Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Nadere regel tegemoetkoming schade als gevolg van COVID 19 bij door gemeente structureel gesubsidieerde culturele instellingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel tegemoetkoming schade als gevolg van COVID 19 bij door gemeente structureel gesubsidieerde culturele instellingen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier grote instellingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordenveld/97311/CVDR97311_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2020nieuwe regeling

27-10-2020

gmb-2020-284167

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel tegemoetkoming schade als gevolg van COVID 19 bij door gemeente structureel gesubsidieerde culturele instellingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noordenveld 2011,

Besluit:

Vast te stellen de nadere regel tegemoetkoming schade als gevolg van COVID 19 bij door gemeente structureel gesubsidieerde culturele instellingen, meer dan € 50.000,- subsidie per jaar.

 

 

Doel

De subsidieregeling heeft tot doel eenmalig tegemoet te komen aan het lenigen van omzetschade van door de gemeente structureel gesubsidieerde culturele instellingen met meer dan € 50.000,- subsidie per jaar, als gevolg van COVID 19 maatregelen in de gemeente Noordenveld

 

Begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • Accommodatie: voorziening, bestemd en in gebruik voor activiteiten op het gebied van cultuur;

 • Culturele activiteiten: activiteiten die gericht zijn op de kunsten, cultureel erfgoed en media.

 • Grote culturele instellingen: culturele instellingen gevestigd en actief in de gemeente Noordenveld, zonder winstoogmerk, die meer dan € 50.000,- gemeentelijk subsidie per jaar ontvangen op structurele basis.

 • Noodsteun COVID 19 door derden: noodsteun in de vorm van subsidies beschikbaar gesteld door derde partijen (provincie, rijk, fondsen) om tegemoet te komen aan schade bij culturele instellingen als gevolg van de COVID 19 maatregelen in 2020. Investeringssubsidies vallen hier niet onder.

 • NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid;

 • Omzetverlies: verschil tussen het totaal van inkomsten van de instellingen tussen de periode 16 maart en 1 november 2020 en het totaal van inkomsten tussen de periode 16 maart en 1 november 2019

 • Personele lasten: de kosten voor personeel in dienst van de instellingen en de inhuur van personeel waarvoor niet reeds op grond van de NOW of de Tozo compensatie is ontvangen;

 • Reserves: het totale eigen vermogen minus eventuele bestemmingsreserves op 31 december 2019.

 • RIVM-richtlijnen: Richtlijnen van het RIVM zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling.

 • TOGS: Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19;

 • Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers;

 • TVL: Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19.

 

Artikel 1 Instellingen die in aanmerking komen voor subsidie

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door een culturele instelling die voldoet aan alle onderstaande kenmerken en voorwaarden

 • 1.

  De instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging.

 • 2.

  De instelling is gevestigd en actief in de gemeente Noordenveld.

 • 3.

  De instelling ontvangt een jaarlijkse, gemeentelijke, structurele subsidie van meer dan € 50.000,- per kalenderjaar.

 • 4.

  De instelling organiseert activiteiten gericht op de kunsten, cultureel erfgoed en media die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie.

 

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden aangevraagd via een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • De aanvrager voegt de volgende bijlagen toe aan het aanvraagformulier:

  • a.

   een overzicht van de omzet van de culturele instelling waaruit blijkt dat deze een omzetverlies van ten minste 20% heeft geleden in 2020 ten opzichte van 2019.

  • b.

   een besluit tot toekenning van de tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS, de TVL, de NOW en de Tozo.

  • c.

   een besluit tot toekenning van een subsidie noodsteun COVID 19 door derden.

  • d.

   een besluit tot compensatie betaling huur als gevolg van COVID 19.

  • e.

   een overzicht van de reserves van de instelling op 31-12-2019.

  • f.

   een berekening van het gevraagde subsidiebedrag op grond van deze regel.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie kan gedurende de looptijd van de regel worden ingediend.

 • 3.

  Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 4.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 • 5.

  Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 • 6.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 3 Bijdrage

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- per aanvraag

 • 2.

  De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming van de omzetschade van culturele instellingen als gevolg van de corona maatregelen zoals deze door de overheid zijn afgekondigd, conform de RIVM-richtlijnen.

 • 3.

  De bijdrage heeft betrekking op het kalenderjaar 2020.

 • 4.

  Het college verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een culturele instelling die ten minste 20% omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

 • 5.

  De aanvrager levert een eigen bijdrage door de inzet van 25% van haar reserves, stand 31 december 2019.

 • 6.

  Subsidies die ontvangen zijn op grond van de rijksregelingen NOW, Tozo, TOGS en TVL dienen te worden afgetrokken van het gevraagde subsidiebedrag.

 • 7.

  Subsidies Noodsteun COVID 19, door derden verstrekt, dienen te worden afgetrokken van het gevraagde subsidiebedrag.

 • De mindering betreft een maximaal bedrag van € 10.000,-

 • 8.

  Subsidies en tegemoetkomingen die ontvangen zijn voor de huurlasten in 2020 in verband met COVID 19, dienen te worden afgetrokken van het gevraagde subsidiebedrag.

 

Artikel 4 Subsidieplafond

Het college verleent de subsidie tot maximaal het subsidieplafond van € 80.000,- is bereikt.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen als aannemelijk is dat de instelling niet behoort tot de doelgroep omschreven in artikel 1 van deze nadere regeling.

 • 2.

  Het college kan een besluit tot toekenning van een tegemoetkoming intrekken indien:

  • a.

   de aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een tegemoetkoming ten onrechte is toegekend;

  • b.

   het besluit tot toekenning van een tegemoetkoming anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist, dan wel behoorde te weten.

 • 3.

  Het college vordert een bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in lid 5 ten onrechte is uitbetaald terug van degene aan wie is uitbetaald.

 

Artikel 6 Termijnen

 • 1.

  Aanvragen kunnen van 5 november tot en met 31 december 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

 • 3.

  De termijn voor afhandeling van een aanvraag kan maximaal één keer met 8 weken verlengd worden.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regel.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeesters en wethouders van 27 oktober 2020