Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent het verstrekken van subisdie en het onderzoeken van het duurzaam benutten van monumenten (Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent het verstrekken van subisdie en het onderzoeken van het duurzaam benutten van monumenten (Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021)
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/114219/114219_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2021nieuwe regeling

05-01-2021

prb-2021-350

1533901/1533917

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent het verstrekken van subisdie en het onderzoeken van het duurzaam benutten van monumenten (Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  monument: een onroerende zaak die is ingeschreven in de registers op grond van de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening Noord-Holland 2017 of een gemeentelijke monumentenverordening, of een onroerende zaak die van een door het college van burgemeester en wethouders erkende cultuurhistorische waarde is voor de gemeente:

  • zonder woonfunctie of;

  • met een gedeeltelijke woonfunctie mits het monument publiekstoegankelijk is;

 • b.

  verduurzaming: maatregel waardoor een gebouw minder energie verbruikt of zelf energie opwekt;

 • c.

  energiescan: onderzoek naar de kansen op verduurzaming van een monument, indien mogelijk in samenhang met kansen en oplossingen op verduurzaming van nabijgelegen monumenten of panden, dat voldoet aan de eisen van de Energiescan Noord-Holland, die als bijlage 1 behorende bij deze uitvoeringsregeling is gevoegd.

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • a.

  de eigenaar van een monument, of

 • b.

  een belanghebbende bij de herbestemming van een monument.

 • c.

  een samenwerkingsverband van eigenaren of belanghebbenden als bedoeld onder a en b.

Artikel 3  

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument dat is gelegen in de provincie Noord-Holland;

  • b.

   het verrichten van een energiescan met betrekking tot een monument of monumenten gelegen in de provincie Noord-Holland.

 • 2.

  Het haalbaarheidsonderzoek heeft tenminste betrekking op de volgende onderwerpen:

  • a.

   de bouw- en cultuurhistorische kenmerken van het monument;

  • b.

   de bouwkundige staat van het monument;

  • c.

   mogelijke nieuwe functies van het monument, zodat het monument toegankelijk is voor het publiek; en

  • d.

   de financiële haalbaarheid van de herbestemming of het voortgezette gebruik, met inbegrip van eventuele exploitatiemogelijkheden.

 • 3.

  De energiescan bestaat uit een rapportage, die voldoet aan de in bijlage 1 gestelde eisen, met op het betreffende monument toegespitste duurzame maatregelen die energiebesparing kunnen geven.

Artikel 4  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 februari 2021 tot uiterlijk op 14 oktober 2021, om 17:00 uur is ontvangen.

 • 2.

  Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit; en

  • d.

   de planning van de activiteit waarin in ieder geval de datum van afronding van het haalbaarheidsonderzoek is opgenomen.

 • 4.

  Indien de aanvraag betrekking heeft op een monument dat niet is opgenomen in één van de in artikel 1, onderdeel a, genoemde registers, bevat de aanvraag tevens een document waaruit blijkt dat de cultuurhistorische waarde door het college van burgemeester en wethouders wordt erkend.

 • 5.

  Indien de aanvrager van de subsidie niet de eigenaar is van het monument, bevat de aanvraag om subsidie tevens een document waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek of de energiescan en de intentie heeft om mee te werken aan de herbestemming.

Artikel 5  

Het subsidieplafond bedraagt € 150.000,-.

Artikel 6  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt door loting bepaald welke aanvraag als eerste in behandeling wordt genomen.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7  

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit niet financieel haalbaar is;

 • b.

  reeds door Gedeputeerde Staten een subsidie is verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of een energiescan van het desbetreffende monument; of

 • c.

  het haalbaarheidsonderzoek of een energiescan reeds is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 8  

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit tot maximaal € 10.000,-.

 • 2.

  Indien door een ander bestuursorgaan een subsidie voor de activiteit is verstrekt, wordt de subsidie zodanig berekend dat de totale subsidie niet meer dan 100% van de totale kosten bedraagt.

 • 3.

  Subsidies van minder dan € 2.500,- worden niet verstrekt.

Artikel 9  

Aan de subsidievaststelling gaat geen subsidieverlening vooraf.

Artikel 10  

 • 1.

  Gedeputeerde Staten nemen in de beschikking tot subsidieverstrekking verplichtingen op met betrekking tot de uiterste datum, waarop de gesubsidieerde activiteit moet zijn uitgevoerd.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten nemen in de beschikking tot subsidieverstrekking verplichtingen op met betrekking tot de termijn, waarbinnen de subsidieontvanger een afschrift van het afgeronde haalbaarheidsonderzoek of energiescan aan Gedeputeerde Staten dient toe te sturen.

Artikel 11  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021.

Haarlem, 05 januari 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Bijlage 1  

 

Energiescan Noord-Holland

De provincie wil verduurzaming van cultureel erfgoed stimuleren. Het verminderen van het energieverbruik van culturele instellingen levert een kostenvoordeel op dat de instandhouding van culturele instellingen ten goede komt. Een energiescan geeft inzicht in het energieverbruik en de mogelijkheden om het verbruik te verlagen dan wel op te wekken. Hieronder omschrijven wij de minimale eisen van een bij de subsidieaanvraag gevoegde energiescan.

 

Eisen

Een Energiescan Culturele Instellingen Noord-Holland bestaat uit een beknopte rapportage met op het gebouw of gebouwen toegespitste maatregelen die energiebesparing kunnen opleveren.

 

Inleiding

 • Algemene informatie

 • Aanleiding en doel van de scan

Kader

 • Duiding en waardering monument(en)

 • Bestaande technische en bouwfysische condities

 • Huidige energieprestatie(s)

 • Functie en gebruiksintensiteit

 • Financiële ruimte

Maatregelen/ Oplossingen

 • Bouwkundig: bijvoorbeeld isolatie en ventilatie.

 • Duurzame energieopwekking (elektriciteit en verwarming) en energie-uitwisseling

 • Efficiënt gebruik van energie: Kansen voor waterbesparing, groene daken, duurzaam materiaalgebruik en circulariteit

 • Tips voor duurzaam gebruik

Pakketten en/of losse maatregelen

 • Toekomstige energieprestatie

 • Investeringsniveau en terugverdientijden

 • Eventueel conclusie en/of aanbevelingen

 

Inleiding

Heldere uiteenzetting van de aanleiding van de energiescan; de vragen en/of problematiek die spelen; doel van de energiescan (meerjarenonderhoudsplan, restauratie, herbestemming etc.) 

 

Kader

De huidige situatie en condities en eventuele toekomstige ambities worden vermeld. Deze factoren zijn bepalend voor het genereren van realistische maatregelen en geven een realistische prognose van het toekomstige energieverbruik.

 

Cultuurhistorische kenmerken en waardering

 

Indicatie technische staat, bouwtechnische en bouwfysische condities; eventueel huidige duurzame voorzieningen. Hierbij worden naast oppervlaktematen (BVO, opp glas, opp metselwerk etc.) ook inhoud gebouw en gebruiksruimte gegeven.

 

Huidige energieprestatie weergeven in MJ/m³. Vergelijk van de energieprestatie met het gemiddelde energieverbruik van de gebouwcategorie.

 

De bestaande en/of toekomstige functie en gebruiksintensiteit.

 

De beschikbare financiële middelen. Deze hoeven niet in het rapport te worden vermeld, maar moeten wel meewegen in het advies.

 

Maatregelen/Oplossingen

Maatregelen en oplossingen worden geboden vanuit de Trias Energetica principe. Rekening wordt gehouden met het kader (aanwezige monumentale waarden, technische en bouwfysische condities, functie en gebruiksintensiteit, financiële ruimte). Nadruk bij de geschetste maatregelen ligt op de realisatiekans.

 

Bouwkundige maatregelen (onderscheid tussen herbestemming, restauratie en MJOP)

 

Duurzame energieopwekking en energie-uitwisseling: mogelijkheden energie op te wekken; indien relevant zowel op gebouwniveau als op een grotere schaal.

 

Efficiënt gebruik van energie: mogelijkheden om energie op te slaan etc. Indien relevant zowel op gebouwniveau als op een grotere schaal.

 

Tips voor duurzaam gebruik: bijvoorbeeld verwarmingsprotocol; gebruik luiken, etc.