Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIELE BESCHIKKING van de 15de juni 1965 ter uitvoering van artikel 2 sub c van het landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, no. 131) ter uitvoering van artikel 5 leden 3 en 4 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIELE BESCHIKKING van de 15de juni 1965 ter uitvoering van artikel 2 sub c van het landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, no. 131) ter uitvoering van artikel 5 leden 3 en 4 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83)
Citeertitel
Vastgesteld doorMinister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet alle gegevens over de ontstaansbron en de vermelde wijziging van de regeling zijn compleet. Mogelijk zijn ook wijzigingen niet vermeld.

De datum van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 19-7-1965 (P.B. 1965, no. 110) is niet bekend. Aangenomen is dat zij in werking is getreden met ingang van de dag nadat zij in het Publicatieblad is opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, no. 131) ter uitvoering van artikel 5 leden 3 en 4 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83), art. 2, onder c

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-196501-09-1960onbekend

19-07-1965

P.B. 1965, no. 110

n.v.t.
01-09-196001-09-1960Nieuwe regeling

15-06-1965

P.B. 1965, no. 99

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIELE BESCHIKKING van de 15de juni 1965 ter uitvoering van artikel 2 sub c van het landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 26ste juli 1960 (P.B. 1960, no. 131) ter uitvoering van artikel 5 leden 3 en 4 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83)

I

niet als verzekerde in de zin van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) wordt aangemerkt de ambtenaar in Nederlandse pensioengerechtigde overheidsdienst, die naar de Nederlandse Antillen is gedetacheerd;

II

deze beschikking, welke in het Publicatieblad zal worden opgenomen, werkt terug tot en met 1 september 1960.