Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling AVRI

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling AVRI
CiteertitelMandaatregeling AVRI
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
 2. Gemeentewet, art. 156
 3. Gemeentewet, art. 165
 4. Gemeentewet, art. 168
 5. Gemeentewet, art. 171
 6. Gemeentewet, art. 178
 7. Dienstverleningsovereenkomst van 30 januari 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2018bijlage 1

28-11-2017

gmb-2018-16875

14-17848
28-05-201501-02-201402-02-2018nieuwe regeling

03-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 27-05-2015

14-17848

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling AVRI

Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen en de burgemeester van Neerijnen, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft,

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 156, 165, 168, 171 en 178 van de Gemeentewet en de Dienstverleningsovereenkomst van 30 januari 2014,

BESLUITEN

met inachtneming van de hieronder genoemde bepalingen mandaat te verlenen aan het Dagelijks bestuur van de regio Rivierenland, zoals is aangegeven in het bij dit besluit is gevoegd;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit worden verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  ondermandaat: het verlenen van mandaat door de gemandateerde of ondergemandateerde aan een ander;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het mandaatregister genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • e.

  gemandateerde: de functionaris die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in zijn naam besluiten te nemen

 • f.

  plaatsvervanger: de daartoe aangewezen persoon;

 • g.

  mandaatregister: een overzicht van door mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2. Ondermandaat, plaatsvervanging

 • 1.

  Het Dagelijks bestuur van de regio Rivierenland kan ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen aan medewerkers, voor zover dit in het Mandaatregister is vermeld.

 • 2.

  Bij diens afwezigheid is het Dagelijks bestuur van de regio Rivierenland bevoegd om voor de uitoefening van dat mandaat een plaatsvervanger aan te wijzen.

Artikel 3. Algemene regels, uitzonderingen

 • 1.

  Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, alsmede het verdagen van beslissingen.

 • 2.

  Indien zich één of meer van de in dit lid omschreven situaties voordoet, besluit de mandaatgever zelf:

  • a.

   het besluit kan inhouden een afwijking van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften of een advies, als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   het besluit kan inhouden overschrijding van budgetten, kredieten of onvoorziene uitgaven;

  • c.

   de mandaatgever heeft vooraf te kennen gegeven zelf te willen beslissen;

  • d.

   afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast en tegen het voorgenomen besluit zijn zienswijzen ingediend.

 • 3.

  Indien redelijkerwijs is te verwachten dat een beslissing omstreden is en om een eigen afweging van het bestuursorgaan vraag, is voorafgaande kennisgeving aan het bestuursorgaan vereist.

Artikel 4. Besluit na bezwaar

Het besluit op een ingediend bezwaarschrift wordt uitsluitend genomen door het ter zake bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 5. Verslaglegging en informatieverstrekking

 • 1.

  De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging, bekendmaking en archivering van de door hem in mandaat genomen besluiten;

 • 2.

  In het mandaatregister is opgenomen bij welke bevoegdheden het ter zake bevoegde bestuursorgaan moet worden geïnformeerd.

Artikel 6. Ondertekeningswijze bij mandaat en ondermandaat

Bij de uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen,

namens hen

[functie gemandateerde] AVRI

[handtekening] gevolgd door [naam]

 

Bij de uitoefening van ondermandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen,

[functie gemandateerde] AVRI

Voor deze,

[handtekening]

[naam]

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 februari 2014.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Mandaatregeling AVRI

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,

de secretaris, de burgemeester,

P.W. Wanrooij L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Burgemeester van Neerijnen,

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Bijlage 1: Mandaatregister

 

 

Omschrijving

Wettelijke / juridische grondslag

Vindplaats grondslag

Bevoegd orgaan

Mandaat

Nadere bepalingen en voorschriften

Mandaat van toepassing?

Ondermandaat aan teammanager /afdelingshoofd toegestaan

Ondermandaat aan medewerker toegestaan

Deze algemene bevoegdheden zijn gemandateerd aan functionarissen werkzaam bij de Gemeenschappelijke regeling Avri, voor zover deze voortvloeien uit de in deze mandaatregels genoemde bevoegdheden

De ondertekening van stukken die van het college uitgaan. Het gaat hier om ondertekening van stukken die van het college van de burgemeester zelf (en dus niet van een ambtenaar met een afdoeningsmandaat) uitgaan

Gemeentewet (GW)

Artikel 59a lid 2 GW

B&W

Directeur Avri, manager Integraal Beheer Openbare Ruimte Avri

 

x

x

 

Vertegenwoordiging van de gemeente Neerijnen in en buiten rechte

GW

Artikel 171 lid 2 GW

Burge- meester

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

het inwinnen van noodzakelijke informatie ten behoeve van de afhandeling van ingekomen brieven, mondeling en schriftelijke verzoeken en (vergunning)aanvragen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het voor de uitoefening van de gemandateerde gemeentelijke taken onderhouden van noodzakelijk mondeling en schriftelijk contact met andere overheden, instanties en bedrijven. Hierbij mag de gemandateerde informatie inwinnen, verstrekken, mededelingen doen etc.

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het afhandelen van statistische opgaven t.b.v. het Centraal bureau voor de Statistiek of andere instellingen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

 

Het doen van aangifte bij de politie van (poging tot) diefstal, vernieling en beschadiging, braak, inbraak, valsheid in geschrifte, bedreiging, belediging en mishandeling

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het aansprakelijk stellen van een particulier, bedrijf of instantie en schadevergoeding vorderen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling naar juridisch adviseur afdeling Bedrijfsvoering gemeente Neerijnen

x

x

 

Het verzorgen van informatieverstrekking ten behoeve van website, publieksinformatie en andere uitgaven van de gemeente Neerijnen. Dit voor zover dit voortvloeit uit de in deze mandaatregels genoemde bevoegdheden

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan afdeling D&B (coördinator/ contractmanager) en afdeling bedrijfsvoering (communicatiemedewerker)

x

x

x

Faciliteren van (ondersteunende werkzaamheden voor) de organisatoren van evenementen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het (doen) ondersteunen van externe overleggen, mondeling en/of schriftelijk en zowel voor, tijdens als na afloop van de overleggen. Eventueel namens de gemeente Neerijnen voeren van het overleg

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Aanwijzen van functionarissen werkzaam bij het team handhaving Avri voor het uitvoeren van alle Boa-taken betreffende de openbare ruimte

APV Neerijnen

Artikel 6:2 lid 2

Burge- meester en B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

 

Aanwijzen van functionarissen werkzaam bij het team handhaving Avri voor het uitvoeren van de Boa-taak tot het opleggen van een geldboete bij overtreding van de afkoppelverplichting hemelwater of grondwater

Verordening op de afvoer afvloeiend hemelwater of grondwater 2013

Artikel 3

Burge- meester en B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

 

Het versturen van een informele waarschuwing, waarbij wordt gedreigd met bestuursdwang of een dwangsom zonder dat een concreet besluit daartoe reeds is genomen. De vooraankondiging is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Mits het handhaving inzake de openbare ruimte betreft

x

x

x

Het versturen van een formele waarschuwing, waarbij wordt gedreigd met bestuursdwang of een dwangsom zonder dat een concreet besluit daartoe reeds is genomen. Het voornemen is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb

Awb

Hoofdstuk 5

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Mits het handhaving inzake de openbare ruimte betreft

x

x

 

Het versturen van een aanschrijving bestuursdwang of oplegging last onder dwangsom die strekt tot het doen naleven van uit regelgeving voortvloeiende verplichtingen. Deze Voor de aanschrijving bestuursdwang geldt dat deze vooraf gaat aan de toepassing van bestuursdwang vooraf

Awb

Hoofdstuk 5

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Mits het handhaving inzake de openbare ruimte betreft

x

x

 

Het verstrekken van informatie / documenten en afhandeling van Wob-verzoeken

Wob

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Ondersteuning van verkiezingen en dan met name betreffende stemhokjes en computers en aanplakborden en opslag van het materiaal

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Deze bevoegdheden zijn gemandateerd aan functionarissen werkzaam bij de Gemeenschappelijke regeling Avri, voor zover deze voortvloeien uit de in deze mandaatregels genoemde bevoegdheden

Gemandateerde mag handelingen verrichten ter uitvoering van de begroting, zoals deze door de raad van Neerijnen voor de AVRI is vastgesteld

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

 

Het aanvragen van offertes ten behoeve van de aanschaf van materiaal of ten behoeve van dienstverlening

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het goedkeuren van offertes ten behoeve van de aanschaf van roerende zaken of ten behoeve van dienstverlening

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

 

Het afschrijven van offertes, waarvan blijkens de beslissing van de Regio Rivierenland geen gebruik zal worden gemaakt

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

 

Het inzenden van verantwoordingen, declaraties en afrekeningen met provincie en rijk voor zover een en ader bij wet of andere regelgeving dwingend is voorgeschreven

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Deze bevoegdheden zijn gemandateerd aan functionarissen werkzaam bij de Gemeenschappelijke regeling Avri, voor zover deze voortvloeien uit de in deze mandaatregels genoemde bevoegdheden

Het in behandeling nemen van ingekomen brieven, verzoeken, meldingen e/of aanvragen. Het verzenden van een ontvangstbevestiging

Awb

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het bieden van de gelegenheid aan de aanvrager om aanvullende gegevens en/of bescheiden aan te leveren

Awb

Artikel 4:5

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het doorzenden van geschriften (tot de behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan dan mandataris bevoegd is) naar een ander bestuursorgaan, onder gelijktijdige mededeling aan de afzender. Het terugzenden van geschriften (die niet voor mandataris bestemd zijn en die niet worden doorgezonden) aan de afzender

Awb

Artikel 2:3

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het nemen van besluiten

Awb

Paragraaf 4.1.3.2

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

 

Het uitnodigen van belanghebbenden voor inspraak- en informatieavonden

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

In overleg met portefeuillehouder gemeente Neerijnen

x

x

x

Advisering bij en/of afhandeling van klachten

Awb

Artikel 5:2 lid 1 sub c

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling naar juridisch adviseur afdeling Bedrijfsvoering gemeente Neerijnen

x

x

 

Deze bevoegdheden zijn gemandateerd aan functionarissen werkzaam bij de Gemeenschappelijke regeling Avri, voor zover deze voortvloeien uit de in deze mandaatregels genoemde bevoegdheden

Het nemen en uitvoeren van verkeersbesluiten

BABW

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan ODR vanwege de vergunningverlening

x

x

x

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van verkeersmaatregelen en waarvoor geen verkeersbesluit is vereist

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Artikelen 34 en 35

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het besluiten tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, waarbij tegen het treffen van de maatregelen geen zienswijzen zijn ingediend

BABW

Artikelen 34 en 35

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Mits met de voorgenomen maatregelen is ingestemd door de politie

x

x

x

Het besluiten tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, waarbij tegen het treffen van de maatregelen wel zienswijzen zijn ingediend

BABW

Artikelen 34 en 35

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Mits met de voorgenomen maatregelen is ingestemd door de politie

x

x

 

Beslissen op verzoeken tot aanpassing van de openbare verlichting van avond- op nachtschakeling of van nacht- op avondschakeling. Het verrichten van handelingen in het kader van de beleidslijn Openbare verlichting

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Titel 4.3

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

In overeenstemming met het geldend beleid openbare verlichting

x

x

x

Het informeren van bewoners met betrekking tot de uitvoering van onderhoudswerken in de openbare ruimte (waaronder bijvoorbeeld wegen en openbaar groen)

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het verlenen van ontheffingen van verkeersmaatregelen, voor zover tegen het verlenen van de ontheffing geen zienswijzen zijn ingediend

Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)

Artikel 87

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het verlenen van ontheffingen van verkeersmaatregelen, voor zover tegen het verlenen van de ontheffing wel zienswijzen zijn ingediend

RVV

Artikel 87

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

In overleg met portefeuillehouder gemeente Neerijnen

x

x

 

Het weigeren van ontheffingen van verkeersmaatregelen

RVV

Artikel 87

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

In overleg met portefeuillehouder gemeente Neerijnen

x

x

 

Reservering en intrekking reservering gehandicaptenparkeerplaats

BABW

Artikel 12 en hoofdstuk 5

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het beslissen omtrent plaatsing van verwijsvoorzieningen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het (doen) uitvoeren van alle werkzaamheden, waaronder realisatie van uitbreidingen en vervangingen, onderhoud en uitvoeren van kleinschalig onderhoud, inclusief alle bijbehorende voorzieningen. Zodat wordt voldaan aan het Beheersplan wegen.

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan afdeling D&B (coördinator/contractmanager)

x

x

x

Het nemen en uitvoeren van besluiten op grond van de Wegsleepverordening gemeente Neerijnen

Wegenverkeerswet en Besluit wegslepen van voertuigen

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Verrichten van (ondersteunende) werkzaamheden bij het aanbrengen van de spandoeken “Wij gaan weer naar school”

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan afdeling D&B (coördinator/contractmanager)

x

x

x

Verrichten van (ondersteunende) werkzaamheden bij het praktisch verkeersexamen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

In overleg met en met terugkoppeling aan afdeling D&B (coördinator/contractmanager)

x

x

x

Het verlenen of weigeren van een subsidie voor een buurtbus (openbaar vervoer)

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Deze bevoegdheden zijn gemandateerd aan functionarissen werkzaam bij de Gemeenschappelijke regeling Avri, voor zover deze voortvloeien uit de in deze mandaatregels genoemde bevoegdheden

Het informeren van bewoners met betrekking tot de uitvoering van onderhoudswerken bij speeltuinen en sportvelden

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het (doen) uitvoeren van alle werkzaamheden betreffende het onderhoud van speelvoorzieningen om te voldoen aan de wettelijke eisen voor veilige speelvoorzieningen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan afdeling D&B (coördinator/contractmanager)

x

x

x

Uitvoering en begeleiding bij realisatie van projecten in de openbare ruimte in het kader van woningbouw

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

In overeenstemming met het proces IMP-activiteitenplan uitvoering

x

x

x

Het voeren van standaardcorrespondentie met nutsbedrijven, voor zover geen betrekking hebbend op het verlenen van vergunningen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Verlening van opdrachten tot voorbereiding van werken, ter voorbereiding van door de raad of het college aanvaard plan

Burgerlijk wetboek (BW)

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het geven van instemming omtrent de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van werkzaamheden naar aanleiding van een schriftelijke melding van de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk die het voornemen heeft werkzaamheden uit te voeren in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels

Telecommunicatiewet

Artikel 5.4

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Beslissen inzake meldingen kabels en leidingen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan ODR

x

x

 

Advisering en uitvoering inzake het aanleggen of wijzigen van kabels en leidingen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan ODR vanwege de vergunningverlening

x

x

 

Advisering en uitvoering inzake het kappen van bomen

Wabo

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan ODR vanwege de vergunningverlening

x

x

x

Advisering en uitvoering inzake het aanleggen of wijzigen van een weg, uitweg, inrit of oprit

Wabo

Artikel 2.2

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan ODR vanwege de vergunningverlening

x

x

x

Verlenen van ontheffing van het verbod bruikbaarheid weg

APV Neerijnen

Artikel 2:10

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het houden van aanbestedingen van werken, exclusief Europese aanbesteding

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Mits overeenkomstig het aanbestedingsbeleid van de gemeente Neerijnen en ter uitvoering van een door de raad of het college aanvaard plan

x

x

 

Het geven van opdrachten voor onderhoud en reparaties gemeentekantoren, exclusief Europese Aanbesteding

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Mits overeenkomstig inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Neerijnen. Voorafgaand is schriftelijke goedkeuring van het MT van de gemeente Neerijnen vereist

x

x

x

Het uitvoeren van de verleende omgevingsvergunning of het direct vellen van houtopstanden

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan ODR vanwege de vergunningverlening

x

x

x

Verlenen van ontheffing van de afkoppelverplichting hemelwater of grondwater en het opleggen van een bestuurlijke boete bij overtreding van deze verplichting of een last onder dwangsom ten behoeve van het nakomen van de afkoppelmaatregelen

Verordening op de afvoer afvloeiend hemelwater of grondwater 2013

Artikel 2 lid 3 en artikel 4

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x

Het (doen) uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn om blijvend te voldoen aan de eisen uit het Water- en Rioleringsplan (WRP) 2013-2017.

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan coördinator of contractmanager van de afdeling D&B en financieel medewerker van de afdeling Bedrijfsvoering

x

x

x

Het (doen) uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn om blijvend te voldoen aan de eisen uit het beleids- en beheerplan Groen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan afdeling Bedrijfsvoering (coördinator/contract-manager)

x

x

x

Het (doen) uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn om blijvend te voldoen aan de kwaliteitseisen uit het door de gemeenteraad van Neerijnen vastgestelde beheerplan Wegen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan afdeling D&B (coördinator/contractmanager)

x

x

x

Het (doen) uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn om blijvend te voldoen aan de kwaliteitseisen uit het door de gemeenteraad van Neerijnen vastgestelde beheerplan Openbare verlichting

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan afdeling D&B (coördinator/contractmanager)

x

x

x

Het (doen) uitvoeren van de gladheidbestrijding volgens het uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding van de gemeente Neerijnen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan afdeling D&B (coördinator/contractmanager)

x

x

x

Het (doen) uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn voor het onderhoud van begraafplaatsen (conform beheerplan Groen) en het behandelen van meldingen omtrent de plaatsing van grafstenen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan afdeling D&B (coördinator/contractmanager)

x

x

x

Het (doen) uitvoeren van alle werkzaamheden betreffende kunstobjecten in het openbare gebied van de gemeente Neerijnen, inclusief de bijbehorende randvoorzieningen om te voldoen aan de eisen van veiligheid en esthetica

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Terugkoppeling aan afdeling D&B (coördinator/contractmanager)

x

x

x

Het wegsnijden en zich toe-eigenen van overhangende beplanting

Burgerlijk wetboek (BW)

Artikel 5:44

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Mits het handhaving inzake het openbaar groen of verkeer betreft

x

x

x

Het opleggen van een herplantplicht

Algemene plaatselijke verordening Neerijnen (APV)

Artikel 4:11

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Mits in overeenstemming met artikel 4:11A van de APV Neerijnen

x

x

 

Het aanschrijven van de rechthebbende op een terrein, indien zich op zijn/haar terrein een of meer bomen bevinden die gevaar opleveren voor de verspreiding van een boomziekte of voor vermeerdering van ziekteverspreiders, zoals insecten

APV

Artikel 4:11A

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

In overleg met portefeuillehouder gemeente Neerijnen

x

x

 

Het verlenen van een ontheffing

APV

Artikel 4:11A

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

 

Deze bevoegdheden zijn gemandateerd aan functionarissen werkzaam bij de Gemeenschappelijke regeling Avri, voor zover deze voortvloeien uit de in deze mandaatregels genoemde bevoegdheden

Het adviseren bij bezwaar en beroep, ingediend ter zake van uit deze mandaatregels voortvloeiende besluiten

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

Adviseren van juridisch adviseur afdeling Bedrijfsvoering gemeente Neerijnen

x

x

x

Als deskundige bijstand verlenen aan de juridisch adviseur afdeling bedrijfsvoering gemeente Neerijnen tijdens hoorzittingen

 

 

B&W

Directeur Avri, manager IBOR

 

x

x

x