Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Bezoldigingsregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezoldigingsregeling
CiteertitelBezoldigingregeling gemeente Nieuwegein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Bezoldigingregeling gemeente Nieuwegein 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2011nieuwe regeling

03-08-2011

De Molenkruier, 04-08-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoldigingsregeling

 

 

Bezoldigingsregeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  aanloopschaal: de naastlagere schaal van de functieschaal met dien verstande dat schaal 1 geen aanloopschaal kent;

 • b

  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • c

  betrekking: de betrekking, bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • d

  bezoldiging: de bezoldiging, bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, onder c, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • e

  functieschaal: de op basis van functiewaardering voor de betrekking vastgestelde schaal;

 • f

  functiewaardering: het bepalen van de zwaarte van een betrekking;

 • g

  functioneringsgesprek: het jaarlijks terugkerende gesprek tussen de ambtenaar en zijn leidinggevende over het wederzijds functioneren;

 • h

  gemeente: de gemeente Nieuwegein;

 • i

  horizontale inpassing: de inpassing van de ambtenaar op een gelijk bedrag in een hogere functieschaal, dan wel op het eersthogere bedrag indien een gelijk bedrag in de hogere schaal niet voorkomt;

 • j

  leerling-ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in de “Rechtspositieregeling leerling-ambtenaren”;

 • k

  maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • l

  motorrijtuig: het motorrijtuig, bedoeld in artikel 15:1:24 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • m

  overwerk: het overwerk, bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder l, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • n

  periodiek: het cijfer waarmee een in de salarisschaal voorkomend bedrag wordt aangeduid;

 • o

  een periodiek: verhoging van het salaris van de ambtenaar tot het eerst hogere salaris van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal;

 • p

  periodiekdatum: 1 april van een kalenderjaar;

 • q

  personeelbeoordeling: oordeel over de functievervulling door de ambtenaar dat volgens de door het college vast te stellen methodiek tot stand komt;

 • r

  salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • s

  standplaats: de standplaats bedoeld in artikel 15:1:17, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • t

  toelagen- en vergoedingenoverzicht: door het college vast te stellen overzicht van de hoogte van de op grond van deze regeling te verstrekken toelagen en vergoedingen;

 • u

  uurloon: het uurloon bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder o, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • v

  volledige betrekking: een betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • w

  wachtdienst: het in opdracht van het college bereikbaar en beschikbaar houden van de ambtenaar binnen de gemeente buiten de voor de ambtenaar geldende werktijden, bedoeld in artikel 4:2, eerste lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein om bij oproep werkzaamheden te verrichten.

 • x

  wijziging: Het salaris van de ambtenaar, die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, wordt jaarlijks op de periodiekdatum verhoogd met één periodiek. Aan deze verhoging van het salaris dient een vastgestelde personeelsbeoordeling met het gemotiveerde eindoordeel met minimaal een “B” ten grondslag te liggen.

Artikel 2 Recht op salaris

Lid 1

Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat.

Lid 2

Indien in het aanstellingsbesluit geen ingangsdatum is vermeld, vangt het recht op salaris aan met ingang van de dag waarop de ambtenaar feitelijk zijn werkzaamheden heeft aangevangen.

Lid 3

Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

Artikel 3 Gebroken tijdvakken

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 4 Onvolledige betrekking

Lid 1

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Lid 2

De toelage van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van de toelage die voor hem zou gelden bij een volledige betrekking, tenzij de hoogte van de toelage niet gebaseerd is op een volledige betrekking.

Artikel 5 Salarisbedragen

Lid 1

De salarissen van de ambtenaren van wie het salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage II of bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein.

Lid 2

Indien de salarissen wijziging ondergaan als gevolg van een arbeidsvoorwaardenakkoord, worden deze ter kennis gebracht aan het college en de commissie voor georganiseerd overleg.

Artikel 6 Bepalen van het salaris

Lid 1

De toepassing van bijlage II, dan wel bijlage IIa, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde tot en met vijfde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein.

Lid 2

Voor de ambtenaar kan zonder voorafgaand ontslag geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de voor die ambtenaar geldende salarisschaal tenzij:

 • a

  de ambtenaar op grond van artikel 7:16, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein, passende arbeid als bedoeld in artikel 7:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein heeft aanvaard;

 • b

  de ambtenaar de disciplinaire straf, genoemd in artikel 16:1:2, eerste lid onder g, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein is opgelegd;

 • c

  de functie van de ambtenaar een tijdelijk karakter heeft en in verband daarmee de salarisschaal slechts tijdelijk zal gelden; of

 • d

  de ambtenaar, met toepassing van artikel 15:1:10, eerste lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein op zijn aanvraag een functie wordt opgedragen, waarvoor een functieschaal met een lager maximumsalaris geldt.

Artikel 7 Inschaling

Lid 1

De ambtenaar wordt bij indiensttreding of benoeming in de regel ingepast in de aanloopschaal.

Lid 2

Indien de verwachting bestaat dat de ambtenaar bij indiensttreding of benoeming de betrekking direct volledig beheerst, kan de ambtenaar in afwijking van het eerste lid worden ingepast in de functieschaal.

Lid 3

De ambtenaar wordt, met ingang van de eerstvolgende periodiekdatum, bevorderd naar de functieschaal zodra uit een personeelbeoordeling het gemotiveerd totaal oordeel over de functievervulling door de ambtenaar minimaal een “ B” is.

Artikel 8 Functiewaardering

Lid 1

Het college stelt met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van een door het college vastgestelde conversie de voor de betrekking geldende salarisschaal vast.

Lid 2

Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

Lid 3

De ambtenaar die een betrekking vervult, die na een functiewaarderingsonderzoek in een hogere salarisschaal wordt gewaardeerd en de betrekking niet is gewijzigd, wordt horizontaal ingepast in de nieuwe functieschaal.

Lid 4

Indien de ambtenaar bedoeld in het derde lid is ingepast in de aanloopschaal vindt horizontale inpassing in de nieuwe aanloopschaal plaats.

Artikel 9 Periodieke verhoging van het salaris

Lid 1

Het salaris van de ambtenaar, die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, wordt jaarlijks op de periodiekdatum verhoogd met één periodiek.

Lid 2

Aan de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, kan één of meer extra periodieken worden toegekend, indien:

 • a

  de ambtenaar minimaal 1 jaar in dezelfde functieschaal is ingedeeld;

 • b

  het gemotiveerde totaaloordeel van de vastgestelde personeelbeoordeling van de ambtenaar minimaal een “C” is en op geen enkel onderdeel het gemotiveerde oordeel “A” is; en

 • c

  minimaal twee jaar is verstreken sinds de ambtenaar een verhoging van het salaris met één of meer extra periodieken is toegekend.

Lid 3

Het college kent de ambtenaar een periodieke salarisverhoging toe, indien door ziekte of door een andere omstandigheid geen personeelsbeoordeling kan worden vastgesteld en de ambtenaar daaromtrent geen verwijt kan worden gemaakt.

Artikel 10 Geen periodieke verhoging

Lid 1

In afwijking van de artikel 9, eerste lid, blijft een periodieke salarisverhoging achterwege indien de ambtenaar:

 • a

  onvoldoende functioneert, blijkend uit een vastgestelde personeelbeoordeling met het gemotiveerde totaaloordeel “A”;

 • b

  verlof buiten genot van bezoldiging geniet, voorzover dit verlof de tijd van een jaar te boven gaat;

 • c

  op de periodiekdatum is geschorst op grond van artikel 8:15:1, eerste lid van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein.

Lid 2

Het college kan de periodiek, die met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog toekennen indien daartoe aanleiding bestaat.

Lid 3

Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de periodiekdatum, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen van de beslissing.

Artikel 11 Salaris bij bevordering naar hogere schaal

Lid 1

Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt:

 • a

  voor de ambtenaar, bedoeld in artikel 3:1, derde lid, onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het salaris in die schaal, gelegen onmiddellijk boven het salaris dat de ambtenaar in de oude schaal bij toepassing van artikel 9, eerste lid, zou hebben genoten;

 • b

  voor de ambtenaar, bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein, die het maximumsalaris geniet, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het salaris in die schaal, gelegen onmiddellijk boven het maximumsalaris van de oude schaal. Indien het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar minder dan 75% bedraagt van het verschil tussen het salaris dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het eerst lagere bedrag in de oude schaal, wordt het salaris vastgesteld op het eersthogere bedrag in de nieuwe schaal.

Lid 2

De bevordering genoemd in het eerste lid gaat voor het eerst in op periodiekdatum.

Artikel 12 Stagevergoeding

De stagiair wordt een vergoeding toegekend, zoals opgenomen in het toelagen- en vergoedingenoverzicht.

Artikel 13 Salaris Leerling-ambtenaar

Lid 1

Het salaris van de leerling-ambtenaar, die de leeftijd van 24 jaar nog niet heeft bereikt, wordt vastgesteld op het wettelijk minimum(jeugd)loon.

Lid 2

Over de dagen die voor het volgen van onderwijs zijn bestemd, wordt de vergoeding zoals opgenomen het toelagen- en vergoedingenoverzicht toegekend.

Artikel 14 Gratificatie

Lid 1

De ambtenaar, die een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan een gratificatie als opgenomen in het toelagen- en vergoedingenoverzicht worden toegekend.

Lid 2

Twee of meer ambtenaren, die een uitstekende collectieve prestatie, hebben geleverd, kan een groepsgratificatie als opgenomen in toelagen- en vergoedingenoverzicht worden toegekend.

Artikel 15 Toelage voor bijzondere inzet

Lid 1

Aan de ambtenaar, van wie verlangd wordt, dat hij een bijzondere inzet toont, die in tijd en omvang afgebakend is, kan voor de duur van de bijzondere inzet een persoonlijke toelage per maand worden toegekend.

Lid 2

De toelage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt maximaal het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het naasthogere bedrag in de salarisschaal van de ambtenaar, dan wel het verschil tussen het naastlagere bedrag en het salaris van de ambtenaar indien de ambtenaar het maximumsalaris geniet.

Lid 3

In het verslag van het functioneringsgesprek of het formulier personeelsbeoordelinggesprek moet deze gewenste bijzondere inzet zijn vastgelegd.

Artikel 16 Persoonlijke toelage na bereiken maximumsalaris

Lid 1

De persoonlijke toelage, bedoeld in artikel 3:7:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein, wordt de ambtenaar toegekend, indien de ambtenaar tenminste 2 jaar zeer goed in zijn huidige betrekking functioneert, blijkende uit een vastgestelde personeelsbeoordeling met als gemotiveerd totaaloordeel “D”.

Lid 2

De in het eerste lid bedoelde toelage bedraagt ten hoogste het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het maximumsalaris van de naasthogere schaal.

Artikel 17 Arbeidsmarkttoelage

Lid 1

Aan de ambtenaar kan om redenen van werving of behoud een arbeidsmarkttoelage worden toegekend.

Lid 2

De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend gedurende een vooraf vastgestelde periode met een maximum van drie jaar.

Lid 3

De in het eerste lid bedoelde toelage bedraagt ten hoogste het verschil tussen het salaris van de ambtenaar en het maximumsalaris van de naasthogere schaal.

Artikel 18 Geen afbouwregeling

Bij het beëindigen van de toelagen, genoemd in deze titel, vindt geen afbouw van de toelagen plaats.

Artikel 19 Toelage onregelmatige dienst

Lid 1

De toelage bedoeld in artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel:

 • a

  20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

 • b

  40% voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur;

 • c

  40% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur;

 • d

  65% voor de uren op zondag en op de feestdagen, genoemd in artikel 4:2:1, derde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein,

met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris horende bij periodiek 11 van salarisschaal 6.

Lid 2

Voor de in het vorige lid, onder a, genoemde ochtend- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7.00 uur respectievelijk is beëindigd na 19.00 uur.

Artikel 20 Overwerkvergoeding

Aan de ambtenaar, die is ingedeeld in een salarisschaal lager dan schaal 12, wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend op grond van artikel 3:2, juncto artikel 3:2:1, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein.

Artikel 21 Toelage wachtdienst

Lid 1

De ambtenaar, die volgens een daartoe opgesteld rooster is belast met het verrichten van wachtdienst, ontvangt een toelage ter grootte van 6% van het maximumsalaris van schaal 5 voor een volledige week wachtdienst.

Lid 2

De vergoeding bedraagt voor een wachtdienst:

 • a

  op maandag tot en met vrijdag voor een ochtend, avond en nacht tezamen 1/10 van de in het eerste lid bedoelde toelage;

 • b

  op zaterdag voor een ochtend, middag, avond en nacht tezamen 2/10 van de in het eerste lid bedoelde toelage;

 • c

  op zondag of een feestdag bedoeld in artikel 4:2:1, derde en 4e lid Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein: voor een ochtend, middag, avond en nacht tezamen 3/10 van de in het eerste lid bedoelde toelage.

Lid 3

De ambtenaar die als chef optreedt bij het verrichten van wachtdienst ontvangt een maandelijkse toelage ter grootte van het verschil tussen het maximum salaris van schaal 6 en het maximum salaris van schaal 5.

Artikel 22 Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid behoudt de ambtenaar gedurende de periode waarin hij is opgenomen in het wachtdienstrooster, doch in ieder geval gedurende de in artikel 7:3, eerste lid van de in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein genoemde termijn van 6 maanden het recht op de in artikel 21 genoemde toelage.

Artikel 23 Bijzondere regeling

Lid 1

Voor de ambtenaar die zich voor het verrichten van taken of werkzaamheden buiten de voor de betrekking vastgestelde werktijden beschikbaar, bereikbaar en inzetbaar moet houden, zonder dat hem de verplichting tot wachtdienst is opgelegd, wordt de toelage vastgesteld op 50% van de in artikel 21 genoemde toelage.

Lid 2

Indien de in dit artikel bedoelde ambtenaar buiten het voor hem vastgestelde rooster een andere ambtenaar, die door ziekte of ongeval niet met wachtdienst kan worden belast, vervangt, wordt hem gedurende de periode van die vervanging een toelage, als bedoeld in artikel 21, verleend, naar rato van de duur van die vervanging.

Artikel 24 Vermeerdering vakantieverlof bij wachtdienst

Lid 1

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:2:1, 4e lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein wordt de duur van het vakantie­verlof van de ambtenaar aan wie wachtdienst is opgedragen, vermeerderd met 14,4 uur.

Lid 2

Indien in een wachtdienst op de dagen maandag tot en met vrijdag een dag, als genoemd in artikel 4:2:1, derde en vierde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein voor­komt, ontvangt de ambtenaar ter compensatie een extra verlofdag

Artikel 25 Beëindiging wachtdienst

De ambtenaar wordt geen wachtdienst meer opgedragen, indien medische omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 26 Inconveniëntentoelage

Lid 1

Aan de ambtenaar aan wie het verrichten van zware, onaangename of gevaarlijke arbeid wordt opgedragen, wordt naar evenredigheid van het aantal uren gedurende welke per kalenderjaar die arbeid is verricht een toelage toegekend.

Lid 2

Het college bepaalt welke arbeidsomstandigheden als zwaar, onaangenaam of gevaarlijk aangemerkt worden en in welke mate.

Lid 3

Het college bepaalt de hoogte van de inconveniëntentoeslag voor de ambtenaar op grond van de Regeling Inconveniëntenwaardering en de daartoe vastgestelde conversietabel.

Lid 4

Voor de berekening van de toeslag wordt uitgegaan van het verschil tussen periodiek 0 en 1 van salarisschaal 3.

Artikel 27 Afbouwregeling onregelmatige dienst, wachtdienst en bijzondere regeling

Lid 1

Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in artikelen 19, 21 en 23 eerste lid, een blijvende verlaging ondergaat, wordt door het college een aflopende toelage toegekend, indien:

 • a

  die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de bezoldiging van de ambtenaar;

 • b

  de ambtenaar de toelage op de datum van beëindiging of vermindering ten minste twee jaren zonder onderbreking van langer dan twee maanden heeft genoten.

Lid 2

In afwijking van het eerste lid wordt de ambtenaar een blijvende toelage van 100% van de in het vierde lid genoemde berekeningsbasis toegekend, indien de ambtenaar de toelage op de datum van beëindiging of vermindering ten minste tien jaren zonder onderbreking van langer dan twee maanden heeft genoten.

Lid 3

De berekeningsbasis voor de toelagen genoemd in het eerste en het tweede lid betreft: de gemiddelde bezoldiging van de ambtenaar per maand over de twaalf kalendermaanden, onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de beëindiging of vermindering van de toelage intreedt minus de bezoldiging, die de ambtenaar vanaf die datum per maand gaat genieten, anders dan wegens algemene salarisverhoging.

Lid 4

De duur van de in het eerste lid genoemde toelage is gelijk aan een vierde deel van de periode waarin de toelage bedoeld in artikelen 19, 21 en 23 eerste lid werd genoten.

Lid 5

De in het zesde lid berekende duur wordt gesplitst in drie gelijke delen, waarbij het eerste van die delen naar boven wordt afgerond op hele maanden.

Lid 6

De in het eerste lid bedoelde toelage is gelijk aan 75% van de in het vijfde lid genoemde berekeningsbasis gedurende het eerste deel, 50% van de berekeningsbasis gedurende het tweede deel en 25% van de berekeningsbasis gedurende het derde deel.

Artikel 28 Maaltijdvergoeding bij overwerk

Lid 1

Aan de ambtenaar worden de noodzakelijk gemaakte maaltijdkosten vergoed tot ten hoogste het bedrag dat is vermeld in het toelagen- en vergoedingenoverzicht indien:

 • a

  de dagelijkse werktijd van de ambtenaar door overwerk, als bedoeld in artikel 1, onder m, met ten minste twee uren wordt verlengd; en

 • b

  het dienstbelang niet toelaat dat een maaltijd op de daarvoor bestemde tijd en de gebruikelijke plaats genuttigd wordt.

Lid 2

Dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover een andere regeling in vergoeding van de maaltijdkosten voorziet.

Artikel 29 Reis- en verblijfkostenvergoeding

Het college stelt nadere regels omtrent de aanspraak van de ambtenaar op een reis- en verblijfkosten vergoeding.

Artikel 30 Huur dienstwoning

Lid 1

De ambtenaar, bedoeld in artikel 15:1:18 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein, is voor het genot van een dienstwoning maandelijks aan de gemeente een bedrag verschuldigd overeenkomende met 12 % van zijn maandsalaris.

Lid 2

De ambtenaar is verplicht als een goed huisvader de woning te bewonen, en de onderhoudskosten, bedoeld in artikel 15:1:18, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein, voor zijn rekening te nemen.

Lid 3

Het verschuldigde bedrag wordt verrekend met het salaris van de ambtenaar, dan wel, indien dit niet mogelijk is, afzonderlijk in rekening gebracht.

Lid 4

Wanneer het verschuldigde bedrag moet worden berekend over een gedeelte van een kalendermaand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal dagen van de desbetreffende kalendermaand.

Artikel 31 Bedrijfshulpverleningtoelage

Lid 1

De ambtenaar die door het college is aangewezen als bedrijfshulpverlener wordt een bedrijfshulpverleningtoelage met toepassing van het toelagen- en vergoedingenoverzicht.

Lid 2

De bedrijfshulpverleningtoelage wordt uitbetaald in de maand december en afgerond op hele euro’s.

Lid 3

Toekenning van de in het eerste lid genoemde toelage vindt naar rato van het aantal hele maanden dat de aanwijzing van kracht was plaats, indien de aanwijzing als bedrijfshulpverlener na aanvang van het desbetreffende kalenderjaar heeft plaatsgevonden.

Lid 4

De status “allround” wordt bereikt wanneer de deelnemer gedurende 5 jaar aantoonbaar onafgebroken heeft gefunctioneerd als bedrijfshulpverlener in een BHV-organisatie en gedurende die periode in het bezit was van de daarvoor geldende en geldige diploma’s en certificaten.

Artikel 32 Vaststelling refertetijdvak toelagen bij arbeidsongeschiktheid

Lid 1

Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 7:8:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein, betreft het refertetijdvak de drie kalendermaanden, voorafgaande aan de datum waarop de verhindering tot het vervullen van de betrekking wegens ziekte is ontstaan.

Lid 2

Voor zover de ambtenaar op de in het eerste lid genoemde datum minder dan drie kalendermaanden zijn betrekking heeft vervuld, betreft het refertetijdvak de periode vanaf de datum waarop de betrekking voor het eerst is vervuld tot het ontstaan van de verhindering wegens ziekte.

Artikel 33 Administratieve bepalingen

Een vergoeding of toelage als genoemd in deze paragraaf wordt uitsluitend verleend, indien de ambtenaar binnen een periode van 6 maanden na het ontstaan van de aanspraak het recht op de vergoeding of toelage doet gelden door middel van het indienen van een declaratie op het daartoe door het college vastgestelde formulier.

Artikel 34 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treft het college een bijzondere regeling.

Artikel 35 Overgangs- en Slotbepalingen

Lid 1

De zittende ambtenaren, dus zij die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling in dienst van de gemeente Nieuwegein zijn, behouden het recht op:

 • a

  De oorspronkelijke ambtsjubileumgratificatie, zoals in de Bezoldigingregeling gemeente Nieuwegein 2002; voor 25 jaar bij de overheid wordt een gratificatie toegekend overeenkomende met 70 % van de bezoldiging en van de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft;

 • b

  uittreding uit de wachtdienst op 55 jarige leeftijd blijft mogelijk, het zittende personeel ontvangt nog steeds de oude afbouwregeling zoals hij in de Bezoldigingregeling gemeente Nieuwegein 2002 voorkwam;

Lid 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op de bekendmaking en kan worden aangehaald als "Bezoldigingregeling gemeente Nieuwegein".

Lid 3

Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze regeling wordt de "Bezoldigingregeling gemeente Nieuwegein 2002” ingetrokken.