Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Instellingsbesluit eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingInstellingsbesluit eenheid Screening en Bewakingsaanpak
CiteertitelInstellingsbesluit eenheid Screening en Bewakingsaanpak
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpeenheid, screening, bewaking, bewakingsmaatregel, SBA, BIBOB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 158, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gedragscode Registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-Holland, 2008 (Provinciaal Blad, 2009, 102)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-08-200920-12-2019Nieuwe regeling

04-11-2008

Provinciaal Blad, 2009, 103

2008-63609

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit eenheid Screening en Bewakingsaanpak

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

overwegende, dat wij beogen te voorkomen dat wij zaken doen met organisaties of personen die criminele activiteiten verrichten;

 

gezien ons besluit van 24 juni 2008 (registratie- nummer 2008-32138) waarbij is besloten tot implementatie van de wet BIBOB in de provinciale organisatie;

 

gelet op artikel 158, lid 1 onder a en c, Provinciewet;

 

besluiten in te stellen de eenheid:

 

Eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-Holland

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet BIBOB: Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Stb, 2002,\ nr. 347) zoals nadien gewijzigd;

 • b.

  bureau BIBOB: landelijk bureau van het Ministerie van Justitie, belast met de uitvoering van de Wet BIBOB, bedoeld in artikel 8 van die wet;

 • c.

  eenheid SBA: eenheid Screening en Bewakingsaanpak, belast met de integriteittoetsing van aanvragers van milieuvergunningen of subsidies of gegadigden en onderaannemers voor opdrachten van de provincie Noord-Holland;

 • d.

  screening: onderzoek door de eenheid SBA naar de integriteit en financieel-economische stabiliteit van een betrokkene;

 • e.

  bewakingsmaatregel: een maatregel om eventuele risico’s op het gebied van integriteit of financieel-economische stabiliteit te beperken of beheersbaar te maken;

 • f.

  advies: advies van de eenheid SBA over een betrokkene, waarin de resultaten van de screening zijn opgenomen;

 • g.

  betrokkene: de aanvrager of gegadigde en eventuele belanghebbende(n) die in het advies van de eenheid SBA worden genoemd.

Artikel 2 Integriteitbeoordeling

Er is binnen de provincie Noord-Holland de eenheid Screening en Bewakingsaanpak ter advisering over de integriteit van betrokkenen bij overheidsopdrachten, sector bouw, bij milieuvergunningen en bij subsidies.

Artikel 3 Taken van de eenheid SBA

 • 1.

  De eenheid SBA is belast met het screenen van een betrokkene als bedoeld in artikel 1, lid e van de Wet BIBOB, en de met hem:

  • a.

   verbonden en gelieerde directieleden, commissarissen, sleutelfunctionarissen en groepsondernemingen, die voor het verkrijgen van een overheidsopdracht, een milieuvergunning of een subsidie in aanmerking willen komen, voor een afrondend advies aan gedeputeerde staten;

  • b.

   verbonden en gelieerde directieleden, commissarissen, sleutelfunctionarissen en groepsondernemingen, indien enige aanleiding daarvoor is ontstaan tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht, de naleving van een milieuvergunning of de uitvoering van een activiteit waarvoor subsidie is verleend, voor een afrondend advies aan gedeputeerde staten;

 • 2.

  De eenheid SBA screent in opdracht van het gedeputeerde staten;

 • 3.

  De eenheid SBA adviseert gedeputeerde staten over bewakingsmaatregelen en controleert de uitvoering daarvan door betrokkene gedurende:

  • a.

   de uitvoering van de overheidsopdracht;

  • b.

   de termijn van de beschikking.

Artikel 4 Organisatie en Controle

 • 1.

  De eenheid SBA staat onder leiding van de manager van de sector Kabinet;

 • 2.

  De controle op de werkzaamheden van de eenheid SBA wordt uitgeoefend door gedeputeerde staten. De eenheid SBA verstrekt desgewenst alle daarvoor in aanmerking komende informatie.

Artikel 5 Adviezen

 • 1.

  Alvorens advies uit te brengen stelt de een- heid SBA betrokkene in de gelegenheid de eigen zienswijze kenbaar te maken op het conceptadvies.

 • 2.

  De zienswijze van betrokkene bedoeld in het eerste lid, wordt aan het advies toegevoegd.

 • 3.

  De betrokkene bedoeld in het eerste lid, kan op verzoek het advies van de eenheid SBA inzien.

 • 4.

  De adviezen van de eenheid SBA zijn niet openbaar.

Artikel 6 Bescherming persoonsgegevens

De eenheid SBA voert zijn taak uit met inachtneming van het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 7 Medewerkers van de eenheid SBA

 • 1.

  Een ieder die bij de uitvoering van werkzaamheden van de eenheid SBA is betrokken, verricht geen werkzaamheden voor het organisatieonderdeel dat belast is met het gunnen van de overheidsopdracht, het verlenen van de milieuvergunning of subsidie.

 • 2.

  Een ieder die bij de uitvoering van werkzaamheden van de eenheid SBA is betrokken, heeft geen relatie met een betrokkene die voor een gunning van een overheidsopdracht, of de verlening van een milieuvergunning of subsidie van de provincie in aanmerking wil komen.

 • 3.

  Een ieder die bij de uitvoering van werkzaamheden van de eenheid SBA is betrokken, verricht geen nevenwerkzaamheden waardoor de juiste vervulling van zijn betrekking in het geding kan komen dan wel waardoor de belangen van de provincie kunnen worden geschaad, voor zover deze in verband staan met de functievervulling.

 • 4.

  Van een ieder die bij de uitvoering van werkzaamheden van de eenheid SBA is betrokken, wordt een Verklaring omtrent het gedrag verlangd.

 • 5.

  Van een ieder die bij de uitvoering van werkzaamheden van de eenheid SBA is betrokken, wordt op basis van een veiligheidsonderzoek door de AIVD, een verklaring van geen bezwaar verlangd.

 • 6.

  Een ieder die bij de uitvoering van werkzaam- heden van de eenheid SBA is betrokken, tekent voor aanvang van de werkzaamheden een verklaring van geheimhouding.

 • 7.

  Op de werkzaamheden van de eenheid SBA is de Gedragscode Registratie eenheid Screening en Bewakingsaanpak Noord-Holland, 2008 van toepassing.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Instellingsbesluit eenheid Screening en Bewakingsaanpak.

Artikel 9 Inwerktreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal Blad waarin het wordt bekendgemaakt.

Haarlem, 4 november 2008

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.