Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij kleine culturele instellingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij kleine culturele instellingen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier kleine instellingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordenveld/97311/CVDR97311_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2020nieuwe regeling

27-10-2020

gmb-2020-284165

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij kleine culturele instellingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noordenveld 2011,

Besluit:

Vast te stellen de nadere regel tegemoetkoming schade COVID 19 bij kleine culturele instellingen.

 

 

Doel

De subsidieregeling heeft tot doel eenmalig tegemoet te komen aan de inkomstenschade van koren, toneelverenigingen en historische verenigingen in Noordenveld die het gevolg zijn van de COVID 19 maatregelen van de overheid in 2020.

Begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • Kleine culturele instellingen: Zangkoren, toneelverenigingen en historische verenigingen gevestigd en actief in de gemeente Noordenveld, zonder winstoogmerk;

 • RIVM-richtlijnen: Richtlijnen van het RIVM zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling

 

Artikel 1 Instellingen die in aanmerking komen voor subsidie

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door kleine culturele instellingen wanneer zij aan alle onderstaande kenmerken voldoen:

 • 1.

  De instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging.

 • 2.

  De instelling is een zangkoor, toneelvereniging of historische vereniging gevestigd en actief in de gemeente Noordenveld.

 • 3.

  De instelling organiseert culturele en erfgoed activiteiten die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie.

 

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden aangevraagd via een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie kan gedurende de looptijd van de regel worden ingediend.

 • 3.

  Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 4.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 5.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 3 Bijdrage

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 300,- per aanvraag

 • 2.

  De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming van de inkomstenschade van kleine culturele instellingen als gevolg van de COVID 19 maatregelen zoals deze door de overheid zijn afgekondigd, conform de RIVM-richtlijnen.

 • 3.

  De bijdrage heeft betrekking op het kalenderjaar 2020

 

Artikel 4 Subsidieplafond

Het college verleent de subsidie tot maximaal het subsidieplafond van € 10.000,- is bereikt.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als aannemelijk is dat de instelling niet behoort tot de doelgroep omschreven in artikel 1 van deze nadere regeling.

Artikel 6 Termijnen

 • 1.

  Aanvragen kunnen van 5 november tot en met 31 december 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

 • 3.

  De termijn voor afhandeling van een aanvraag kan maximaal één keer met 8 weken verlengd worden.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regel.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeesters en wethouders van 27 oktober 2020