Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIELE BESCHIKKING van de 28ste juli 1982 ter uitvoering van artikel 25, vierde lid, van de Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIELE BESCHIKKING van de 28ste juli 1982 ter uitvoering van artikel 25, vierde lid, van de Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28)
Citeertitel
Vastgesteld doorMinister van Onderwijs en Cultuur
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no.28), art. 25, vierde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-199801-01-1997art. 1

18-03-1998

P.B. 1998, no. 35

n.v.t.
30-07-198201-04-1979Nieuwe regeling

28-07-1982

P.B. 1982, no. 215

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIELE BESCHIKKING van de 28ste juli 1982 ter uitvoering van artikel 25, vierde lid, van de Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28)

Artikel 1

 • 1. De bezitter van een akte van bekwaamheid als hoofdleidster, bedoeld in artikel 32, vierde lid onder c, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29) is bevoegd tot het geven van basisonderwijs in de eerste twee leerjaren, indien hij:

  • a.

   ten minste drie jaren ervaring heeft in het kleuteronderwijs, en

  • b.

   in het bezit is van een diploma van een applicatiecursus ter verkrijging van de bevoegdheid tot het geven van basisonderwijs in de eerste twee leerjaren, waarvan de eindexameneisen en de duur door de Minister van Onderwijs zijn vastgesteld.

 • 2. Voor ten hoogste de duur van de applicatiecursus kan van het eerste lid, onderdeel b, worden afgeweken indien de bezitter van een akte van bekwaamheid als hoofdleidster, bedoeld in artikel 32, vierde lid, onderdeel c, van de Landsverordening voortgezet onderwijs:

  • a.

   na een theoretische en praktische voorbereiding van zes maanden, naar het oordeel van de directeur of adjunctdirecteur van de instelling, waaraan de applicatiecursus is verbonden, in staat wordt geacht de opleiding binnen de cursusduur met gunstig gevolg af te ronden;

  • b.

   de lessen volgt aan en begeleid wordt door de instelling, bedoeld in onderdeel a; en

  • c.

   wordt begeleid door het hoofd van de school waarbij betrokkene werkzaam is en het hoofd bij die begeleiding nauw samengewerkt met de instelling, bedoeld in onderdeel a.

Artikel 2

Deze beschikking, welke in het Publicatieblad zal worden opgenomen, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Publicatieblad en werkt terug tot en met 1 april 1979.