Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Werktijden regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerktijden regeling
CiteertitelWerktijdenregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanpassing artikel 11 en algemene toelichting ivm vervallen bezoldigingsverordening en overwerkregeling.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Car-Nuwo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016art. 11

24-11-2015

www.officielebekendmakingen.nl 2-12-2015

Geen
22-10-201401-01-201401-01-2016art. 4, 8, 9

07-10-2014

www.officielebekendmakingen.nl 21 oktober 2014

Geen
01-01-201401-01-201422-10-2014N.v.t.

10-12-2014

De Krant, 18 december 2013

Geen
01-05-201101-01-2014N.v.t.

12-04-2011

www.gemeentenoordenveld.nl, 7 september 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijden regeling

 

 

Werktijden regeling

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Bedrijfstijd: De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

 • b

  Openingstijd: De tijd waarin het gemeentehuis voor publiek bereikbaar is.

 • c

  Feitelijke arbeidsduur: Het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid heeft verricht.

 • d

  Formele arbeidsduur: De volgens de aanstelling vastgestelde omvang van het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten.

 • e

  Medewerker: De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de Car-Nuwo, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn van bij de werkgever.

 • f

  Werkgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

Artikel 2 Toepassing

Lid 1

De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaard- en een bijzondere regeling.

Lid 2

De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden.

Lid 3

De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers die op wisselende tijden volgens rooster werken, waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. Het college bepaalt welke functiegroep(en) onder de bijzondere regeling vallen. Deze functiegroep(en) en functies zijn opgenomen in bijlage A van deze regeling.

Artikel 3 Arbeidsduur

Lid 1

De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week en gemiddeld 1.824 uur per jaar.

Lid 2

Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren als in de aanstelling is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend.

Lid 3

De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de Car-Nuwo.

Artikel 4 Werktijden

Lid 1

De werktijd bedraagt per dag maximaal 11 en minimaal 3 uren. De feitelijke arbeidsduur bedraagt ten hoogste 50 uren per week, tenzij daar op verzoek van de ambtenaar van wordt afgeweken.

Lid 2

De medewerker die minimaal 5,5 uur, maar maximaal 8 uur per dag werkt, dient ten minste een half uur pauze te nemen. De pauzetijd kan ineens of in 2 delen worden opgenomen.

Lid 3

Wanneer een medewerker meer dan 10 uur per dag werkt, heeft hij ten minste recht op 45 minuten pauze. De pauzetijd moet minimaal in 2 delen worden opgenomen. De pauzetijd mag opgesplitst worden in meerdere pauzes van minimaal een kwartier.

Artikel 5 Aan- en afwezigheid

Lid 1

De bedrijfstijd is op maandag tot en met vrijdag tussen 7:30 uur en 17:30 uur.

Lid 2

De openingstijden van het gemeentehuis, zowel telefonisch als van de balie, zijn de tijden zoals die gepubliceerd zijn op de website van de gemeente Noordenveld.

Lid 3

Als de medewerker om zakelijke redenen afwezig is, gelden de volgende werktijden:

 • 1

  bij 1 dagdeel: de werkelijke uren tot maximaal 4,5 uren;

 • 2

  bij 2 dagdelen: de werkelijke uren tot maximaal 9 uren;

 • 3

  bij 3 dagdelen; de werkelijke uren tot maximaal 11 uren.

Lid 4

Bij ziekte registreert de medewerker de geplande werkuren voor die dag als ziekte-uren. Per week kunnen maximaal de aanstellingsuren als ziekte-uren geregistreerd worden.

Artikel 6 Doktersbezoek

Lid 1

Bezoek aan een eerste- of tweedelijns zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts, tandarts, fysiotherapeut) vindt plaats in eigen tijd.

Lid 2

In geval van bijzondere omstandigheden overlegt de medewerker met zijn leidinggevende om tot een passende oplossing te komen.

Lid 3

Voor een spoedoproep bij een tweedelijns zorgverlener kan de medewerker een beroep doen op calamiteitenverlof.

Artikel 7 Dagvenster

Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 22:00 uur.

Artikel 8 Bezetting en werkafspraken

Lid 1

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de bezetting van de vakgroep.

Lid 2

Eenmaal per jaar worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over de werktijden, verlof en werkplanning binnen het dagvenster.

Lid 3

Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden binnen de vakgroep, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking binnen en tussen de vakgroepen.

Lid 4

Bijstelling van de afspraken kan in overleg plaatsvinden. In ieder geval worden tweemaal per jaar de basisafspraken over werktijden, verlof en werkplanning geëvalueerd.

Lid 5

Wanneer de medewerker binnen het dagvenster werkzaamheden moet verrichten buiten de afgesproken werktijden, wordt de gewerkte tijd op een ander moment gecompenseerd. De leidinggevende en de medewerker maken samen afspraken om de tijd op korte termijn te compenseren.

Artikel 9 Thuiswerken

De medewerker kan de leidinggevende verzoeken om thuis te werken. Een dergelijk verzoek zal worden bekeken in het licht van de voorwaarden voor telewerken, zoals vastgesteld door het college op 12 april 2011.

Artikel 10 Buitendagvenstervergoeding

Lid 1

Indien de medewerker buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:8 Car-Nuwo. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

Lid 2

De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is heeft conform artikel 3:8 Car-Nuwo geen recht op een buitendagvenstervergoeding.

Artikel 11 Beschikbaarheidsdiensten

Lid 1

De medewerker die aangewezen is voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten kan recht hebben op een vergoeding conform artikel 3:13 van de Car-Nuwo

Lid 2

Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht binnen het dagvenster, heeft de medewerker recht op compensatie in tijd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

Lid 3

Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht buiten het dagvenster, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:8 Car-Nuwo. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

Artikel 12 Bijzondere regeling

Lid 1

De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage A opgenomen functiegroep(en) en functies.

Lid 2

De leidinggevende stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 Car-Nuwo.

Lid 3

Het college kan met instemming van de OR de in de bijlage A genoemde functies/functiegroep(en wijzigen.

Lid 4

Medewerkers in de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de Car-Nuwo aanspraak maken op de overwerkvergoeding (artikel 3:2 Car-Nuwo), toelage onregelmatige dienst (artikel 3:3), beschikbaarheidsvergoeding (artikel 3:3A Car-Nuwo) en verschuivingsvergoeding (artikel 3:4 Car-Nuwo).

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Werktijdenregeling gemeente Noordenveld” en treedt in werking met ingang van1 januari 2014. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervalt de bestaande Regeling werktijden gemeente Noordenveld.

Bijlage A

Voor het bepalen of een functie onder standaardregeling of de bijzondere regeling voor werktijden valt, geldt als criterium: de standaardregeling is de norm, de bijzondere regeling de uitzondering. Alle ambtenaren die zelf regelruimte hebben voor hun werktijden vallen onder de standaardregeling. Met regelruimte wordt bedoeld dat de ambtenaar (enige) vrijheid heeft bij het bepalen van zijn werktijden.De bijzondere regeling is van toepassing als de werkgever eenzijdig de werktijden bepaalt.

Het belangrijkste verschil tussen de standaardregeling en de bijzondere regeling is:

 • 1

  bij de standaardregeling is sprake van een dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22:00 uur. Binnen dit dagvenster kan gewerkt worden. Bij incidenteel werken buiten het dagvenster geld een buitendagvenstervergoeding . Deze nieuwe vergoeding komt in de plaats van de overwerkvergoeding en wijkt enigszins af:

  • a

   50% voor voor uren buiten het dagvenster op maandag tot en met vrijdag

  • b

   75% voor zaterdag

  • c

   100% voor zondag

 • 2

  bij de bijzondere regeling blijven de huidige afspraken over werktijden, overwerk en onregelmatige dienst van kracht.

Overzicht functies ten behoeve van de werktijdenregeling m.i.v. 1 januari 2014

1. De volgende functies vallen wat betreft de werktijdenregeling onder de bijzondere regeling

Bijzondere regeling: Werkgever bepaalt eenzijdig de werktijden

Vakgroep centrale dienst & reiniging

Medewerker toezicht V Medewerker facilitair IV Medewerker technische uitvoering III Medewerker technische uitvoering IV

Vakgroep beheer openbare ruimte en bouwkunde

Medewerker toezicht V Medewerker technische uitvoering III Medewerker technische uitvoering IV

Vakgroep Sportcentrum de Hullen

Medewerker locatie III Medewerker educatie IV Medewerker facilitair IV Medewerker facilitair V Medewerker algemeen I

Vakgroep Multifunctionele accommodatie de Brinkhof

Medewerker locatie III Medewerker facilitair IV

2. Bij de volgende functies is sprake van roostering van werktijden. Werken in roosters heeft niet per definitie tot gevolg dat medewerkers onder de bijzondere regeling vallen. De medewerkers stellen zelf in onderling overleg de roosters vast, waardoor zij zeggenschap hebben over hun werktijden. Dat betekent dat er sprake is van enige vrijheid in het bepalen van de werktijden. Daarom kunnen zij onder de standaardregeling vallen. Overigens maken deze medewerkers geen overuren en ontvangen zij ook geen onregelmatigheidstoelage. Een financieel nadeel is er dus niet als zij de standaardregeling voor hen geldt.

Standaardregeling: enige sprake van roostering en enige ruimte om zelf werktijden te bepalen

Vakgroep GCC

Medewerker beleidsuitvoering III Medewerker publiek II Medewerker publiek IV

Vakgroep Interne zaken

Medewerker facilitair III Medewerker facilitair V

3. De volgende functies vallen wat betreft de werktijdenregeling onder de standaardregeling

Standaardregeling : werkgever en medewerker bepalen werktijden binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22:00 uur

Alle overige functies

Algemene toelichting

Niet meer opnemen wat elders is geregeld

In de vorige werktijdenregeling staan bepalingen opgenomen uit wetgeving, Car-Nuwo en andere lokale regelingen. Voordeel daarvan is dat alles in één regeling is opgenomen. Nadeel is dat je erg op moet letten als bijvoorbeeld wetgeving wijzigt. Je moet dan ook de werktijden regeling aanpassen, zodat deze niet afwijkt van wat elders geregeld is. In deze nieuwe regeling wordt niet meer opgenomen wat elders is geregeld. Wel voeg ik een overzicht toe aan de toelichting met informatie welke informatie waar te vinden is.

Overzicht van wat waar is geregeld

Onderwerp

Regeling

Arbeids- en rusttijden

- dagelijkse onafgebroken rusttijd

- pauzeregeling

- wekelijkse onafgebroken rusttijd

- arbeid op zondag

- arbeidstijd

- arbeid in nachtdienst

- consignatie

Arbeidstijdenwet, hoofdstuk 5, paragraaf 2

Minimum urengarantie oproepkrachten

Car-Nuwo artikel 2:5:2

Aanpassing arbeidsduur

Wet Aanpassing Arbeidsduur Car-Nuwo artikel 2:7 en 2:7a

CAO-afspraken over arbeidsduur en werktijden:

- dagvenster en werktijden standaard-regeling

- vaststelling werktijden bijzondere regeling

Car-Nuwo hoofdstuk 4

Verlof kopen of verkopen

Car-Nuwo hoofdstuk 4a

Vakantie en verlof:

- Duur vakantie, basisverlof en overboeken verlof

- Overschrijden arbeidsduur en omzetten naar verlof

- Vakantie-opbouw tijdens ziekte

- Bijzonder verlof

- Landurend zorgverlof

- Vakbondsverlof

- Kortdurend zorgverlof

- Ouderschapsverlof

- Zwangerschaps- en bevallingsverlof

- Adoptie- en pleegzorgverlof

- Onbetaald verlof

- Verplicht verlof

Wet Arbeid en Zorg Car-Nuwo hoofdstuk 6Vakantieverlofregeling

Sluiting gemeentehuis

Vakantieverlofregeling artikel 6Algemene Termijnenwet Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag

Artikel 3

De gemiddelde arbeidsduur per jaar wordt als volgt berekend:

365,25 x 5/7 werkdagen x 7,2 uren

1.878,4 uren

Feestdagen gemiddeld op werkdagen: Nieuwjaarsdag 5/7 Goede Vrijdag 7/7 Tweede Paasdag 7/7 Koningsdag 5/7 Bevrijdingsdag 5/7 Hemelvaartsdag 7/7 Tweede Pinksterdag 7/7 Eerste Kerstdag 5/7 Tweede Kerstdag 5/7 Totaal 7 4/7 dagen x 7,2 uren

-/- 54,5 uren

Gemiddelde arbeidsduur bij een volledige betrekking

1.878,4 -/- 54,5 = 1.824 uren

Gemiddelde arbeidsduur bij een parttime betrekking, bijvoorbeeld 20 uur/week (=55,56%)

1.824 x 55,56% = 1.013 uren

Het aantal werkdagen verschilt jaarlijks. En niet alle feestdagen vallen jaarlijks op een werkdag. Elk jaar wordt op basis van de werkelijke werkdagen en feestdagen, die niet op een zaterdag of zondag vallen, de werkelijke arbeidsduur vastgesteld.

Als voorbeeld volgt de berekening van de werkelijke arbeidsduur voor het jaar 2014:

261 werkdagen x 7,2 uren

1.879,2 uren

Feestdagen niet op zaterdag en zondag vallend: 8 dagen x 7,2 uren Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag (2014 op zaterdag), Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag

-/- 57,6 uren

Arbeidsduur 2014 bij een volledige betrekking

1.879,2 -/- 57,6 = 1.822 uren

Arbeidsduur 2014 bij een parttime betrekking, bijvoorbeeld 20 uur/week (=55,56%)

1.821,6 x 55,56% = 1.012 uren

Het afronden van de arbeidsduur per jaar naar hele uren gaat als volgt:

 • -

  naar beneden afronden als de cijfers achter de komma 00 t/m 49 zijn;

 • -

  naar boven afronden als de cijfers achter de komma 50 t/m 99 zijn.

Artikel 5

Lid 3

De maximale tijden sluiten aan bij de oude fictieve werktijden:

 • a

  7.30 – 12.00 uur = 4,5 uren

 • b

  13.00 – 17.30 uur = 4,5 uren

Daarnaast kent een werkdag maximaal 11 uren op grond van Car-Nuwo artikel 4:2 lid 4 onder b en artikel 4:4 lid 2.

Lid 4

Fulltimer 36 uur/week

Werkt 5 hele dagen per week, gemiddeld 7,2 uren per dag

 • 1

  medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek:

  • a

   Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) 7,2 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren.

 • 2

  medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek, waarin ook een feestdag valt:

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 7,2 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) 7,2 uren, behalve als de ziektedag op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die feestdag.

  • c

   Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren.

 • 3

  medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken:

  • a

   Medewerker schrijft per ziektedag zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekte-uren tot 7,2 uren per dag.

  • b

   Per week kan de medewerker maximaal 36 uren schrijven.

 • 4

  Medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken in een week waarin ook een feestdag valt:

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 7,2 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de overige dagen zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekte-uren tot maximaal 7,2 uren per dag.

  • c

   Per week kan de medewerker maximaal 36 uren schrijven.

 • 5

  medewerker is de hele week ziek:

  • a

   medewerker schrijft 36 ziekte-uren.

 • 6

  medewerker is de hele week ziek, waarin ook een feestdag valt.

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 7,2 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de overige dagen 28,8 uren.

  • c

   Totale week is maximaal 36 uren.

Fulltimer 36 uur/week

Werkt maandag t/m donderdag 4 x 9 uur per dag

 • 1

  medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek:

  • a

   Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) van maandag t/m donderdag 9 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren.

 • 2

  medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek, waarin ook een feestdag valt:

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 7,2 uren

  • b

   Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) van maandag t/m donderdag 9 uren, behalve als de ziektedag op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die feestdag.

  • c

   Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren.

 • 3

  medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken:

  • a

   Medewerker schrijft per ziektedag voor maandag t/m donderdag zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekte-uren tot 9 uren per dag.

  • b

   Per week kan de medewerker maximaal 36 uren schrijven.

 • 4

  Medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken in een week waarin ook een feestdag valt:

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 7,2 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de overige dagen van maandag t/m donderdag zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekte-uren tot 9 uren per dag.

 • 5

  medewerker is de hele week ziek:

  • a

   medewerker schrijft voor maandag t/m donderdag 4 x 9 = 36 ziekte-uren.

 • 6

  medewerker is de hele week ziek, waarin ook een feestdag valt.

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 7,2 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de overige dagen van maandag t/m donderdag 9 ziekte-uren per dag, behalve als dit op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die dag.

Parttimer 20 uur/week

Werkt 5 dagen van 4 uur per dag

 • 1

  medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek:

  • a

   Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) 4 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren.

 • 2

  medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek, waarin ook een feestdag valt:

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 4 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) 4 uren, behalve als de ziektedag op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die feestdag.

  • c

   Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren.

 • 3

  medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken:

  • a

   Medewerker schrijft per ziektedag zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekte-uren tot 4 uren per dag.

  • b

   Per week kan de medewerker maximaal 20 uren schrijven.

 • 4

  Medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken in een week waarin ook een feestdag valt:

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 4 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de overige dagen zijn gewerkte uren en vult deze aan met ziekte-uren tot 4 uren per dag.

  • c

   Per week kan de medewerker maximaal 20 uren schrijven.

 • 5

  medewerker is de hele week ziek:

  • a

   medewerker schrijft 20 ziekte-uren.

 • 6

  medewerker is de hele week ziek, waarin ook een feestdag valt:

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 4 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de overige dagen 4 ziekte-uren per dag, behalve als dit op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die dag.

  • c

   Totale week is maximaal 20 uren.

Parttimer 20 uur/week

Werkt op maandag en dinsdag 8 uur per dag en op donderdag 4 uur

 • 1

  medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek:

  • a

   Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) op maandag en dinsdag 8 ziekte-uren en voor een ziektedag op donderdag 4 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren.

 • 2

  medewerker is 1 of meer dagen van de week ziek, waarin ook een feestdag valt:

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 4 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de ziektedag(en) op maandag en dinsdag 8 ziekte-uren en voor een ziektedag op donderdag 4 uren, behalve als de ziektedag op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die feestdag.

  • c

   Medewerker schrijft voor de werkdagen zijn gewerkte uren.

 • 3

  medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken:

  • a

   Medewerker schrijft per ziektedag op maandag, dinsdag of donderdag zijn gewerkte uren en vult deze op maandag en dinsdag aan met ziekte-uren tot 8 uren per dag en op donderdag tot 4 uren.

  • b

   Per week kan de medewerker maximaal 20 uren schrijven.

 • 4

  Medewerker is gedeeltelijk ziek en kan gedeeltelijk werken in een week waarin ook een feestdag valt:

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 4 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de ziektedagen op maandag, dinsdag of donderdag zijn gewerkte uren en vult deze op maandag en dinsdag aan met ziekte-uren tot 8 uren per dag en op donderdag tot 4 uren, behalve als dit op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die dag.

 • 5

  medewerker is de hele week ziek:

  • a

   medewerker schrijft 20 ziekte-uren.

 • 6

  medewerker is de hele week ziek, waarin ook een feestdag valt:

  • a

   Medewerker schrijft voor de feestdag 4 uren.

  • b

   Medewerker schrijft voor de ziektedagen op maandag en dinsdag 8 ziekte-uren per dag en op donderdag 4 uren, behalve als dit op een feestdag valt. Dan is al bijzonder verlof geschreven voor die dag.

Artikel 6

Eerstelijnszorg is zorg die direct toegankelijk is voor een patiënt. Dat is bij voorbeeld de huisarts, de paramedicus (o.a. fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten), de verloskundige, de psycholoog, de tandarts, de mondhygiëniste, de apotheek, de verpleegkundig specialist.

Tweedelijnszorg is zorg die alleen toegankelijk is na verwijzing door een zorgaanbieder uit de eerste lijn.