Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7de juli 1994 tot vaststelling van de bezoldiging, de pensioengrondslag en de vergoeding van de representatie- en andere kosten van de gezaghebbers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7de juli 1994 tot vaststelling van de bezoldiging, de pensioengrondslag en de vergoeding van de representatie- en andere kosten van de gezaghebbers
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit landsbesluit vervangt het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6e november 1956 tot vaststelling van de bezoldigingen en de pensioengrondslagen van de gezaghebbers en de representatiekosten van de gezaghebbers en administrateurs (P.B. 1956, no. 135).

De verlening van terugwerkende kracht bij de oorspronkelijke regeling heeft geen betrekking op artikel 3.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandenregeling Nederlandse Antillen, art. 75
 2. Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, art. 91
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-199708-07-1994art. 4

04-11-1997

P.B. 1997, no. 289

n.v.t.
16-07-199401-01-1992Nieuwe regeling

07-07-1994

P.B. 1994, no. 77

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7de juli 1994 tot vaststelling van de bezoldiging, de pensioengrondslag en de vergoeding van de representatie- en andere kosten van de gezaghebbers

Artikel 1

 • 1. De bezoldiging bedraagt per jaar voor de gezaghebber van een eilandgebied:

  1. met de inwonerklasse 0 tot 10.000: ƒ 80.000,-;

  2. met de inwonerklasse 10.000 tot 25.000: ƒ 100.000,-;

  3. met de inwonerklasse 25.000 tot 50.000: ƒ 105.000,-;

  4. met de inwonerklasse boven de 50.000: ƒ 150.000,-.

 • 2. De maandelijkse uitbetaling van de bezoldiging wordt naar boven afgerond op hele guldens.

 • 3. De pensioengrondslag bedraagt 100% van de bezoldiging.

Artikel 2

De bezoldiging wordt verhoogd met het percentage, waarmee de bezoldigingen van ambtenaren die overeenkomen met de in artikel l genoemde bedragen, in verband met de stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, sedert het tijdstip van inwerkingtreding van dit landsbesluit worden aangepast.

Artikel 3

 • 1. De gezaghebber ontvangt, ter bestrijding van de representatie- en andere kosten, per jaar een ambtstoelage van 10% van zijn bezoldiging.

 • 2. De maandelijkse uitbetaling van de ambtstoelage wordt naar boven afgerond op hele guldens.

 • 3. De ambtstoelage wordt niet genoten gedurende de tijd, dat de gezaghebber is geschorst.

Artikel 4

 • 1. De gezaghebber ontvangt ten laste van de begroting van de Nederlandse Antillen, ter bestrijding van de representatiekosten ten behoeve van het Land, een maandelijkse toelage.

  De toelage bedraagt voor de gezaghebber van het eilandgebied

  • Bonaire: NAF 100,-;

  • Curaçao: NAF 200,-;

  • Saba: NAF 100,-;

  • Sint Eustatius NAF 100,-;

  • Sint Maarten: NAF 200,-

 • 2. Artikel 3, derde lid, is van toepassing.

 • 3. De gezaghebber declareert maandelijks zijn kosten van ten behoeve van het Land gemaakte dienstreizen en legt daartoe de nodige bewijsstukken over

Artikel 5

In afwijking van het gestelde in artikel l, derde lid, bedraagt de pensioengrondslag over het jaar 1992 80% en over het jaar 1993 90% van de bezoldiging.

Artikel 6

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6e november 1956 tot vaststelling van de bezoldigingen en de pensioengrondslagen van de gezaghebbers en de representatiekosten van de gezaghebbers en administrateurs (P.B. 1956, no. 135) wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad waarin het is geplaatst, en werkt, met uitzondering van artikel 3, terug tot en met 1 januari 1992.