Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen van de gemeente Neerijnen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 06-01-2014. De verordening “gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens” van 22 november 2007 wordt hierbij ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8, lid 1
  2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9, lid 1
  3. Wet basisregistratie personen, art. 3.9, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-201406-01-2014nieuwe regeling

30-01-2014

Elektronisch Gemeenteblad 27-02-2014

2014-01-17250

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

De raad van de gemeente Neerijnen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; 10 december 2013; gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

Besluit : vast te stellen:

De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Artikel 1 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens artikel 3.

2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

3. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 30 januari 2014, en werkt terug tot en met 6 januari 2014

2. De vorige verordening “gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens” van 22 november 2007 wordt met terugwerkende kracht per 6 januari 2014 ingetrokken.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen van de gemeente Neerijnen.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 30 januari 2014

, voorzitter

, griffier

Bijlage 1  

Werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang Categorieën van derden die werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang uitvoeren Taken op het terrein van de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverlening Instellingen of organisaties ten behoeve van:

-maatschappelijke dienstverlening;

-algemene en geestelijke gezondheidszorg;

-kinderopvang;

-jeugdwelzijnswerk;

-ouderenzorg;

-gehandicaptenzorg;

-werkvoorziening

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en handhavend te kunnen optreden en het voorkomen en aanpakken van problemen als illegale inwoning, niet toegestane onderverhuur/medeverhuur en overlastsituaties. Woningverenigingen/woningcorporaties