Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2012
CiteertitelKwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201101-01-2013Nieuwe regeling

10-11-2011

Gemeenteblad, 001; Flevopost, 16-11-2011

2011-14752

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2012.

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

20 september 2011, no. 14752-1;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de

 

KWIJTSCHELDINGSREGELING voor gemeentelijke belastingen 2012.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Invorderingswet : de Invorderingswet 1990 (Stb. 221);

 • b.

  Uitvoeringsregeling : de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 2. Kwijtschelding voor

Kwijtschelding wordt uitsluitend verleend voor:

 • a.

  afvalstoffenheffing genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2012;

 • b.

  rioolheffing genoemd in artikel 6 lid 1 van de verordening rioolheffing 2012;

 • c.

  onroerende-zaakbelastingen, welke uitsluitend worden geheven van natuurlijke personen;

Artikel 3. Kwijtschelding aan

De kwijtschelding wordt uitsluitend verleend aan een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent.

Artikel 4. Kwijtscheldingsnorm

De kwijtscheldingsverzoeken worden berekend op basis van:

 • a.

  de kwijtscheldingsnorm van 100% van het bijstandniveau;

 • b.

  de gestelde normen in afdeling 2, hoofdstuk II, van de Uitvoeringsregeling.

Artikel 5. Kwijtscheldingstermijn / invorderingskosten

Bij een verzoek tot kwijtschelding dat eerst wordt ingediend nadat een aanmaning is verstuurd of nadat een dwangbevel is betekend, wordt geen kwijtschelding verleend voor de hieraan verbonden kosten.

Artikel 6. Overgangsrecht

De "Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2011", van 11 november 2010 no. 16486-67, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7, tweede lid, genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op de afhandeling van voor 1 januari 2012 ingediende kwijtscheldingsverzoeken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de uitvoering van de regeling is 1 januari 2012.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 10 november 2011.

De griffier, de voorzitter,