Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Dienstkleding, regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDienstkleding, regeling
CiteertitelRegeling dienstkleding
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uniform- en werkkledingregeling 1981.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-201101-01-2020nieuwe regeling

03-08-2011

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Dienstkleding, regeling

 

 

Dienstkleding, regeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • b

  arbo-wetgeving: de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbo-besluit en de Arbo-regeling;

 • c

  dienstkleding: uniformkleding, (beschermende) werkkleding, schoeisel, tassen en andere tijdens de vervulling van de functie door het college voorgeschreven uitrusting;

 • d

  gebruiksduur: de door het college vastgestelde gebruiksduur van de dienstkleding;

 • e

  dagelijksonderhoud: het wassen, strijken, poetsen van de dienstkleding of het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden aan de dienstkleding;

 • f

  levensduur: de door het college te bepalen termijn waarin de dienstkleding in ieder geval aan de daaraan te stellen eisen moet kunnen voldoen.

Artikel 2 Aanwijzen functies

Het college wijst functies aan waarbij het dragen van dienstkleding vanwege veiligheid of representatie verplicht is.

Artikel 3 Zorgplicht ambtenaar

Lid 1

De gemeente stelt de ambtenaar, die een functie als bedoeld in artikel 2 vervult, de dienstkleding in bruikleen ter beschikking.

Lid 2

De ambtenaar is verplicht als een goed huisvader zorg te dragen voor de dienstkleding alsmede en ervoor te zorgen dat de dienstkleding steeds in een behoorlijke staat verkeert.

Lid 3

Het is niet toegestaan de aan de dienstkleding aangebrachte voorzieningen, initialen of andere tekens van de gemeente te wijzigen of te verwijderen.

Lid 4

Tot vernieuwing van dienstkleding wordt eerst overgegaan nadat het college deze voor gebruik ongeschikt heeft verklaard, dan wel de levensduur van de dienstkleding is verstreken.

Artikel 4 Onderhoud dienstkleding

Lid 1

Het dagelijks onderhoud geschiedt door en voor rekening van de ambtenaar, tenzij deze kosten uit een dienstongeval voortvloeien.

Lid 2

Onderhoud, anders dan bedoeld in het eerste lid, geschiedt door en voor rekening van de gemeente, tenzij het onderhoud het gevolg is van het handelen in strijd met de in artikel 3 bedoelde zorgplicht.

Artikel 5 Vervanging dienstkleding tijdens levensduur

Lid 1

Wanneer de dienstkleding gedurende de levensduur is zoekgeraakt, of naar het oordeel van het college niet meer voldoet aan de daaraan te stellen eisen in verband met veiligheid en representativiteit, wordt aan de ambtenaar nieuwe dienstkleding verstrekt.

Lid 2

Indien vervanging van de dienstkleding, bedoeld in het eerste lid, is te wijten aan schuld of nalatigheid van de ambtenaar, dan kan deze verplicht worden gesteld de schade te vergoeden.

Artikel 6 Inleveren dienstkleding

Bij ontslag, verandering van functie, of wanneer bepaalde dienstkleding niet meer tot de functie van de ambtenaar behoort, dient de ambtenaar de dienstkleding in te leveren.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin naar het oordeel van het college deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan het college anders besluiten.

Artikel 8 Slotbepalingen

Lid 1

Deze regeling treedt in werking op de dag volgende op de bekendmaking.

Lid 2

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling dienstkleding”.

Lid 3

Op de dag van inwerkingtreding van deze regeling vervalt de “Uniform- en werkkledingregeling 1981".