Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Nederweert 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Nederweert 2011
CiteertitelVerordening Stimuleringsfonds Startersregeling gemeente Nederweert 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Nederweert 2011.

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-201201-10-2013nieuwe regeling

20-12-2011

Weekblad, 12-01-2012

2011-86

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Nederweert 2011

De raad der gemeente Nederweert;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2011;

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t : vast te stellen de

Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Nederweert 2011;

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. SVn: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

b. Stimuleringsfonds Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met het SVn, VROM startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

c. VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties VROM starterslening zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

e. Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de VROM starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1

  De gemeenteraad van Nederweert heeft een Stimuleringsfonds Startersregeling ingericht waaruit aan de artikel 6, lid 1, sub a bedoelde huishoudens startersleningen kunnen worden toegekend voor verwerving van de in artikel 6, lid 1, sub b tot en met e bedoelde woningen;

 • 2

  Het Stimuleringsfonds VROM Startersregeling is ondergebracht bij het SVn.

Artikel 3  

 • 1

  Op deze verordening is de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Nederweert en SVn van toepassing;

 • 2

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4  

 • 1

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een starterslening toe te kennen

 • 2

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

 • 3

  De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000,--;

 • 4

  Zowel de hoofdlening als de starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie ( NHG );

 • 5

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend;

 • 6

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM startersleningen nadere voorschriften verbinden;

 • 7

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5  

 • 1

  Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden verstrekt voor zover het jaarlijks hiervoor door de raad vast te stellen budget toereikend is. Terugontvangen rente en aflossing kan opnieuw voor te verstrekken VROM startersleningen worden ingezet;

 • 2

  Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld;

 • 3

  Aanvragen die in verband met het bepaalde in het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  a. van een of 2 personen die voor de eerste keer een eigen woning wil of willen kopen;

  b. voor het verwerven van een bestaande grondgebonden koop- of huurwoning in de gemeente Nederweert, waarvan de koopsom niet hoger is dan € 170.000,--;

  c. voor het verwerven van een bestaand koop-of huurappartement in de gemeente Nederweert, waarvan de koopsom niet hoger is dan € 160.000,--;

  d. voor het verwerven van een door burgemeester en wethouders aan te wijzen nieuw te bouwen grondgebonden koopwoning, waarvan de koopsom niet hoger is dan € 170.000,--;

  e. voor het verwerven van een door burgemeester en wethouders aan te wijzen nieuw koopappartement, waarvan de koopsom niet hoger is dan € 125.000,--.

 • 2

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het eerste lid genoemde bedragen aan te passen met inachtneming van het gestelde in de vigerende provinciale verordening.

Hoofdstuk 3 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

 • 1

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en artikel 1 in aanmerking komen voor een VROM starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders een op naam gesteld aanvraagformulier aanvragen;

 • 2

  Burgemeester en wethouders toetsen of het in het eerste lid bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe aan verzoeker. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een copie van het voorblad van dit aanvraagformulier;

 • 3

  De verdere afhandeling vindt plaats overeenkomstig de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 4 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8  

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  a. Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  b. De VROM starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • 2

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 3

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk ( terug ) vorderen, eventueel met de mogelijkheid tot beslaglegging;

 • 4

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 5 Aflossing van de VROM starterslening

Artikel 9 Nieuw Artikel

 • 1

  Aflossingen worden verricht overeenkomstig hetgeen hieromtrent is vastgelegd in de leningsovereenkomst met SVn;

 • 2

  Extra aflossing op de VROM starterslening is altijd zonder boete mogelijk;

 • 3

  Bij de verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost;

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening met inachtneming van het gestelde in de vigerende provinciale verordening.

Artikel 11  

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 12  

Deze verordening kan worden aangehaald als de “ Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling gemeente Nederweert 2011 “.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Nederweert in de openbare vergadering van 20 december 2011.

de griffier,                      de voorzitter,