Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Gebruiksregeling GSM

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebruiksregeling GSM
CiteertitelGebruiksregeling GSM
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageFormulier ter beschikking stellen GSM

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-201101-01-2020nieuwe regeling

03-08-2011

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebruiksregeling GSM

 

 

Gebruiksregeling GSM

Artikel 1  Gebruiksregeling GSM

Lid 1

De GSM zal zowel zakelijk als privé gebruikt worden waarbij het zakelijk gebruik meer dan 10 % van het totale gebruik zal zijn.

Lid 2

Mocht het privé-gebruik boven de 90% zijn, dan worden de kosten van de GSM volledig bij het salaris van de gebruiker geteld, zodat over de kosten loonbelasting verschuldigd is.

Lid 3

Gebruiker geeft het college toestemming – in het geval lid 2 van toepassing is – de kosten van de GSM maandelijks bij zijn salaris te tellen.

Artikel 2  Gebruiksregeling GSM

Lid 1

Gebruiker dient de GSM, met alle toebehoren, als een goed huisvader te beheren en te gebruiken.

Lid 2

De GSM vormt één geheel met de erin opgenomen SIM-kaart en mag uitsluitend door de gebruiker worden gehanteerd. Ruilen, uitlenen of wat dies meer, is niet toegestaan.

Lid 3

Gebruiker tekent bij het in gebruik nemen van de GSM het bijgaande formulier (bijlage).

Artikel 3  Gebruiksregeling GSM

Lid 1

Gebruiker is zich ervan bewust dat het college de beschikking heeft over de volgende gespreksgegevens:

 • -

  de datum en het tijdstip van het gesprek;

 • -

  lengte van het gesprek;

 • -

  het gekozen nummer;

 • -

  kosten van het gesprek.

Lid 2

Gebruiker is ervan op de hoogte dat het college de gesprekgegevens gebruikt ten behoeve van:

 • -

  het doorbelasten van kosten op sector- / afdelingsniveau;

 • -

  het controleren op excessen met betrekking tot privé-gebruik.

Lid 3

Gebruiker accepteert dit gegeven en zal eventuele vragen die het college over of naar aanleiding van zijn belgedrag heeft, terstond beantwoorden. Bij het laatste kan worden gedacht aan het leveren van een specificatie of het geven van een toelichting op het communiceren met of via bepaalde nummers.

Artikel 4  Gebruiksregeling GSM

Gebruiker plaatst de GSM, bij mogelijk gebruik in de auto / motorfiets, altijd in de zogeheten carkit. Indien gebruiker een gesprek wil voeren, terwijl hij een auto / motorfiets bestuurt zonder carkit, is hij verplicht op een veilige plaats te stoppen voordat mag worden getelefoneerd. Met andere woorden: "handheld" telefoneren mag nimmer worden gecombineerd met het actief besturen van een auto / motorfiets.

Artikel 5  Gebruiksregeling GSM

Bij buitenlands gebruik van de GSM zullen de internationale gesprekskosten boven de € 10,-- per maand voor rekening van gebruiker komen. Gebruiker geeft toestemming deze bedragen op zijn salaris in te houden.

Artikel 6  Gebruiksregeling GSM

Gebruiker dient ervoor te zorgen dat bij niet bereikbaarheid een voicemail bericht kan worden achtergelaten en dat een beller in die omstandigheden een klantgerichte mededeling te horen krijgt. Gebruiker dient de werking van deze optie regelmatig zelf te testen. Daarnaast dient de gebruiker de voicemail-box regelmatig uit te luisteren en berichten terstond af te handelen.

Artikel 7  Gebruiksregeling GSM

Lid 1

Gebruiker zorgt als een goed huisvader voor de GSM.

Lid 2

Gebruiker dient verlies of diefstal van de GSM direct te melden (binnen werktijd) of aan het begin van de eerst komende werkdag bij het Facilitair Bedrijf.

Lid 3

Gebruiker is gehouden het telefoonnummer, dat in voorkomend geval moet worden gekozen, altijd direct beschikbaar te hebben. Verder zal de gebruiker zo spoedig mogelijk aangifte doen en het proces-verbaal ter zake afgeven bij het Facilitair Bedrijf.

Lid 4

Gebruiker dient klachten of gebreken zo spoedig mogelijk, met vermelding van de mogelijke oorzaak, te melden bij het Facilitair Bedrijf.

Artikel 8  Gebruiksregeling GSM

Lid 1

Gebruiker dient de GSM bij beëindiging van het dienstverband of het verlaten van de functie uiterlijk op de laatste werkdag van het dienstverband in te leveren bij het Facilitair Bedrijf

Lid 2

Behalve de GSM dienen alle originele toebehoren te worden ingeleverd, zoals de adapter voor netstroom, het beschermtasje, de gebruiksaanwijzing en de SIM-kaart.

Lid 3

Bij aanwezigheid van een carkit in de eigen auto zal er ruim voor die tijd met het Facilitair Bedrijf een afspraak moeten worden gemaakt over de uitbouw / overname van deze carkit.

Lid 4

Het voorgaande artikel is ook van toepassing in (alle andere) omstandigheden, waarin het college aan de gebruiker het verzoek doet de GSM in te leveren.

Artikel 9  Gebruiksregeling GSM

Het college kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen het gebruik van de GSM beëindigen.

Bijlage Gebruiksregeling GSM

Formulier ter beschikking stellen GSM