Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Nadere regels van het gebruik en de indeling van de gemeentelijke begraafplaatsen en de grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Neerijnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels van het gebruik en de indeling van de gemeentelijke begraafplaatsen en de grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Neerijnen
CiteertitelUitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Neerijnen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen
Externe bijlagebijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze voorschriften treden in de plaats van alle voorgaande voorschriften van de begraafplaatsen met betrekking tot de grafbedekking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2011nieuwe regeling

10-05-2011

Nieuwsblad Geldermalsen 19-05-2011

06/12461-12

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMENTE NEERIJNEN

Het gemeentebestuur van de gemeente Neerijnen; Gelet op de ‘Verordening voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Neerijnen’, vastgesteld in de raadsvergadering van 14 april 2011.

besluit: vast te stellen de volgende:

NADERE REGELS van het gebruik en de indeling van de gemeentelijke begraafplaatsen en de grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Neerijnen;

Paragraaf Algemene bepalingen

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. grafbedekking:

gedenkteken en/of grafbeplanting;

b. gedenkteken:

voorwerp op het graf of in een urnennis voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

c. grafbeplanting:

beplanting op een graf welke door de rechthebbende/belanghebbende op een graf wordt aangebracht;

d. duurzame materialen:

vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, metaal (incl. legeringen), hout en beton, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit een geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen, e.d. gewaarborgd is.

Paragraaf Openstelling begraafplaatsen

Artikel 2  

 

Paragraaf Uitgifte van graven en nissen

Artikel 3  

Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden de volgende mogelijkheden tot lijkbezorging geboden.

1. Begraafplaats aan de Beatrixstraat te Hellouw

- begraven of bijzetten in particulieren (kinder)graf;

- begraven of bijzetten in particulieren grafkelder;

- begraven of bijzetten in particulieren urengraf;

Op de begraafplaats wordt enkeldiep begraven.

2. Begraafplaats aan de Bernhardstraat te Haaften

- begraven of bijzetten in particulieren (kinder)graf;

- begraven of bijzetten in particulieren urnennis;

- begraven of bijzetten in particulieren grafkelder;

- begraven of bijzetten in particulieren urengraf;

Op de begraafplaats wordt enkel- en tweediep begraven.

3. Begraafplaats aan de Haarstraat te Tuil

- begraven of bijzetten in particulieren (kinder)graf;

- begraven of bijzetten in particulieren urnennis;

- begraven of bijzetten in particulieren grafkelder;

- begraven of bijzetten in particulieren urengraf;

- begraven in een algemeen graf;

Op de begraafplaats wordt enkel diep begraven.

4. Begraafplaats aan de Kaalakkerstraat te Waardenburg

- begraven of bijzetten in particulieren (kinder)graf;

- begraven of bijzetten in particulieren grafkelder;

- begraven of bijzetten in particulieren urengraf;

Op de begraafplaats wordt enkeldiep begraven.

5. Begraafplaats aan de Slotstraat te Opijnen

- begraven of bijzetten in particulieren (kinder)graf;

- begraven of bijzetten in particulieren urnennis;

- begraven of bijzetten in particulieren grafkelder;

- begraven of bijzetten in particulieren urengraf;

Op de begraafplaats wordt enkel diep begraven.

6. Begraafplaats aan de Esterweg te Est

- begraven of bijzetten in particulieren (kinder)graf;

- begraven of bijzetten in particulieren grafkelder;

- begraven of bijzetten in particulieren urengraf;

Op de begraafplaats wordt enkel diep begraven.

7. Begraafplaats aan de Weiweg te Varik

- begraven of bijzetten in particulieren (kinder)graf;

- begraven of bijzetten in particulieren urnennis;

- begraven of bijzetten in particulieren grafkelder;

- begraven of bijzetten in particulieren urengraf;

Op de begraafplaats wordt enkeldiep begraven.

8. Begraafplaats aan de Hermoessestraat te Ophemert

- begraven of bijzetten in particulieren (kinder)graf;

- begraven of bijzetten in particulieren grafkelder;

- begraven of bijzetten in particulieren urengraf;

Op de begraafplaats wordt enkel- en tweediep begraven.

9. Begraafplaats aan de Bovenhof te Haaften;

Deze begraafplaats is administratief gesloten. Op deze begraafplaatsen worden geen graven meer uitgegeven.

10. Begraafplaats aan de St. Antoniestraat te Tuil;

Deze begraafplaats is administratief gesloten. Op deze begraafplaatsen worden geen graven meer uitgegeven.

11. Begraafplaats aan de Langstraat te Tuil;

Deze begraafplaats is administratief gesloten. Op deze begraafplaatsen worden geen graven meer uitgegeven.

12. Begraafplaats aan de Stoepstraat te Opijnen;

Deze begraafplaats is administratief gesloten. Op deze begraafplaatsen worden geen graven meer uitgegeven.

13. Begraafplaats aan de Kerkstraat te Varik:

Deze begraafplaats is administratief gesloten. Op deze begraafplaatsen worden geen graven meer uitgegeven.

Paragraaf Indeling

Artikel 4  

1. Alle begraafplaatsen bestaan uit verschillende delen, welke zijn onderverdeeld in vakken met die met een nummer zijn aangegeven op de bijbehorende plattegrondtekeningen.

Op de tekening zijn de soort graven per vak aangegeven.

2. Particulieren graven, kindergraven, grafkelders en urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren.

3. Algemene graven worden in gebruik gegeven voor de tijd van 10 jaren.

Paragraaf Bijzettingen

Artikel 5  

1. in een enkeldiep particulier graf mag 1 lijk worden begraven en maximaal 1 asbus met of zonden urn.

2. in een dubbeldiep particulier graf mogen 2 lijken worden begraven en maximaal 2 asbussen met of zonder urn.

3. in een enkeldiep particulier urnengraf mogen maximaal 2 asbussen met of zonden urn worden begraven.

4. in een particuliere urnennis mogen maximaal 2 asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

5. in een algemeen graf mag 1 lijk worden begraven.

Paragraaf Grafbedekking

Artikel 6  

1. Een melding voor het hebben of vervangen van een gedenkteken dient 2 werkdagen voor de geplande werkzaamheden, schriftelijk (zenden van een emailbericht is toegestaan) bij het bestuursorgaan te worden ingediend.

2. Bij afwijkingen van de in deze verordening genoemde maten en materialen beslist het bestuursorgaan.

3. Deze voorwaarden worden voor een ieder gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Paragraaf Gedenkteken

Artikel 7  

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

2. Het bestuursorgaan kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van de in het eerste lid genoemde duurzame materialen.

Artikel 8  

1. Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

2. Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen moeten worden hersteld.

Artikel 9  

1. Een gedenkteken mag niet eerder worden geplaatst of aangebracht dan zes maanden na de uitgiften van een graf.

2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het bestuursorgaan kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Paragraaf Algemene graven

Artikel 10  

De afmetingen van gedenktekens moeten aan de volgende voorschriften voldoen:

1.  Afmetingen van gedenktekens op een algemeen graf:

- liggend gedenkteken: lengte maximaal 2,00 m.

breedte maximaal 0,90 m.

- staand gedenkteken: hoogte maximaal 0,90 m.

breedte maximaal 0,90 m.

2. Staande gedenktekens mogen uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad, binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitende liggende gedenktekens toegestaan.

Paragraaf Particulieren graven

Artikel 11  

De afmetingen van gedenktekens moeten aan de volgende voorschriften voldoen:

1.  Afmetingen van gedenktekens op een particulieren graf:

- liggend gedenkteken: lengte maximaal 2,00 m.

breedte maximaal 0,90 m.

- staand gedenkteken: hoogte maximaal 0,90 m.

breedte maximaal 0,90 m.

2. Afmetingen van gedenktekens op een particulieren kindergraf:

- liggend gedenkteken: lengte maximaal 1,50 m

breedte maximaal 0,90 m

- staand gedenkteken: hoogte maximaal 0,90 m

breedte maximaal 0,90 m

4. Staande gedenktekens mogen uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad, binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitende liggende gedenktekens toegestaan.

Paragraaf Keldergraven

Artikel 12  

1. Afmetingen van een keldergraf:

lengte maximaal 2,50 m

breedte maximaal 0,95 m

2. Afmetingen van gedenktekens op een keldergraf:

- liggend gedenkteken: lengte maximaal 2,00 m

breedte maximaal 0,90 m

- staand gedenkteken: hoogte maximaal 0,90 m

breedte maximaal 0,90 m

3. Staande gedenktekens mogen uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad, binnen het grafveld worden aangebracht. Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitende liggende gedenktekens toegestaan.

Paragraaf Urnengraven / -nissen

Artikel 13  

1. Afmetingen van een urn:  hoogte maximaal 0,35 m

   breedte maximaal 0,20 m

2. Afmetingen van gedenktekens op een urnengraf:

- liggend gedenkteken: lengte maximaal 2,00 m

    breedte maximaal 0,90 m

- staand gedenkteken: hoogte maximaal 0,90 m

    breedte maximaal 0,90 m

3. Staande gedenktekens mogen uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad, binnen het grafveld worden aangebracht.

Over de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitende liggende gedenktekens toegestaan.

4. Een particuliere urnennis wordt tegen de vigerende tarieven door de gemeente beschikbaar gesteld.

5. Op een particuliere urnennis dient een afdekplaat te worden aangebracht.

De afdekplaat wordt tegen betaling door de gemeente verstrekt.

Paragraaf Losse bloemen en planten, eenjarige en winterharde gewassen

Artikel 14  

1. De oppervlakte van het particulier graf kan door de rechthebbende/belanghebbende van het graf worden beplant met (winterharde) gewassen, die de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De maximale hoogte van deze gewassen komt overeen met de maximale afmetingen van het staande gedenkteken, zoals bepaald in artikelen 11, 12, 13 en 14.

2. De voor het graf beschikbare oppervlakte, zoals wordt bedoel in lid 1 van dit artikel, komt overeen met de maximale afmetingen van het liggend gedenkteken, zoals is bepaald in artikelen 11, 12, 13 en 14.

3. Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden, kunnen van gemeentewege op koste van de rechthebbende/belanghebbende verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

Paragraaf Onderhoud door rechthebbende/belanghebbende

Artikel 15  

1. De rechthebbende/belanghebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Onder dit onderhoud wordt verstaan: het uitvoeren van herstellingen van de gedenktekens en losse voorwerpen, het verven of vergulden van de opschriften, het aanbrengen, onderhouden en vernieuwen van losse planten en één- of meerjarige gewassen, het verwijderen van dode planten en het verwijderen van spontaan opgekomen kruiden of zaailingen.

2. Het afval dat vrijkomt bij het onderhoud dient door een ieder in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

3. Indien de rechthebbende/belanghebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het bestuursorgaan de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen.

Het verwijderde blijft gedurende 3 maanden ter beschikking van de rechthebbende/belanghebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

4. Verwelkte bloemen of kransen en kapotte voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

5. De verwijdering van de grafbedekking, zoals bedoeld is in lid 3 van dit artikel, vindt niet eerder plaats dan nadat de rechthebbende/belanghebbende per aangetekende brief op de hoogte is gesteld. Als het adres van de rechthebbende/belanghebbende niet bekend is, geschiedt de oproeping door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats; bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

Paragraaf Slotbepaling

Artikel  

1. Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Neerijnen 2011'.

2. Deze voorschriften treden in de plaats van alle voorgaande voorschriften van de begraafplaatsen met betrekking tot de grafbedekking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen in haar vergadering van 10 mei 2011 onder de bepaling dat deze voorschriften per juni 2011 in werking treden. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Neerijnen Namens dezen,

de secretaris, de burgemeester,

 

Bijlage Bijlagen

bijlage