Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Nieuwegein

Afvalstoffenheffingverordening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nieuwegein
Officiële naam regelingAfvalstoffenheffingverordening 2017
CiteertitelAfvalstoffenheffingverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Afvalstoffenheffing 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201714-03-2017tarieventabel

19-12-2016

Gemeenteblad, 30 december 2016

onbekend
26-12-201631-12-2016nieuwe regeling

19-12-2016

Gemeenteblad, 22 december 2016

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017

De raad van de gemeente Nieuwegein;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

besluit vast te stellen de: "Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017".

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

gebruik maken: gebuik maken in de zin van artikel 15:33 Wet milieubeheer

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in de verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1 De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 en 1.3 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting als er in dat belastingjaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat belastingjaar, na de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 5. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 en 1.3 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de op grond van artikel 5, eerste lid, bedoelde belasting worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De belasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 5, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016” van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als Afvalstoffenheffingverordening 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2016.

de griffier
de voorzitter

Tarieventabel behorende bij de Afvalstoffenheffingverordening 2017

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel worden uitsluitend weergegeven in euro's en zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 • hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

       

  1.1

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

   

  1.1.1

  Indien het perceel wordt gebruikt door één persoon

  151,08

  1.1.2

  indien het perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon

  216,00

  1.1.3

  De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 en 1.1.2 wordt vermeerderd voor het in bruikleen hebben van een éxtra (= boven hetgeen volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening aan het perceel is verstrekt)

   

  1.1.3.1

  Container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, per extra container met

  90,00

  1.1.3.2

  Container van 140 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, per extra container met

  60,00

  hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

       

  1.2

  onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het achterlaten op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats

   

  1.2.1

  per m³ van:

   

  1.2.1.1

  asbest

  Gratis

  1.2.1.2

  grond

  15,20

  1.2.1.3

  puin

  6,40

  1.2.1.4

  bouw- en sloopafval

  30,00

  1.2.1.5

  bielzen

  41,60

       

  hoofdstuk 1.3 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

  1.3

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1. bedraagt de belasting voor het op aanvraag omwisselen of vervangen van

   

  1.3.1

  Een container, per keer (uitgezonderd de eerste keer)

  35,00

  1.3.2

  Een toegangspasje voor een ondergrondse container, per keer

  25,00

  1.3.3

  het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen, per keer

  10,00

  1.3.4

  het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval, per keer

  30,00