Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Beleidsregel van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende toetsing nazorgplannen stortplaatsen (Beleidsregel toetsing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende toetsing nazorgplannen stortplaatsen (Beleidsregel toetsing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland)
CiteertitelBeleidsregel toetsing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels toetsingskader nazorgplannen van stortplaatsen in Noord-Holland.

De oude beleidsregels zijn te vinden op de provinciale website.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 8.47 van de Wet milieubeheer
 3. artikel 8.48 van de Wet milieubeheer
 4. artikel 8.49 van de Wet milieubeheer
 5. artikel 8.50 van de Wet milieubeheer
 6. artikel 8.51 van de Wet milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2018nieuwe regeling

17-04-2018

prb-2018-3356

1023727

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende toetsing nazorgplannen stortplaatsen (Beleidsregel toetsing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 8.47 t/m 8.51 van de Wet Milieubeheer;

 

Overwegende dat het wenselijk is om een toetsingskader op te stellen voor de beoordeling van nazorgplannen op grond van de Wet Milieubeheer in onderstaande beleidsregel neer te leggen.

 

Besluiten vast te stellen:

 

Beleidsregel toetsing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  stortplaats: stortplaats als bedoeld in art. 8.47, eerste lid, onder a van de Wet milieubeheer;

 • b.

  baggerspeciestortplaats: stortplaats uitsluitend bestemd voor het storten van baggerspecie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;

 • c.

  nazorgplan: nazorgplan als bedoeld in art. 8.49, derde lid, van de Wet milieubeheer;

 • d.

  IPO-Checklist 2014 stortplaatsen: “IPO-checklist nazorgplannen stortplaatsen” van 16 december 2014;

 • e.

  IPO-Checklist 2014 baggerdepots: “IPO-checklist nazorgplannen stortplaatsen” van 16 december 2014;

 • f.

  rekenmodel: het Rekenmodel IPO Nazorgkosten Stortplaatsen (RINAS) versie 4.0 van 1 maart 2017;

 • g.

  risicomodel: het IPO risicomodel berekening risicobedrag nazorg stortplaatsen van 6 maart 2009.

Artikel 2  

Gedeputeerde Staten beoordelen een nazorgplan voor een afvalstortplaats aan de hand van de IPO-Checklist 2014 stortplaatsen. Deze checklist is te vinden via deze link:

http://www.nazorgstortplaatsen.nl/WM/docs/Checklist%20nzp%20stortplaatsen%2016dec14.pdf

Artikel 3  

Gedeputeerde Staten beoordelen een nazorgplan voor een baggerspeciestortplaats aan de hand van de IPO-Checklist 2014 baggerdepots. Deze checklist is te vinden via deze link:

http://www.nazorgstortplaatsen.nl/WM/docs/Checklist%20nzp%20baggerdepots%2016dec14.pdf

Artikel 4  

Gedeputeerde Staten berekenen het doelvermogen voor een afvalstortplaats en baggerspeciestortplaats aan de hand van het rekenmodel RINAS 4.0.

Dit rekenmodel inclusief handleiding is te vinden via deze link:

http://www.nazorgstortplaatsen.nl/WM/RINAS.aspx

Artikel 5  

Gedeputeerde Staten hanteren bij de berekening van het risicobedrag voor een afvalstortplaats en baggerspeciestortplaats het risicomodel. Dit risicomodel inclusief handleiding is te vinden via deze link:

http://www.nazorgstortplaatsen.nl/WM/Risicomodel.aspx

Artikel 6  

De beleidsregels toetsingskader nazorgplannen van stortplaatsen in Noord-Holland, kenmerk 2011-30604 zoals vastgesteld op 12 juli 2011worden ingetrokken.

Artikel 7  

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8  

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel toetsing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland

 

Haarlem, 17 april 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R. Bergkamp, provinciesecretaris.

Toelichting

In de Wet milieubeheer zijn in artikel 8.47 tot en met 8.51 bepalingen opgenomen die provincies verantwoordelijk maken voor de nazorg van gesloten stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 is gestort. De nazorg behelst dat een dergelijke stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu heeft, of dat de grootst mogelijke bescherming wordt geboden bij eventueel nadelige gevolgen.

 

In het IPO-verband zijn de in de beleidsregel genoemde checklisten ontwikkeld voor een uniforme beoordeling van de nazorgplannen en een rekenmodel om uit de nazorgplannen een doelvermogen te berekenen voor de desbetreffende stortplaats. Het rekenmodel RINAS 4.0 is door een accountant gevalideerd en in orde bevonden (d.d. 8 maart 2017).

 

Ten overvloede merken wij op, dat indien het nazorgplan is vastgesteld en instemming van Gedeputeerde Staten is verkregen, aan de hand van het nazorgplan het RINAS rekenmodel wordt ingevuld met inbegrip van het risicobedrag wat berekend kan worden met het Risicomodel of met een vast percentage of een eigen berekening op basis locatiespecifieke omstandigheden. RINAS berekent vervolgens het doelvermogen wat vereist is in het jaar van sluiting en overdracht van de stortplaats voor de nazorg.

 

De inning van het doelvermogen geschiedt door middel van het opleggen een belastingaanslag op grond van de Verordening op de heffing en invordering van nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999.

 

 

Uitgegeven op 20 april 2018

 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

 

R. Bergkamp, provinciesecretaris.