Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Wegsleepverordening gemeente Nijmegen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Nijmegen 2014
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Nijmegen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2014Onbekend

15-10-2014

GB2014-086

Raadsvoorstelnummer 114/2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Nijmegen 2014

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 15 oktober 2014

gelezen het voorstel van het college van 16 september 2014

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Nijmegen 2014

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  besluit: het Besluit tot wegslepen van voertuigen;

 • b.

  college: het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen;

 • c.

  motorrijtuigen: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • d.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • e.

  verordening: de Wegsleepverordening

 • f.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, RVV 1990;

 • g.

  aanhangwagens: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, RVV 1990;

 • h.

  wegslepen: het verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen (van een op de weg staand (motor)voertuig);

 • i.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2. Wegsleepbevoegdheid

 • 1.

  Met inachtneming van hetgeen daarover in de wet, het besluit en deze verordening is bepaald, is het college bevoegd op de weg staande voertuigen weg te slepen.

 • 2.

  Het college maakt gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, indien met een op een weg staand voertuig een bij of krachtens de wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met

  • a.

   het belang van de veiligheid op de weg,

  • b.

   het belang van de vrijheid van het verkeer,

  • c.

   doelmatig gebruik van wegen en weggedeelten of

  • d.

   het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.

Artikel 3. Aanwijzing van vrij te houden van weggedeelten en wegen

Als weggedeelten en wegen zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder c van deze verordening worden alle weggedeelten en wegen binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van weggedeelten en wegen.

Wegslepen kan dientengevolge:

 • a.

  op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, lid 1 onder e RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een parkeerverbod geldt;

 • b.

  op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E2 van die bijlage of door middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder g RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een verbod stil te staan geldt;

 • c.

  op een parkeerplaats nader aangeduid door bord E4 van die bijlage (al dan niet met onderbord) voor zover:

  • -

   het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;

  • -

   het voertuig op een andere dan de aangegeven wijze is geparkeerd;

  • -

   het voertuig op andere dagen of uren dan aangegeven is geparkeerd;

 • d.

  op een taxistandplaats, nader aangeduid door bord E5 van die bijlage, tenzij het parkeren gebeurt met een taxi;

 • e.

  op een gehandicaptenparkeerplaats, nader aangeduid met bord E6 van die bijlage:

  • -

   tenzij het parkeren gebeurt met een gehandicaptenvoertuig;

  • -

   tenzij gebruik wordt gemaakt van een geldige en duidelijk zichtbaar aangebrachte gehandicaptenparkeerkaart;

  • -

   die gereserveerd is voor een bepaald voertuig, tenzij het parkeren gebeurt met dat voertuig;

 • f.

  op een laad- en losplaats, nader aangeduid door bord E7 van die bijlage (met uitzondering van de aangegeven dagen of uren), tenzij de bestuurder van het voertuig bezig is met het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

 • g.

  op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E8 van die bijlage voor zover het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of als zodanig herkenbare groep voertuigen;

 • h.

  op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E9 van die bijlage en bestemd voor vergunninghouders, tenzij het parkeren gebeurt met het voertuig waarvoor een parkeervergunning is afgegeven;

 • i.

  in een gebied, nader aangeduid door bord G7 of C1 van die bijlage.

 • j.

  Op een parkeerplaats, de Camperparkeerplaatsen aan de Lindenberghaven, weg of weggedeelte indien een kampeerwagen, een caravan of een ander voor recreatie bestemd voertuig alsmede aanhangwagens in strijd met artikel 5.1.6 en 5.1.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen langer dan drie achtereenvolgende dagen geparkeerd staat.

Artikel 4. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaatsen van bewaring van voertuigen worden aangewezen: Het terrein van Houterman Autosleepdienst gevestigd aan de Keizer Hendrik VI Singel 4, 6515 KZ in Nijmegen en Bijsterhuizen 2110, 6604 LG in Wijchen. Tel 024-3297729

 • 2.

  De openingstijden van de bewaarplaatsen zijn: op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur; op zaterdag, zon- en feestdagen na telefonisch overleg met en goedkeuring van de exploitant van de bewaarplaats

Artikel 5. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De eigenaar/houder van het weggesleepte voertuig is de kosten verbonden aan het wegslepen en het bewaren van het voertuig verschuldigd.

 • 2.

  De kosten voor het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en het bewaren gedurende de eerste zeven etmalen of een gedeelte daarvan bedragen € 230,00

 • 3.

  De kosten voor het bewaren van het voertuig na afloop van de zevende dag bedragen € 11,25 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 4.

  De in lid 2 onder a en b vermelde bedragen worden door de sleepdienst jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer dat door het CBS wordt gepubliceerd

Artikel 6. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, artikel 164, zevende lid, of artikel 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 4 en 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Nijmegen 2014.

 

 

De voorzitter,

 

dhr. H.M.F. Bruls

 

 

De griffier,

 

mevr. drs. M.M.V. Mientjes

Toelichting bij de Wegsleepverordening

Wegslepen ten behoeve van veiligheid op de weg en vrijheid van het verkeer:

Als gevallen waarin verwijdering, overbrenging en inbewaringstelling van voertuigen in het belang van de veiligheid op de weg en de vrijheid van het verkeer (zie artikel 170, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet) noodzakelijk kunnen zijn, kunnen worden genoemd:

a.Plaats op de weg

een voertuig is tot stilstand gebracht op een trottoir, voetpad of fietspad, tenzij het een fiets, bromfiets of invalidenvoertuig betreft (Zie artikel 10 en artikel 5 tot en met 7 RVV 1990.)

b.Laten stilstaan

een voertuig is tot stilstand gebracht:

 • 1.

  op een kruispunt, rotonde of een overweg;

 • 2.

  op een fietsstrook of de rijbaan langs een fietsstrook;

 • 3.

  op een oversteekplaats of binnen een afstand van 5 meter daarvan;

 • 4.

  in een tunnel;

 • 5.

  bij een bord bushalte (eventueel: ook tramhalte) ter hoogte van de geblokte markering of, indien die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord, tenzij het stilstaan dient voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers;

 • 6.

  op de rijbaan langs een busstrook;

 • 7.

  op een busbaan of een busstrook met uitzondering van een lijnbus;

 • 8.

  langs een gele doorgetrokken streep of in strijd met bord E2 van bijlage 1 RVV 1990;

  • -

   op de rijbaan, inclusief de invoeg- en uitrijstrook, van een autosnelweg of autoweg, of

  • -

   behoudens in noodgevallen - op de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm van zo'n weg. (Zie artikel 23, 43, tweede lid, en 81 RVV 1990 en bord E2 van bijlage 1 bijhet RVV 1990.)

c.Parkeren

een voertuig is geparkeerd:

 • 1.

  bij een kruispunt op een afstand van minder dan 5 meter daarvan;

 • 2.

  voor een inrit of een uitrit;

 • 3.

  buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;

 • 4.

  langs een gele onderbroken streep of in strijd met bord E1 van bijlage 1 RVV 1990;

 • 5.

  op een wijze waardoor er sprake is van dubbel parkeren;

 • 6.

  binnen een erf, waarbij - voor zover het een motorvoertuig betreft - geen gebruik is gemaakt van de parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangewezen;

 • 7.

  op een weg waarvoor een geslotenverklaring geldt;

 • 8.

  zonder dat de voorgeschreven voertuigverlichting in werking is gesteld (Zie artikel 24, 25, 38 e.v. en 46 RVV 1990 en bord E1 van bijlage 1 bij het RVV 1990.)

d.Bevel of aanwijzing

een voertuig is tot stilstand gebracht in strijd met een bevel of een aanwijzing, gegeven door een daartoe bevoegd en als zodanig kenbare ambtenaar of ander persoon (Zie artikel 82 RVV 1990.)

e.Gevaarlijk of hinderlijk gedrag

een voertuig is overigens zodanig tot stilstand gebracht of geparkeerd dat gevaar op de weg wordt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt of kan worden gehinderd (Zie artikel 5 van de wet, het zogenaamde kapstokartikel.)