Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Beleidsregel samenscholing Kauwenhof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel samenscholing Kauwenhof
CiteertitelBeleidsregel samenscholing Kauwenhof
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageexb-2018-32150

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201115-02-2012Nieuwe regeling

15-11-2011

De Molenkruier 24-11-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel samenscholing Kauwenhof

De burgemeester van de gemeente Nieuwegein;

overwegende

 

Dat de burgemeester op basis van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd is tot het stellen van beleidsregels.

 

gehoord het schriftelijke advies van de politie Utrecht van 15 november 2011,

gehoord het OM

 

gelet op artikel 2:1 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Nieuwegein;

 

besluit:

 

 • 1.

  Het handhavingsbeleid Samenscholingsverbod Kauwenhof, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, vast te stellen voor de duur van drie maanden ten aanzien van samenscholing in de wijk Doorslag en

 

 • Bepaalt dat dit beleid in werking treedt op 15 november 2011.

 

 

Nieuwegein, 15 november 2011

 

De burgemeester van Nieuwegein

 

 

F.T.J.M. Backhuijs

 

 

Bijlage – Handhavingsbeleid Samenscholingsverbod Doorslag

 

Situatieschets

In de wijk Doorslag in Nieuwegein zijn enkele plekken waar de jeugd zich verzamelt. Op de meeste plekken is er sprake van geen tot geringe overlast. Er is één plek in Doorslag waar een vaste groep jeugd zich verzamelt en waar ook andere groepen vaak bij elkaar komen. Dit is rondom het winkelcentrum de Kauwenhof. Ook verzamelt de jeugd zich in de directe omgeving van de Kauwenhof, bijvoorbeeld aan de Bosfazant (zitkuil), Ringfazant, Parelduiker (buurthuis) en het hondenuitlaatpark.

 

De aanwezigheid van de groep jongeren concentreert zich in het hondenuitlaatpark gelegen aan de Bosfazant en de Ringfazant. De groep heeft een voorkeur voor deze locatie maar zij worden ook aangetroffen in de nabije omgeving van het winkelcentrum de Kauwenhof; op de parkeerplaats direct voor de cafetaria, het bushokje (achter de apotheek) gelegen aan de Roerdomplaan en bij het buurthuis de Brink gelegen aan de Parelduiker.

 

Het betreft een groep van ongeveer 20 personen waarvan 5 meisjes. 5 Jongens vormen de vaste kern van deze groep. De leeftijd van de gehele groep ligt tussen de 16 en 46 jaar oud. De afkomst van de vaste kern van de groep is Nederlands. De meeste jongeren komen uit de wijk de Doorslag. Door de politie is met zekerheid vastgesteld dat deze groep veelvuldig alcohol en drugs gebruikt. Het drugsgebruik dat is vastgesteld is het blowen van softdrugs. Er zijn geen tot onvoldoende bewijzen dat de jongeren harddrugs gebruiken. Sommige jongeren uit de groep hebben als tijdsbesteding school en werk. Van de vaste kern zijn er ook verschillende jongeren regelmatig werkloos.

 

De impact die de groep op de wijk heeft en de klachten die voornamelijk uit de buurt komen zijn de volgende:

 

 • -

  Drankoverlast; De jeugd/groep drinkt bier

 • -

  Geluidsoverlast; Er wordt geschreeuwd en muziek gedraaid

 • -

  Uitschelden van omwonenden;  kankeretter, kankerlijer, homo, flikker, klerelijer, kuthoer.

 • -

  Het roepen van antisemitische leuzen in het openbaar

 • -

  Rijden met scooters en fietsen in het park

 • -

  Plegen van vernielingen

 

Daarnaast is de groep intimiderend naar het winkelend publiek door het publiek op een vervelende manier uit te dagen. Dit geeft gevoelens van onveiligheid bij bezoekers van het winkelcentrum. Buurtbewoners en ondernemers omschrijven de groep als niet benaderbaar noch aanspreekbaar op hun gedrag aangezien zij regelmatig onder invloed zijn van alcohol en drugs.

 

Samenscholingsverbod

Gelet op het bovenstaande is de burgemeester van oordeel dat de beheersbaarheid van de handhaving van de openbare orde in het geding is en dat een flinke maatregel nodig is om aan deze jongeren duidelijk te maken dat dergelijk overlastgevend (en criminaliserend) gedrag op geen enkele wijze meer wordt getolereerd. Een dergelijke maatregel is noodzakelijk om de orde en de rust in dit gebied te herstellen. In de afgelopen jaren zijn in dit gebied al verschillende maatregelen genomen. Echter tot op heden hebben deze maatregelen nog niet geleid tot het gewenste effect. Om deze reden is de burgemeester van mening dat de openbare orde in de omgeving van winkelcentrum de Kauwenhof zonder meer in het geding is.

Dit gegeven maakt intensieve handhaving van het samenscholingsverbod noodzakelijk. Dit heeft tot doel de openbare orde in het gebied te waarborgen en de bewoners in het gebied het gevoel van veiligheid terug te geven. Deze intensieve handhaving dient zich vooral te richten op de overlastgevende of criminele jongeren die in het gebied aanwezig zijn.

De intensieve handhaving in het kader van samenscholing maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen. Voor het welslagen van deze maatregelen is het noodzakelijk dat de openbare orde in het gebied zo snel als mogelijk wordt gewaarborgd. Intensieve handhaving die zich voornamelijk richt op een specifieke doelgroep kan hier een bijdrage aan leveren.

 

Samenscholing of verwijdering

Handhavend optreden op basis van het verbod zoals genoemd in artikel 2:1 lid 1 van de APV kan alleen indien het gaat om het samenscholen van 4 of meer personen. Een verwijderingsbevel, op grond van artikel 2:1 lid 2, kan gegeven worden als minder dan 5 personen bij elkaar staan. De politie stelt hiertoe een krachtig en duidelijk verbaliseringsbeleid op dat is afgestemd met het Openbaar Ministerie.

 

Lik op stuk beleid

Overtreding van het samenscholingsverbod of het niet opvolgen van verwijderingsbevelen worden

strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie geeft hieraan prioriteit.

 

Overige samenkomsten

Uiteraard geldt de intensieve handhaving van dit samenscholingsverbod niet voor de ‘normale’ vormen van samenkomen.

 

Gebied

Het gebied waar deze intensieve handhaving wordt ingezet, bevat de volgende gebieden die worden omgeven door en met inbegrip van de navolgende wegen en openbare gronden:

 • *

  Kauwenhof, Ringfazant, Randijk, Bosfazant en Duikeendtunnel;

 • *

  Havik; (het gebied zoals in de bijlage bij dit besluit op kaart aangegeven)

 

Mocht blijken dat de groepen jongeren zich verplaatsen naar locaties buiten het nu vastgestelde gebied, dan zal niet worden geaarzeld om het beleid aan te passen door het gebied uit te breiden of te wijzigen.

 

Periode

Gedurende een periode van drie maanden zal intensief worden gehandhaafd op het samenscholingsverbod.

Het verbod gaat in op 15 november 2011 en eindigt op 15 februari 2012.

Gelet op de ernst van de overlast en het feit dat deze al langere tijd en structureel in de buurt wordt ondervonden, acht de burgemeester een termijn van drie maanden redelijk. Na drie maanden dient de aanpak te worden geëvalueerd waarbij in ieder geval aan de orde moet komen hoe vaak de handhaving is ingezet, wat de resultaten hiervan zijn en hoe de bewoners eventuele effecten merken. Op basis van deze evaluatie kan vervolgens worden beoordeeld of verbetering is opgetreden en of verlenging van de intensieve handhaving van het samenscholingsverbod hier noodzakelijk is. 

 

Tijd

Gebleken is dat de overlast zich op alle dagen en tijden van de week voordoet. Daarom acht de burgemeester het redelijk dat de intensieve handhaving van het samenscholingsverbod dagelijks plaatsvindt gedurende de gehele dag.

 

Communicatie en voorlichting

Het beleid zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Bovendien zullen de grenzen van het gebied middels bebording worden aangegeven.

[Klik hier om het document te downloaden]