Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 19de november 1955 ter uitvoering van artikel 38 van het Veiligheidsbesluit I (P.B. 1955, no. 102)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING van de 19de november 1955 ter uitvoering van artikel 38 van het Veiligheidsbesluit I (P.B. 1955, no. 102)
Citeertitel
Vastgesteld doorMinister van Economische Zaken en Arbeidszaken
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerparbeidsregelgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat geen bepaling over het tijdstip waarop zij in werking treedt. Aangenomen is dat zij in werking is getreden met ingang van de dag na die waarop zij in het Publicatieblad is opgenomen. De datum waarop deze regeling is bekendgemaakt, kon nog niet worden achterhaald. Daarom is als fictieve datum van inwerkingtreding vermeld de eerste dag van de maand volgend op die waarin deze regeling is vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Veiligheidsbesluit I, art. 38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-1955Nieuwe regeling

19-11-1955

P.B. 1955, no. 132

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 19de november 1955 ter uitvoering van artikel 38 van het Veiligheidsbesluit I (P.B. 1955, no. 102)

I

Onder schadelijke werklokalen worden verstaan: werklokalen waar vergiftiging, besmetting, gevaar of schade door gassen, dampen, stof of een temperatuur hoger dan 5°C boven de temperatuur van de buitenlucht, tengevolge van de bedrijfsarbeid kan worden veroorzaakt.

II

Deze beschikking zal in het Publicatieblad worden opgenomen.