Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 8ste december 1965 ter uitvoering van artikel 2 leden 2 en 3 van de landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren (P.B. 1961, no. 149)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING van de 8ste december 1965 ter uitvoering van artikel 2 leden 2 en 3 van de landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren (P.B. 1961, no. 149)
Citeertitel
Vastgesteld doorMinister van Justitie
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling trad in werking tegelijk met de Landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en legitimatie van opsporings-ambtenaren (P.B. 1961, no. 149) (zie landsbesluit van 25-11-1965 (P.B. 1965, no. 186) .

De wijzigingsregeling van 22-2-1073 (P.B. 1973, no. 31) bevat geen bepaling over haar inwerkingtreding. Aangenomen is dat zij in werking trad met ingang van de dag nadat zij in het Publicatieblad is opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren (P.B. 1961, no. 149), art. 2, derde en vierde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-1973art. 2

22-02-1973

P.B. 1973, no. 31

n.v.t.
01-03-1966Nieuwe regeling

08-12-1965

P.B. 1965, no. 185

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 8ste december 1965 ter uitvoering van artikel 2 leden 2 en 3 van de landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren (P.B. 1961, no. 149)

Artikel 1

 • 1. Voor ambtenaren en personen, belast met de opsporing van strafbare feiten, wordt vastgesteld een legitimatiebewijs volgens model, aangegeven in bijlage I van deze beschikking.

 • 2. De legitimatiebewijzen worden uitgevoerd in zwarte opdruk op gekleurd cheque-papier en wel:

  • a.

   voor de ambtenaren van het openbaar ministerie bij het Hof van Justitie en bij het gerecht in eerste aanleg op een gele ondergrond;

  • b.

   voor de opsporingsambtenaren van het Korps Politie Nederlandse Antillen op een lichtblauwe ondergrond;

  • c.

   voor de opsporingsambtenaren van de Dienst der Belastingen op een lichtbruine ondergrond;

  • d.

   voor de buitengewoon [lees: buitengewone] agenten van politie op een lichtgroene ondergrond;

  • e.

   voor de overige opsporingsambtenaren op een rose ondergrond.

 • 3. De legitimatiebewijzen zijn doorlopend genummerd en worden aan de linkervoorzijde voorzien van een foto van de houder. Zij worden ingekapseld in plastic of soortgelijk doorschijnend materiaal.

Artikel 2

De legitimatiebewijzen hebben een geldigheidsduur van ten hoogste tien jaren. De datum, waarop de geldigheidsduur eindigt, zal op het legitimatiebewijs worden vermeld.

Artikel 3

De legitimatiebewijzen blijven eigendom van de rechtspersoon de Nederlandse Antillen.

Artikel 4

Wanneer legitimatiebewijzen per post worden verzonden, dient zulks aangetekend te geschieden.

Artikel 5

 • 1. Zodra de houder van een legitimatiebewijs ophoudt de hoedanigheid van opsporingsambtenaar te bezitten, is hij gehouden het legitimatiebewijs onverwijld bij de hoofdcommissaris van het Korps Politie Nederlandse Antillen in te leveren of het deze per post toe te zenden.

 • 2. Bij vermissing, ontvreemding en geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het legitimatiebewijs dient daarvan door de houder terstond te worden kennisgegeven aan het plaatselijk hoofd van politie zijner woonplaats. De plaatselijke hoofden van politie zijn gehouden zodanige kennisgevingen ten spoedigste door te geven aan de hoofdcommissaris. Laatstgenoemde zal de vermissing of ontvreemding bekendmaken in het Politieblad Nederlandse Antillen.

 • 3. De in de voorgaande leden bedoelde inlevering of kennisgeving geschiedt zoveel mogelijk door tussenkomst van het hoofd van de dienst of werkgever van de betrokken opsporingsambtenaar.

Artikel 6

 • 1. Aanvragen tot afgifte van een legitimatiebewijs dienen te worden gericht aan de hoofd-commissaris, onder gebruikmaking van een aanvraagformulier, ingericht als aangegeven in bijlage II van deze beschikking.

 • 2. De aanvragen worden ondertekend door het hoofd van de dienst of onderneming of door één of meer daartoe bevoegde leden van het bestuur der vereniging of stichting, waarbij of waarvoor de opsporings-ambtenaar werkzaam is.

 • 3. De aanvragen dienen vergezeld te gaan van twee goedgelijkende pasfoto's van de opsporingsambte-naar. Deze pasfoto's moeten 4 cm hoog en 3 cm breed zijn.

Artikel 7

 • 1. Door de zorg van de hoofdcommissaris zullen de opsporingsambtenaren, alsmede hun hoofden van dienst of werkgevers, dan wel de betrokken verenigingen of stichtingen tijdig schriftelijk in kennis worden gesteld van het verstrijken van de geldigheidsduur der legitimatiebewijzen. Na ontvangst dezer kennisgeving zijn de opsporingsambtenaren gehouden twee recente pasfoto's in te leveren bij het hoofd van dienst, de werkgever, de vereniging of de stichting, die deze zal doorzenden aan de hoofd-commissaris, onder opgave van de wijzigingen, die eventueel in de gegevens op het legitimatiebewijs moeten worden aangebracht.

 • 2. Het nieuwe legitimatiebewijs wordt aan het hoofd van de dienst, de werkgever, de vereniging of de stichting gezonden, die dit aan betrokkene zal doen uitreiken tegen inlevering van het oude legitimatie-bewijs. Het hoofd van dienst, de werkgever, de vereniging of stichting zendt het ingeleverde legitimatie-bewijs ten spoedigste aan de hoofdcommissaris.

Artikel 8

 • 1. De legitimatiebewijzen van de ambtenaren van het openbaar ministerie bij het Hof van Justitie en bij het gerecht in eerste aanleg, van de plaatselijke hoofden van politie, van de hoofdcommissaris van politie en van de hoofden van dienst worden door de Minister van Justitie ondertekend.

 • 2. De legitimatiebewijzen voor de overige opsporingsambtenaar [lees: opsporingsambtenaren] worden namens de Minister van Justitie ondertekend door de hoofdcommissaris.

Artikel 9

 • 1. De verstrekking van legitimatiebewijzen geschiedt kosteloos.

 • 2. De legitimatiebewijzen worden vervaardigd en uitgereikt door de zorg van de hoofdcommissaris.

 • 3. De hoofdcommissaris plaatst op elk legitimatiebewijs een afdruk van zijn dienststempel, zodanig dat daardoor ook de pasfoto gedeeltelijk wordt bedekt.

 • 4. Wanneer de opsporingsambtenaar tevens hulp-officier van justitie is, wordt zulks op het legitimatie-bewijs vermeld.

Artikel 10

Door de zorg van de hoofdcommissaris worden de door hem afgegeven legitimatiebewijzen geregistreerd in een doorlopend register, waarvan de bladzijden zijn ingericht als aangegeven in bijlage III van deze beschikking. Naast dit register wordt een alphabetisch-lexicografisch kaartsysteem bijgehouden, waarvan de kaarten zijn ingericht als aangegeven in bijlage IV van deze beschikking.

Artikel 11

Deze beschikking, welke in het Publicatieblad zal worden opgenomen treedt in werking tegelijk met de landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en legitimatie van opsporings-ambtenaren (P.B. 1961, no. 149).

BIJLAGE I

 Legitimatiebewijs Nr  
 naam en voorlettersModel 1
 functie GELDIG TOT:  
NEDERLANDSE ANTILLEN  
 Legitimatiebewijs Nr  
 naam en voorlettersModel 2
 rang  
 GELDIG TOT:  
NEDERLANDSE ANTILLEN  
 Legitimatiebewijs Nr  
 naam en voorlettersModel 3
 functie GELDIG TOT:  
NEDERLANDSE ANTILLEN  
 Legitimatiebewijs Nr  
 naam en voorlettersModel 4
 Grondgebied waarvoor geldig GELDIG TOT:  
NEDERLANDSE ANTILLEN  
Ingevolge:  
 Legitimatiebewijs Nr  
 naam en voorlettersModel 5
 rang of functie  
 grondgebied waarvoor geldig GELDIG TOT:  
NEDERLANDSE ANTILLEN  
LANDSEIGENDOM 1 LEGITIMATIEBEWIJS Afgegeven te Willemstad op De Minister van Justitie,Achterzijde alle mo-dellen2

BIJLAGE II AANVRAAG LEGITIMATIEBEWIJS VOOR EEN OPSPORINGS-AMBTENAAR

Vergezeld van twee pasfoto's in te dienen bij de Hoofdcommissaris van het Korps Politie Nederlandse Antillen, Willemstad, Curaçao.

Naam en voorletters van de opsporingsambtenaar  
Beroep, functie of rang  
Geboorteplaats en -datum  
Adres  
Naam van de dienst, de onderneming, de vereniging of de stichting, waarbij of waarvoor werkzaam  
Model van het legitimatiebewijs, waarvan afgifte wordt verzocht Indien afgifte van een legitimatiebewijs Model 5 wordt gevraagd, aan welke wettelijke regeling ontleent de opsporingsambtenaar dan zijn opsporingsbevoegdheid?[] Model 1 Openbaar Ministerie [] Model 2 Korps Politie [] Model 3 Dienst der Belastingen [] Model 4 Buitengewoon agent van politie [] Model 5 Bijzonder opsporing-ambtenaar
Datum en nummer van het benoemingsbesluit, waaruit de opsporingsbevoegdheid voortspruit  
Door wie benoemd  
Grondgebied, waarvoor de benoeming geldt  
Door wie en op welke datum beëdigd als opsporingsambtenaar  
Indien afgifte van een legitimatiebewijs Model 1, 4 of 5 wordt gevraagd: Is de opsporingsambtenaar in het bezit van een vuurwapen?  
Zo ja, wat zijn de datum en het nummer van de machtiging en door wie is deze verleend?  
Zijn aan de machtiging beperkende voorwaarden verbonden en, zo ja, welke?  
Soort vuurwapen  
Merk, serienummer en kaliber  
(Stempel)Plaats en dagtekening:
 Handtekening van de aanvrager:
 Kwaliteit en naam in blokletters:

MODEL

Voor het register van het afgegeven legitimatiebewijzen

Linker bladzijde

       

Rechter bladzijde:

         

BIJLAGE IV

MODEL

voor de kaart van het kaartsysteem van afgegeven legitimatiebewijzen

  Naam en voorletters
  Beroep, functie of rang
Foto Geboorteplaats Geboortedatum
  Adres
  Legitimatiebewijs Model Volgnummer
  Grondgebied
Bijzonder opsporingsambtenaar ingevolge
Benoemd door Bij besluit van nr
Als opsporingsambtenaar beëdigd door Datum
Dienst, onderneming, vereniging of stichting, waarbij of daarvoor werkzaam
Vuurwapen soort Merk SerienummerKaliber
Machtiging verleend doorDatumNr
Datum afgifte _______ Geldig tot __________ Verlengd __________ Geldig tot __________
Verlengd _______ Geldig tot __________ Verlengd __________ Geldig tot __________
Verlengd _______ Geldig tot __________ Verlengd __________ Geldig tot __________