Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordenveld

Nadere regel Themajaar 75 jaar Vrijheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordenveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel Themajaar 75 jaar Vrijheid
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordenveld/CVDR97311/CVDR97311_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2019nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-195713

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel Themajaar 75 jaar Vrijheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noordenveld 2011,

Besluit:

Vast te stellen de nadere regel “Themajaar 75 Vrijheid”

Doel

 

De subsidieregeling heeft tot doel om 75 jaar Vrijheid in Noordenveld te gedenken.

 

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het doel van deze nadere regel.

 

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden afgehandeld op basis van volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

 • 4.

  Vanaf 1 september 2019 tot 1 november 2020 kunnen aanvragen voor subsidie worden ingediend

 • 5.

  De activiteiten worden gerealiseerd tussen 1 september 2019 en 31 december 2020

 • 6.

  De activiteit is een nieuw initiatief of een initiatief dat anders en/of aanvullend is op bestaande (jaarlijkse) activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid wordt georganiseerd

 

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie komen de kosten in aanmerking die resteren na aftrek van bijdragen van derden, eigen middelen of zelfwerkzaamheid en die direct samenhangen met de uitvoering van de subsidiabele activiteit.

 • 2.

  De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   De kosten van begeleidende/ondersteunende organisaties voor zover die reeds door het college worden gesubsidieerd;

  • b.

   De kosten van de uitvoering van de initiatieven die redelijkerwijs voortvloeien uit normale bedrijfsvoering;

  • c.

   De kosten voor eten en drinken.

 

Artikel 4 Subsidieplafond

Het college verleent de subsidie op basis van volgorde van ontvangst van een ontvankelijke aanvraag tot maximaal het subsidieplafond van € 56.000,- is bereikt.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

 

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als aannemelijk is dat de activiteit ook zonder subsidie van de gemeente Noordenveld uitgevoerd zal worden.

 • 2.

  De aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als de aanvrager niet minimaal 25% van de kosten van het initiatief zelf, in geld of in natura, draagt.

 • 3.

  Voor een activiteit als bedoeld in deze nadere regelgeving wordt maximaal 5.000 euro toegekend.

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regel.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeesters en wethouders van 9 juli 2019