weken (de verdaagtermijn bedraagt 4 weken).

 • -

  De vergunning wordt verleend voor 1 jaar.

 • -

  Voldaan moet worden aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 6.

Hardheidsclausule/afwijkingen van het beleid

De burgemeester is bevoegd van het evenementenbeleid af te wijken, indien strikte toepassing van dat beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met dit beleid te dienen doel en met de belangen ter waarborging waarvan dit beleid is opgesteld.

Een en ander betekent ook dat de burgemeester in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid of de gezondheid of om andere zwaarwichtige redenen gemotiveerd van dit beleid kan afwijken.

Hoofdstuk 5: Evenemententerreinen

Locaties

Grote evenementen die plaatsvinden in de openlucht/tent mogen op de volgende locaties plaatsvinden, met uitzondering van de aan Koningsdag gerelateerde feesten:

 • 1.

  Bleskensgraaf: terrein achter De Spil.

 • 2.

  Groot-Ammers: (parkeer)terrein nabij sporthal De Reiger.

 • 3.

  Oud-Alblas: terrein aan de Beemdweg.

De genoemde locaties zijn geschikt voor het houden van grotere evenementen, gelet op de oppervlakte, de verkeerssituatie en de eventueel te verwachten geluidsoverlast voor omliggende bebouwing.

Voor de aan de Koningsdag gerelateerde grote evenementen zijn de volgende locaties toe-gestaan:

 • -

  Molenaarsgraaf: Polderweg Oost

 • -

  Ottoland: Hoefweg

 • -

  Goudriaan: De Heuvel (achter de Groot Drukkerij)

 • -

  Streefkerk: Randweg

 • -

  Groot-Ammers: (parkeer)Terrein nabij sporthal De Reiger

 • -

  Nieuwpoort: Het Hoofd

 • -

  Wijngaarden: Terrein ter hoogte van Oosteinde 48

 • -

  Bleskengraaf: Terrein achter de Spil

 • -

  Oud-Alblas: Beemdweg

Verantwoordelijkheden organisatoren

De organisatoren zijn in alle gevallen verantwoordelijk voor:

 • -

  het reserveren van het terrein bij de eigenaar;

 • -

  voldoende parkeergelegenheid;

 • -

  waarborging van de bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten;

 • -

  waarborging van de doorgang voor de hulpdiensten op de openbare weg.

Hardheidsclausule/afwijkingen van het beleid

De burgemeester is bevoegd om ontheffing te verlenen voor andere dan in deze paragraaf genoemde locaties, indien strikte toepassing van dat beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding

tot de met dit beleid te dienen doel en met de belangen ter waarborging waarvan dit beleid is opgesteld.

Hoofdstuk 6: Voorwaarden

In het nu volgende hoofdstuk worden per thema de voorwaarden per evenementcategorie waaraan voldaan moet worden beschreven. Deze voorwaarden zullen ook opgenomen worden in de vergunning. Vast uitgangspunt is dat de organisator verantwoordelijk is voor een ordelijk en veilig verloop van een evenement. De voorwaarden die door de gemeente worden opgelegd hebben een verplichtend karakter maar ontnemen de organisator niet de verantwoordelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen die nodig zijn voor een ordelijk en veilig verloop van een evenement.

6.1 Veiligheidsplan

Klein evenement (categorie A)

-Veiligheidsplan is niet verplicht.

Regulier evenement (categorie B)

-Veiligheidsplan is niet verplicht.

Groot evenement (categorie C)

-Veiligheidsplan is verplicht voor evenementen die plaatsvinden in de openlucht/tent.

Toelichting:

In een veiligheidsplan dienen de volgende zaken opgenomen te worden:

 • -

  contactgegevens van organisatie en hulpdiensten;

 • -

  programma van het evenement;

 • -

  te nemen veiligheidsmaatregelen;

 • -

  beschrijving van hoe te handelen bij een calamiteit;

 • -

  plattegrond evenementenlocatie.

De organisatoren zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsplan. Overleg hierover met de brandweer, GHOR en politie is aan te bevelen. Het conceptplan dient bij de vergunning aanvraag te worden bijgevoegd. Het definitieve veiligheidsplan dient 6 weken voor aanvang van het evenement gereed te zijn en aan de gemeente te worden overgelegd.

6.2 Brandveiligheid / gebruiksvergunning

In het belang van de (brand)veiligheid is een gebruiksvergunning verplicht voor inrichtingen (gebouwen) waar een evenement plaatsvindt. Voor tenten en tijdelijke bouwwerken is geen gebruiksvergunning nodig maar gelden algemene voorwaarden. De voorwaarden hebben betrekking op o.a. materiaalgebruik, noodverlichting en constructieve veiligheid.

6.3 Beveiliging

Klein evenement (categorie A)

-Beveiliging is niet verplicht.

Regulier evenement (categorie B)

-Indien er alcohol verstrekt wordt is beveiliging verplicht, de volgende norm wordt gesteld:

oGecertificeerde beveiliging ( 1 op te 250 bezoekers) of toezichthouders (5 op de 250 bezoekers).

Groot evenement (categorie C)

-Indien er alcohol verstrekt wordt is beveiliging verplicht, de volgende norm wordt gesteld:

oGecertificeerde beveiligers ( 1 op de 250 bezoekers) of vrijwillige toezichthouders (5 op de 250 bezoekers).

Toelichting:

De gecertificeerde beveiligers en toezichthouders dienen zichtbaar aanwezig te zijn en herken-bare kleding te dragen. De kosten voor de beveiligingswerkzaamheden zijn voor rekening van de organisator.

6.4 Verkeersregelaars/parkeerwachters

Klein evenement (categorie A)

-Inzet van verkeersregelaars en parkeerwachters is niet verplicht.

Regulier evenement (categorie B)

 • -

  De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk parkeren van voertuigen; hiervoor kunnen parkeerwachters ingezet worden.

 • -

  De organisatie is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het verkeer, de bereik-baarheid van het terrein voor hulpdiensten, en de vrije doorgang van de openbare weg. Om dit te realiseren dienen, indien nodig, verkeersregelaars te worden ingezet. Indien het evenement plaatsvindt aan een doorgaande weg, of dat het hierop een direct effect heeft, dienen de verkeersregelaars in het bezit te zijn van een instructieverklaring, welke wordt verstrekt door de politie (d.m.v. e-learning),en dienen zij aangesteld te zijn door de burgemeester middels een aanstellingsbesluit.

Groot evenement (categorie C)

 • -

  De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk parkeren van voertuigen; hiervoor kunnen parkeerwachters ingezet worden.

 • -

  De organisatie is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het verkeer, de bereik-baarheid van het terrein voor hulpdiensten, en de vrije doorgang van de openbare weg. Om dit te realiseren dienen, indien nodig, verkeersregelaars te worden ingezet. Indien het evenement plaatsvindt aan een doorgaande weg, of dat het hierop een direct effect heeft, dienen de verkeersregelaars in het bezit te zijn van een instructieverklaring, welke wordt verstrekt door de politie (d.m.v. e-learning), en dienen zij aangesteld te zijn door de burgemeester middels een aanstellingsbesluit.

Toelichting:

Op de website www.verkeersregelaarsexamen.nl is alle informatie te vinden m.b.t. e-learning.

De organisatie kan in overleg treden met de politie over de gewenste omvang van het aantal verkeersregelaars. De eventuele kosten voor de inzet van verkeersregelaars zijn voor rekening van de organisator. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor de inzet van de verkeersregelaars bij de organisatie, echter de gemeente heeft het recht om in specifieke gevallen een verplichte specifieke inzet van verkeersregelaars op te leggen.

6.5 EHBO

Klein evenement (categorie A)

-De inzet van EHBO’ers is niet verplicht.

Regulier evenement (categorie B)

-De inzet van EHBO’ers is niet verplicht.

Groot evenement (categorie C)

-Indien alcohol wordt verstrekt en het evenement vindt plaats in de openlucht, een tent of in een andere niet officiële horecagelegenheid, is de inzet van EHBO’ers verplicht. De norm die hiervoor geldt is 2 op de 750 bezoekers.

Toelichting:

In plaats van EHBO’ers mogen er ook verpleegkundigen, gecertificeerde bedrijfshulpverleners of artsen worden ingezet. Voor allen geldt dat ze zichtbaar aanwezig dienen te zijn en herkenbare kleding moeten dragen. De kosten voor zijn voor rekening van de organisator.

6.6 Eindtijden voor evenementen

Klein evenement (categorie A)

-De eindtijd is 00.00 uur.

Regulier evenement (categorie B)

 • -

  De eindtijd is 01.00 uur.

 • -

  Een kwartier voor de eindtijd mag geen alcohol meer verstrekt worden.

 • -

  Een kwartier voor de eindtijd moet de muziek gedempt worden en dient het licht versterkt te worden.

Groot evenement (categorie C)

 • -

  De eindtijd is 01.00 uur.

 • -

  Een kwartier voor de eindtijd mag er geen alcohol meer verstrekt worden.

 • -

  Een kwartier voor de eindtijd moet de muziek gedempt worden en dient het licht versterkt te worden.

6.7 Geluid

Klein evenement (categorie A)

-Het maximaal toegestane geluidsniveau bedraagt voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) op de gevels van dichtstbijzijnde woningen.

Regulier evenement (categorie B)

 • -

  Het maximaal toegestane geluidsniveau voor evenementen in de openlucht/tent mag niet meer dan 70dB(A) bedragen op de gevels van de dichtstbijzijnde gevels van woningen. In afwijking van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' is voor de beoordeling van het geluidniveau, geen strafcorrectie voor muziekgeluid van toepassing.

 • -

  Voor inrichtingen gelden de normen die zijn opgenomen in artikel 4:5 APV.

Groot evenement (categorie C)

 • -

  Het maximaal toegestane geluidsniveau voor evenementen in de openlucht/tent mag niet meer dan 70dB(A) bedragen op de gevels van de dichtstbijzijnde gevels van woningen. In afwijking van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' is voor de beoordeling van het geluidniveau, geen strafcorrectie voor muziekgeluid van toepassing.

 • -

  Voor inrichtingen gelden de normen die zijn opgenomen in artikel 4:5 APV.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders kan, op grond van artikel 4:6 lid 2 APV, in specifieke gevallen ontheffing verlenen van het verbod tot het veroorzaken van geluidshinder.

6.8 Alcohol en gebruik glaswerk

Klein evenement (categorie A)

 • -

  Verstrekking van alcohol is niet toegestaan.

 • -

  Het gebruik van glaswerk is toegestaan.

Regulier evenement (categorie B)

-Indien alcohol wordt verstrekt is het gebruik van glaswerk (ook bierflesjes) niet toegestaan.

Groot evenement (categorie C)

-Indien alcohol wordt verstrekt is het gebruik van glaswerk (ook bierflesjes) niet toegestaan.

Hardheidsclausule/afwijkingen van het beleid

De burgemeester is bevoegd van het evenementenbeleid af te wijken, indien strikte toepassing van dat beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met dit beleid te dienen doel en met de belangen ter waarborging waarvan dit beleid is opgesteld.

Een en ander betekent ook dat de burgemeester in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid of de gezondheid of om andere zwaarwichtige redenen gemotiveerd van dit beleid kan afwijken en eventueel aanvullende voorwaarden kan stellen.

Hoofdstuk 7: Faciliteiten/ondersteuning door gemeente

7.1 Gebruik gemeente-eigendommen

Locaties

Indien gebruik wordt gemaakt van een gemeentelijke locatie voor het houden van een evenement zijn de volgende zaken van belang:

 • -

  In de te verlenen evenementenvergunning zullen voorschriften worden opgenomen ter voorkoming van beschadiging van de evenementenlocatie (inclusief groenvoorzieningen).

 • -

  De locatie moet na afloop van het evenement schoon en in oude staat worden opgeleverd.

 • -

  De herstelkosten van eventuele schade aan de locatie dan wel andere kosten komen voor rekening van de organisator.

Materialen

Benodigde materialen, zoals hekken en borden, worden door de gemeente ter beschikking ge-steld. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

 • -

  de organisatie moet zelf voor het ophalen, correct plaatsen en retourneren van materialen zorg dragen;

 • -

  een huurprijs is verschuldigd conform het daarvoor vastgestelde beleid. Tarieven zullen jaarlijks worden vastgesteld bij de vaststelling van de legesverordening;

 • -

  de voorraad van de materialen is niet onbeperkt, er is dan ook geen garantie op levering, afhankelijk van de vraag wordt een verdeling gemaakt.

7.2 Afval

De gemeente heeft de inzameling van afval overgedragen aan GR Waardlanden. Het volgende is van belang bij evenementen:

 • -

  de organisator is verantwoordelijk voor de afvoer van het afval;

 • -

  de kosten van de afvalinzameling zijn voor rekening van de organisator.

 • -

  de kosten van de afvalverwerking zijn voor rekening van de gemeente, mits de inzameling via GR Waardlanden verloopt;

 • -

  materialen met betrekking tot de inzameling van afval (o.a. vuilcontainers) kunnen ge-huurd worden bij GR Waardlanden.

Toelichting:

Afhankelijk van de hoeveelheid afval kan er door de organisatie ook voor worden gekozen om het afval af te voeren via de huishoudelijke kanalen of het te brengen naar de afvalbrengstations (dit is gratis). Het is aan de organisatie om afspraken te maken met GR Waardlanden over de afval- inzameling. GR Waardlanden zal hiervoor kosten in rekening brengen.

Bij evenementen waaraan een bijzondere waarde wordt toegekend, vanuit gemeentelijk of algemeen belang, kan worden besloten om naast de kosten van afvalverwerking ook de kosten van inzameling door de gemeente te laten betalen.

7.3 Verzekeringen

Geadviseerd wordt om vooraf goed te bezien of en welke verzekeringen afgesloten dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan een evenementenverzekering. De organisator is hier zelf verantwoordelijk voor. Via de gemeente kan een vrijwilligersverzekering worden afgesloten. Nadere informatie, met name ten aanzien van de dekking, is verkrijgbaar via de website van de gemeente of is mondeling/schriftelijk bij de gemeente op te vragen.

Hoofdstuk 8: Procedure aanvraag vergunningen

Een evenementenvergunning dient volgens het daarvoor bestemde formulier te worden aange-vraagd. De aanvraag- en beslistermijnen zijn genoemd in hoofdstuk 4. De brandweer, GHOR en politie zullen in kennis worden gesteld van de vergunningaanvragen. Voor de grote evenementen zal specifiek advies aan de genoemde partijen worden gevraagd. Indien de vergunning wordt

verleend zullen politie, GHOR en brandweer worden geïnformeerd. Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn leges verschuldigd. De tariefstelling vindt plaats bij de jaarlijkse vaststelling van de legesverordening.

Hoofdstuk 9: Slotbepalingen

Bijzondere omstandigheden

Voor alle bovengenoemde uitgangspunten en de overige in het Evenementenbeleid opgenomen regels geldt dat hiervan op grond van bijzondere omstandigheden, als bedoeld in artikel 4:84

van de Awb, kan worden afgeweken.

Overgangsbepaling

Vergunningen verleend vóór inwerkingtreding van dit beleid worden geacht daarmee in over-eenstemming te zijn.

Inwerkingtreding beleid

Het beleid treed in werking op de dag van publicatie.

Leges

In de meeste gevallen zijn leges verschuldigd voor een evenementenvergunning, ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de legesverordening.