Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Fonds Leefbaarheid 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFonds Leefbaarheid 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordenveld/CVDR97311/CVDR97311_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-201901-01-201931-12-2019Vervanging nadere regel Fonds Leefbaarheid 2016-2018

19-12-2018

gmb-2019-59289

Tekst van de regeling

Intitulé

Fonds Leefbaarheid 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening (Asv) Noordenveld 2011,

Besluit:

Vast te stellen de nadere regel “Fonds Leefbaarheid 2019”

Artikel 1 Doel

Subsidie wordt verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij hun wijk, dorp of de gemeente Noordenveld en aan het verbeteren van de leefomgeving in en om de dorpen en wijken van de gemeente Noordenveld.

 

Artikel 2 Initiatief

 • 1.

  Het initiatief is binnen twee jaar na de datum van de subsidiebeschikking gereed.

 • 2.

  Het (resultaat van het) initiatief komt ten goede aan de dorpsgemeenschap, en niet slechts aan enkele individuen.

 • 3.

  Voor het initiatief is een aantoonbaar breed draagvlak in het dorp of de wijk.

 

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden afgehandeld op basis van volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

 

Artikel 4 Weigeringsgronden

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als aannemelijk is dat de activiteit ook zonder subsidie van de gemeente Noordenveld uitgevoerd zal worden.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag wordt afgewezen als daarmee het subsidieplafond van 100.000 euro wordt overschreden.

 • 3.

  Een aanvraag wordt afgewezen als de aanvrager niet minimaal 25% van de kosten van het initiatief zelf, door sponsoring of door zelfwerkzaamheid draagt.

 

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regel.

 

Artikel 6  

 • 1.

  De nadere regel “Fonds Leefbaarheid 2019” vervangt de nadere regel “Fonds Leefbaarheid 2016-2018”.

 • 2.

  De nadere regel “Fonds Leefbaarheid 2019” treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vervalt op 31 december 2019.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van

19 december 2018