Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

LANDSVERORDENING van de 8ste mei 1961 houdende aanwijzing van ambtenaren door wier tussenkomst personen die niet schrijven kunnen, verzoekschriften kunnen indienen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingLANDSVERORDENING van de 8ste mei 1961 houdende aanwijzing van ambtenaren door wier tussenkomst personen die niet schrijven kunnen, verzoekschriften kunnen indienen
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening van 11 november 1872 (P.B. 1872, no. 31).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-1961Nieuwe regeling

08-05-1961

P.B. 1961, no. 77

1960-1961-27

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSVERORDENING van de 8ste mei 1961 houdende aanwijzing van ambtenaren door wier tussenkomst personen die niet schrijven kunnen, verzoekschriften kunnen indienen

Artikel 1

  • 1. Personen, die niet schrijven kunnen en die verzoekschriften wensen in te dienen bij de bevoegde macht, kunnen zich met het verzoekschrift vervroegen bij de gezaghebber van het eilandgebied of de administrateur van het eiland, waar zij verblijven.

  • 2. De gezaghebbers en administrateurs kunnen ambtenaren aanwijzen, die namens hen de in deze landsverordening bedoelde tussenkomst zullen verlenen.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde ambtenaar zal, na voorlezing en bekendmaking aan de adressanten van de inhoud van het verzoekschrift, hun vragen of het hun verlangen is, het verzoekschrift zo bij de bevoegde macht, aan welke het gericht is, in te dienen. Bij bevestigende beantwoording stelt de ambtenaar aan de voet van het verzoekschrift een verklaring, luidende:

,,De ondergetekende verklaart, dat voor hem is verschenen een persoon, die volgens zijn/haar verklaring en de verklaring van de getuigen: (naam en voornamen) en (naam en voornamen) is genaamd: (naam en voornamen) wonende op dit eiland, die te kennen gaf niet te kunnen schrijven en mitsdien zijn tussenkomst tot het indienen van bovenstaand verzoekschrift verzocht.

…………………………………..

(eiland) (datum)

De gezaghebber/administrateur, eventueel:

namens deze, (functie)".

Artikel 3

De ambtenaar draagt, na afgifte aan de adressant van een gedagtekend en ondertekend bewijs van ontvangst, zorg voor de verzending van het verzoekschrift aan de bevoegde macht, aan welke het gericht is.

Artikel 4

De in deze landsverordening bedoelde tussenkomst geschiedt kosteloos en de in artikel 3 bedoelde bewijzen van ontvangst zijn vrij van zegel.

Artikel 5

Tot gelijke tussenkomst en op de voet van de bepalingen dezer landsverordening zijn, ingeval de belanghebbenden niet schrijven kunnen en hun handtekening vereist wordt, bevoegd de notarissen en griffiers bij de rechterlijke macht, voor zoveel betreft akten tot hun dienst behorende.

Artikel 6

  • 1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.

  • 2. Met ingang van het in het vorige lid bedoelde tijdstip vervalt de verordening van 11 november 1872 (P.B. 1872, no. 31).