Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Drank- en Horeca en APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouders Drank- en Horeca en APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouders Drank- en Horeca en APV
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11
  2. Drank- en Horecawet, art. 41, lid 1
  3. Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016nieuwe regeling

14-06-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 23-06-2016

16-21401-14801

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Drank- en Horeca en APV

De burgemeester van de gemeente Neerijnen;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41, lid 1 sub b van de Drank- en Horecawet en de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet;

 

overwegende dat:

  • op 1 januari 2013 de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking is getreden waarbij in artikel 41, eerste lid sub b de bevoegdheid om gemeentelijke toezichthouders aan te stellen bij de burgemeester wordt neergelegd;

  • de beoogde toezichthouders voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet;

 

de burgemeester op grond van artikel 6:2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neerijnen bevoegd is om personen aan te wijzen voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

BESLUIT:

de medewerkers van Algehele Veiligheidszorg Nederland (AVN), die belast zijn met het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet en voldoen aan de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank en Horecawet, aan te wijzen als toezichthouder voor de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neerijnen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

Neerijnen, d.d. 14 juni 2016

De burgemeester van Neerijnen,

H.H. de Vries