Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet, de Uitvoeringsregeling Invorde­ringswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2014Nieuwe verordening

10-12-2014

Gemeenteblad, jaargang 2014, nr. 74840

RV14.045

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Naarden;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

van 10 november 2014, RV14.045; gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet, de Uitvoeringsregeling Invorde­ringswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijt­schelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t:

vast te stellen de ´Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015´.

Artikel 1

Bij de invordering van de navolgende gemeentelijke belastingen / heffingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 %:

 • 1.

  Afvalstoffenheffing.

 • 2.

  Rioolheffing.

Artikel 2

 • 1.

  Vervallen

 • 2.

  De kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen worden gesteld op 100% van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 3

 • 1.

  Bij de invordering van de navolgende gemeentelijke belastingen / heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

  • a.

   Onroerende-zaakbelasting (eigenarendeel);

  • b.

   Roerende-zaakbelasting (eigenarendeel);

  • c.

   Leges;

  • d.

   Marktgelden;

  • e.

   Lijkbezorgingsrechten;

  • f.

   Hondenbelasting;

  • g.

   Toeristenbelasting;

  • h.

   Watertoeristenbelasting;

  • i.

   Forensenbelasting, en

  • j.

   Precariobelasting.

Artikel 4

 • 1.

  De ´Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014, versie 2´, vastgesteld door de raad van de gemeente Naarden op 11 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De ingangsdatum is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de ´Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015´.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

der gemeente Naarden, gehouden op 10 december 2014.

de voorzitter,

de griffier,