Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Nieuwegein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Nieuwegein
CiteertitelBeleidsregel coffeeshopbeleid gemeente Nieuwegein
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpsoftdrugs coffeeshop

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2012Nieuwe regeling

24-07-2012

De Molenkruier 1 augustus 2012

2012/617

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Nieuwegein

De burgemeester van de gemeente Nieuwegein;

 

Overwegende dat

 • -

  op landelijk niveau wordt onderkend dat er maatregelen getroffen dienen te worden om de overlast en criminaliteitsrisico’s rondom coffeeshops beter in de hand te houden;

 • -

  het kabinet het landelijk gedoogbeleid voor coffeeshops in 2011 heeft aangescherpt door het invoeren van de B-, I-, en A-criteria;

 • -

  een coffeeshop het probleem van verkoop van drugs aan minderjarigen niet oplost;

 • -

  de productie en handel van softdrugs moet worden bestreden, onder meer met het Regionale Hennepconvenant

 • -

  de aanwezigheid van een coffeeshop ongewenste effecten kan hebben voor het sociale leven in een gemeente, het woon- en leefklimaat in de omgeving en de openbare orde en veiligheid;

 • -

  het op grond van artikel 2:74 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Nieuwegein verboden is om op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen;

 • -

  in de aangrenzende, stedelijke gemeente Utrecht coffeeshops aanwezig zijn om aan de behoeften van gebruikers uit Nieuwegein te voldoen;

 • -

  onderzoek heeft uitgewezen dat regelmatig gebruik van cannabis (Marihuana, wiet en hasj) ongezonder is dan in het verleden werd aangenomen, doordat het onder meer kan leiden tot psychotische stoornissen.

 • -

  De gemeente Nieuwegein vanuit het oogpunt van volksgezondheid het wenselijk vindt de verkoop en het gebruik van softdrugs met name aan de jeugd tegen te gaan;

   

 Gelezen

 • -

  het besluit van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011;

 • gelezen de ‘nota coffeeshopbeleid gemeente Nieuwegein’ van 16 juli 2012;

   

 Gelet op

 • -

  artikel 174 Gemeentewet, 13b Opiumwet, de Algemene plaatselijke verordening en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de landelijke Richtlijn inzake opsporings- en vervolgingsbeleid Opiumwet (i.c. (BI)AHOJ-G criteria);

 • -

  het besluit van de raad van de gemeente Nieuwegein van 30 november 2011;

   

Gehoord

 

De politieregio Lekstroom en het Openbaar Ministerie op 8 maart 2012;

 

 

B e s l u i t :

 

 

vast te stellen de volgende “Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Nieuwegein”.

 

Artikel 1  

In de gemeente Nieuwegein mogen geen coffeeshops worden gevestigd.

Artikel 2 Verval

Het coffeeshopbeleid 2003 vervalt.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt één dag na bekendmaking in werking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel coffeeshopbeleid gemeente Nieuwegein.

Aldus vastgesteld op 24 juli 2012

 

F.T.J.M. Backhuijs

burgemeester