Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015
CiteertitelVerordening marktgeld 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening marktgeld 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening marktgeld 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Onbekend
  2. artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2014Nieuwe regeling

10-12-2014

Gemeenteblad, jaargang 2014, nr. 74846

RV14.045

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Naarden;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014, RV14.045;

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de ‘Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015’.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt:

  • a.

    voor het innemen van een standplaats met een tent, kraam of soortgelijke inrichting voor elke strekkende meter frontbreedte van de standplaats of gedeelte daarvan, welke wordt ingenomen per dag of gedeelte daarvan € 3,42;

  • b.

    voor het innemen van een standplaats door een verkoopwagen geldt wegens ineffi­ciënt ruimtegebruik een toeslag op het onder a genoem­de tarief, per dag of gedeelte daarvan, van € 6,88, ongeacht de afmeting van de betreffende standplaats.

Artikel 4 Wijze van heffing

1. Het marktgeld wordt bij wege van aanslag geheven.

2. In afwijking van het eerste lid kan het verschuldigde marktgeld ook worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldigde bekendgemaakt.

Artikel 5 Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet het marktgeld worden voldaan op het tijdstip waarop de plaats voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen, tent, kraam of soortgelijke is toegewezen.

2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet het marktgeld worden voldaan binnen een maand na de dagtekening van een schriftelijke kennisgeving.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 8 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2014’, vastgesteld door de raad van de gemeente Naarden op 11 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgeld 2015’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

der gemeente Naarden, gehouden op 10 december 2014.

de voorzitter,

de griffier,