Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Noordoostpolder

Verordening straatnaamgeving en nummering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Noordoostpolder
Officiële naam regelingVerordening straatnaamgeving en nummering
CiteertitelVerordening straatnaamgeving en nummering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering bepaald

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-200801-03-2014Nieuwe regeling

04-09-2008

Gemeenteblad, 163

2008-9580

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening straatnaamgeving en nummering

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juni 2008, no. 9580-1;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening straatnaamgeving en nummering

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  openbare ruimte: alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen, viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouwwerken die daar deel van uitmaken;

 • c.

  woonplaats: een door het college aangewezen gebied waaraan een woonplaatsnaam is toegekend;

 • d.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren;

 • e.

  afgebakend terrein: een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen bouwwerken bevinden;

 • f.

  ligplaats: een als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig;

 • g.

  standplaats: een als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte ruimte;

 • h.

  huisnummer: een door of namens het college ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering;

 • i.

  huisletter:een door of namens het college ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken;

 • j.

  huisnummertoevoeging: een door of namens het college ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter;

 • k.

  pand: kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

 • l.

  verblijfsobject: kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen;

 • m.

  kunstwerk: een weg en waterbouwkundig bouwwerk waarvoor andere materialen gebruikt zijn dan aarde of zand, zoals daar zijn bruggen sluizen aquaducten viaducten, enzovoorts;

 • n.

  rechthebbende: eenieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder;

 • o.

  uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

Artikel 2. Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1. Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste een woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen, zonodig daaraan namen, letters of nummers toekennen.

 • 2. Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan kunstwerken.

 • 3. Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

Artikel 3. Nummering van objecten

 • 1. Het college kan aan een object of een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2. Aan een object dat een nummer heeft gekregen, moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

 • 3. Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de toekenning.

Artikel 4. Namen en nummers aanbrengen

 • 1. De door het college aan delen van de openbare ruimte toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2. Het is eenieder verboden naam- of nummerborden aan te brengen zonder toestemming van het bevoegd gezag.

Artikel 5. Gedoogplicht naamborden

 • 1. Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2. De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6. Nummerborden aanbrengen

 • 1. De rechthebbende is verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college aan te brengen.

 • 2. Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht het in het eerste lid genoemde nummer, alsmede daarmee verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.

 • 3. Na voltooiing van een object dient binnen 4 weken het nummer te zijn aangebracht.

 • 4. Het college kan de in het derde lid genoemde termijn verlengen.

 • 5. De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 7. Uitvoeringsvoorschriften

 • 1. Het college kan nadere technische uitvoeringsvoorschriften vast stellen voor de wijze van nummeren en voor het aanbrengen van nummerborden.

 • 2. Het college kan, met oog op het interbestuurlijk en maatschappelijk belang van een systematische registratie van door hen uitgegeven namen en nummers, nadere registratieve voorschriften stellen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de eerste dag nadat zij is bekendgemaakt.

Artikel 9. Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 10. Overgangsbepalingen

 • 1. Namen en nummers die op grond van de in artikel 9 genoemde regels en voorschriften aan delen van de openbare ruimte en objecten zijn toegekend, blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan.

 • 2. Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening straatnaamgeving en nummering’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

Van 4 september 2008.

De griffier, de voorzitter,