Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Nadere regels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingNadere regels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014
CiteertitelNadere regels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014, artikel 2, vijfde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2014Nieuwe regeling

27-10-2014

Gem. bl., jrg 2014, nr. 63001, 06-11-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden;

gelet op de artikel 2, vijfde lid, van het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014;

b e s l u i t e n:

tot het vaststellen van de NADERE REGELS koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014, luidende als volgt:

Artikel 1 Begrippen

 • 1. Alle begrippen die in deze regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (Wwb), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014.

 • 2. In deze regels wordt verstaan onder:

  a. Co-ouder: een ouder die aantoonbaar minimaal 3 dagen per week de zorg voor een kind heeft.

Artikel 2 Aanvraag en toekenning koopkrachttegemoetkoming

 • 1. Belanghebbenden komen in aanmerking voor een koopkrachttegemoetkoming als hun inkomen in de maand september 2014 niet hoger is dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 2. Aan belanghebbenden met een WWB-, IOAW of IOAZ-uitkering wordt de koopkrachttegemoetkoming ambtshalve verstrekt.

 • 3. Aan belanghebbenden waarvan de getoetste inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn, wordt de koopkrachttegemoetkoming ambtshalve verstrekt.

 • 4. Overige belanghebbenden die een inkomen hebben van ten hoogste 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm kunnen de koopkrachttegemoetkoming schriftelijk aanvragen door middel van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier.

 • 5. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 31 december 2014 in ontvangst zijn genomen door het college.

 • 6. Belanghebbende is verplicht om inlichtingen over persoonlijke en financiële omstandigheden te verstrekken om het recht op de koopkrachttegemoetkoming te kunnen vaststellen. De gegevens over de maand september 2014 zijn bepalend voor het toekennen van een koopkrachttegemoetkoming.

 • 7. Het inkomen van zelfstandig ondernemers wordt vastgesteld met de meest recente (maximaal twee jaar oude) voorlopige aanslag inkomstenbelasting in combinatie met de bijbehorende ingevulde aangifte. Het gemiddelde inkomen over dat jaar mag ten hoogste 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedragen.

Artikel 3 Budget per doelgroep

 • 1. De hoogte van de koopkrachttegemoetkoming is vastgesteld op:

  Alleenstaande € 70,-

  Gehuwden/samenwonenden € 100,-

  Alleenstaande ouder € 90,-

 • 2. In geval van co-ouderschap en de co-ouder alleenstaand is, wordt dit huishouden aangemerkt als een ‘Alleenstaande ouder.’

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere regels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014” en treedt in werking op de dag van publicatie van de regeling.

Ondertekening

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Naarden,

de secretaris,

 

 

 

mw. H.Th.J. Molenbrugge

 

 

de burgemeester,

 

 

 

mw. dr. J.J. Sylvester