Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Noordoostpolder

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Noordoostpolder
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Eerste wijziging Legesverordening 2012: gebaseerd op art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, art. 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440) en art. 10, aanhef en onderdeel b, van de Legesverordening 2012. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2012Tweede wijziging

24-05-2012

Gemeenteblad, 094; Flevopost, 30-05-2012

2012-005851
05-01-201201-01-2013Eerste wijziging

20-12-2011

Gemeenteblad, 094; Flevopost, 28-12-2011

2011-19582
24-11-201105-01-2012Nieuwe regeling

10-11-2011

Gemeenteblad, 094; Flevopost, 16-11-2011

2011-14752

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012.

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

20 september 2011, no. 14752-1;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de

VERORDENING op de heffing en de invordering van leges 2012.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  kwartaal: het tijdvak – binnen een aangesloten periode van drie maanden – dat loopt van de ne dag in een kwartaal tot de (n-1)e dag in het volgende kwartaal;

 • e.

  kalenderkwartaal: het aaneengesloten tijdvak van drie maanden, dat aanvangt op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van het jaar;

 • f.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • g.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  stukken, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

 • c.

  het aan belanghebbenden verstrekken van minuten, afschriften of uittreksels van besluiten, akten en beschikkingen houdende:

  • a.

   de benoeming van ambtenaren en leden van colleges of commissies;

  • b.

   de verhoging van de bezoldiging van ambtenaren en leden van colleges of commissies.

 • d.

  het afgeven van stukken, alsmede voor het legaliseren van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • e.

  het afgeven van kwitanties voor geldsommen, alsmede van andere stukken, waarbij de ontvangst of de overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • f.

  het afgeven van stukken en het verstrekken van inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • g.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften;

 • h.

  het verstrekken van invalidenparkeerkaart overeenkomstig artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (Staatsblad 1990, 460);

 • i.

  het afgeven van ontheffingen ingevolge het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 indien deze het gevolg zijn van invaliditeit van de aanvrager;

 • j.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • k.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • l.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.8.1.1 en 1.8.1.2 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 11 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1. De “Legesverordening 2011” van 11 november 2010, no. 16486-18, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsgevonden belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid treden de onderdelen 2.3.4.10 en 2.3.4.11 van de tarieventabel in werking op het tijdstip dat het voorstel van wet, houdende regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen), Kamerstukken II 2010/11, 32366, nr.2, tot wet wordt verheven en in werking treedt, welk tijdstip tevens de datum van ingang van de heffing is.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2011.

De griffier, de voorzitter,

Tarieventabel Legesverordening 2012 - indeling

Indeling tarieventabel

 

Titel 1             Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1   Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2   Reisdocumenten

Hoofdstuk 3   Rijbewijzen

Hoofdstuk 4   Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5   Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6   Bestuursstukken                                                                     

Hoofdstuk 7   Kadaster

Hoofdstuk 8   Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9   Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 Diversen

 

Titel 2                        Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1   Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2   Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3   Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4   Vermindering

Hoofdstuk 5   Teruggaaf

Hoofdstuk 6   Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7   Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8   Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9   Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3             Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1   Horeca

Hoofdstuk 2   Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3   Brandbeveiligingsverordening        

Hoofdstuk 4   Kinderopvang

Hoofdstuk 5   In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Tarieventabel Legesverordening 2012 - titel 1: Algemene dienstverlening.

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 1.1.1Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis te Emmeloord op:  

 

1.1.1.1dinsdag met een aanvang van 9.00 en 9.30 uurkosteloos

 

1.1.1.2maandag, woensdag, donderdag en vrijdag met een aanvang tussen 8.30 uur en 16.30 uur alsmede dinsdag met een aanvang tussen 10.00 uur  en 16.30 uur367,00
1.1.1.3Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag met een aanvang tussen 8.30 uur en 16.30 uur alsmede dinsdag met een aanvang tussen 10.00 uur en 16.30 uur met een maximumduur van 15 minuten 95,00
1.1.1.4zaterdag met een aanvang tussen 10.00 en 15.30 uur571,00
1.1.2Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op Schokland, in de Bantsiliek of in de Orchideeënhoeve  
1.1.2.1van maandag t/m vrijdag met een aanvang tussen 8.30 uur en 16.30 uur 443,00
1.1.2.2zaterdag met een aanvang tussen 10.00 uur en 15.30 uur695,00
1.1.3Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een eenmalig aangewezen huis der gemeente op:  
1.1.3.1van maandag t/m vrijdag met een aanvang tussen 8.30 uur en 16.30 uur443,00
1.1.3.2zaterdag met een aanvang tussen 10.00 uur en 15.30 uur695,00
1.1.4Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 443,00
1.1.5Het tarief bedraagt voor de annulering van een reservering voor een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk17,00
1.1.6Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een huwelijksboekje of partnerschapsboekje20,70
1.1.7Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.   
1.1.8Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een besluit tot uitstel van begraven of cremeren22,60

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:   
1.2.1.1tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:48,70
1.2.1.2tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 1.2.1.1 (zakenpaspoort) 48,70
1.2.1.3tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort)48,70
1.2.1.4tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument9,35
1.2.1.5tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.321,85
1.2.2Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:    
1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt30,00
1.2.2.2in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.140,05
1.2.3De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 45,90
1.2.4 Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.    
1.2.5Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van21,80
1.2.6Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken, wijzigen en of aanvullen van een reisdocument als bedoeld onder 1.2.1 tot en met 1.2.3 een reeds eerder afgegeven reisdocument niet kan worden overlegd en niet reeds eerder is ingeleverd, dan worden de onder 1.2.1.1 tot en met 1.2.3 vermelde tarieven verhoogd met16,55
1.2.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument dat niet leidt tot een verstrekking10,60

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot   
1.3.1.1het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met een geldigheidsduur korter dan 10 jaar €27,75
1.3.1.2 het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met een geldigheidsduur van 10 jaar37,05
1.3.1.3het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen9,00
1.3.1.4het verkrijgen van een formulier voor een eigen verklaring van de aanvrager van een rijbewijs omtrent zijn lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen3,20
1.3.2Indien bij het inbehandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 1.3.1.1, 1.3.1.2 en 1.3.5 een reeds eerder afgegeven rijbewijs niet kan worden overlegd en niet reeds eerder is ingeleverd, dan worden de onder 1.3.1.1 , 1.3.1.2 en 1.3.5 vermelde tarieven verhoogd met   € 16,55
1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs dat niet leidt tot een verstrekking10,60
       
1.3.5Het tarief als genoemd in de onderdelen 1.3.1.1 en 1.3.1.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van33,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.  
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:   
1.4.2.1tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking9,30
1.4.2.2tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:  
1.4.2.2.1voor 25 verstrekkingen197,65
1.4.2.2.2voor 100 verstrekkingen697,50
1.4.2.2.3voor 250 verstrekkingen1.511,25
1.4.2.2.4voor 500 verstrekkingen2.325,00
1.4.3De verstrekking van een gewaarmerkt afschrift aan de ingezetene, betreffende diens gehele of gedeeltelijke persoonslijst uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens30,25
1.4.4Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie of onderdeel daarvan, voor ieder daaraan besteed kwartier 16,55
1.4.5De rechten voor het op verzoek verstrekken van schriftelijke verstrekkingen waarvoor de gehele gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, dan wel een gedeelte daarvan doorlopen moet worden en die moeten vervaardigd worden met behulp van het geautomatiseerde gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens(systeem), bedragen het bedrag der directe automatiseringskosten vermeerderd met 40% met een maximum van1.867,05
1.4.6Over de hoogte van de onder 1.4.5 bedoelde tarieven wordt de aanvrager voor het in behandeling nemen van de aanvraag door middel van een begroting van de kosten door of vanwege burgemeester en wethouders geïnformeerd. De betreffende aanvraag wordt eerst op de vijfde dag na de dag waarop de begroting van kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht in behandeling genomen.   

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet 9,30

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.6.1.1een afschrift van de programmabegroting119,10
1.6.1.2een afschrift voor elk afzonderlijk deel van de programmabegroting27,55
1.6.1.3een afschrift voor de beleidsplanning27,55
1.6.1.4een afschrift van de programmarekening 116,75
1.6.1.5een afschrift voor elk afzonderlijk deel van de gemeenterekening 27,55
1.6.1.6een afschrift van een beleidsregel8,35
1.6.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.6.2.1een afschrift van een niet met name in deze verordening genoemde, in voorraad zijnde verordeningen, die:  
1.6.2.1.1 niet meer dan 10 pagina's tellen, per verordening11,80
1.6.2.1.2niet meer dan 25 pagina's tellen, per verordening23,60
1.6.2.1.3 meer dan 25 pagina's tellen, per verordening35,40
1.6.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.6.3.1een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening of een uitwerkingsplan of wijzigingsplan zoals bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening die:  
 niet meer dan 20 pagina's telt34,70
 niet meer dan 40 pagina's telt52,25
 meer dan 40 pagina's telt78,70
 toeslag voor kleurenkaarten, per kaartblad34,70
1.6.3.2een exemplaar van een structuurplan/structuurvisie95,25
1.6.3.3een exemplaar van een milieueffectrapport (MER)74,55
1.6.3.4een exemplaar van een beeldkwaliteitsplan51,25
1.6.3.5een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening36,75
1.6.3.6digitale bestemmingsplannen:  
 a. voor een toelichting en voorschriften, per aangemaakt bestand27,95
 b. voor digitale kaarten, per aangemaakt bestand27,95
1.6.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.6.4.1een ontheffing, een vergunning, een gunstige beschikking op een verzoekschrift, of voor een ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover zij niet afzonderlijk in deze verordening of in een andere belastingverordening van de gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per vergunning, beschikking, ontheffing e.d.22,60
1.6.4.2een vergunning om te venten geldig voor  
1.6.4.2.1ten hoogste één week22,60
1.6.4.2.2één jaar, gedurende één dag per week112,85
1.6.5Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie aan makelaars/taxateurs van informatie over percelen en hun omgeving waarbij gebruik wordt gemaakt van een taxatieformulier ten behoeve van taxatie- en/of verkoopopdrachten per, kadastraal perceel of perceelsgedeelte (per adres)56,50
1.6.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing voor het verbranden van afval43,30

 

Hoofdstuk 7 Kadaster

1.7.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier of deel daarvan22,00
1.7.2Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  
 a. een hypothecair uittreksel, per object14,80
 b. een kadastraal uittreksel over een object, per object14,80
 c. een kadastraal uittreksel over een persoon, per object14,80
 d. een uittreksel kadastrale kaart14,80

 Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:   
1.8.1.1tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag31,85
1.8.1.2tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag ten behoeve van meerdere personen uit één gezin, indien die verklaringen nodig zijn voor één hetzelfde charitatieve of filantropische doel danwel adoptie31,85
1.8.1.3vervallen    
1.8.1.4tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening9,30
1.8.1.5tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of foto of andere stukken door een andere gemeente, inclusief de verzending ervan naar die gemeente9,30
1.8.1.6tot het verkrijgen van een verklaring omtrent nationaliteit9,30
1.8.1.7tot het verkrijgen van een verklaring van voorgenomen vestiging9,30

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of deel daarvan16,55
1.9.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
1.9.2.1een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina0,35
1.9.2.2een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk 5,20

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

1.10.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet22,60

Hoofdstuk 11 Kansspelen

1.11.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:  
1.11.1.1voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat56,50
1.11.1.2voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat   €  22,50
 en voor iedere volgende kansspelautomaat34,00
1.11.1.3voor een vergunning over een gedeelte van een periode van twaalf maanden wordt een evenredig deel van het onder 1.11.1.1 en 1.11.1.2 vermelde tarief geheven. Bij de berekening van het te betalen bedrag wordt een deel van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.  
1.11.1.4voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd226,50
    
1.11.1.5voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat   €  226,50
 en voor iedere volgende kansspelautomaat136,00
1.11.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)22,60

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.12.1tot het verkrijgen van en vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet103,15
1.12.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet103,15

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

1.13.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet381,00
1.13.2Het tarief bedraagt voor nagekomen individuele aansluitingen van CATV-signalen 131,90
1.13.3 Het tarief vermeld onder 1.13.1. en 1.13.2 wordt vermeerderd met de beheerskosten per strekkende meter sleuf (ongeacht het type ondergrond)1,05
 en per lasgat vermeerderd met1,40
1.13.4Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief genoemd onder 1.13.1 verhoogd met305,45

Hoofdstuk 14 Verkeer en Vervoer

Niet van toepassing

Hoofdstuk 15 Diversen

1.15Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.15.1afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
1.15.1.1per pagina op papier van A-4 formaat € 0,35 met een minimum van € 1,75;
1.15.1.2per pagina op papier van A-3 formaat € 0,40 met een minimum van € 2,00;
1.15.1.3per pagina op papier van A-2 formaat € 0,50 met een minimum van € 2,50;
1.15.1.4per pagina op papier van A-1 formaat € 2,10;
1.15.1.5per pagina op papier van A-0 formaat € 4,20.
  
1.15.2kleuren fotokopieën, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
1.15.2.1per pagina op papier van A-4 formaat€1,45
1.15.2.2per pagina op papier van A-3 formaat €2,55
1.15.3kaarten, tekeningen en afdrukken, al dan niet behorend bij de in het onderdeel 1.15.1 en/of 1.15.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of afdruk:
    
 Voor automatisch vervaardigde analoge tekeningen e.d.  
    
 Formaatextra kopiekleurenkopie
 A0 € 62,95€ 4,80 
 A1€ 41,95€ 2,45 
 A2€ 28,00€ 1,20 
 A3€ 18,65€ 0,60€2,55
 A4€ 12,45€ 0,30€1,45
  
 voor het op verzoek ondersteuning verlenen bij het vervaardigen van automatische tekeningen voor ieder daaraan besteed kwartier of deel daarvan € 22,00.
1.15.3.1De tarieven vermeld onder 1.15.3 worden voor het vervaardigen van een PDF-bestand i.p.v. een analoge afdruk, vermeerderd per PDF-bestand met een bedrag van     €10,00
    
1.15.4a. een set huisnummerkaarten van Emmeloord€230,00
 b. een set huisnummerkaarten van alle kernen€285,00
1.15.5Voor de verstrekking van digitale bestanden  
 In bebouwd gebied: 
 Kosten per aanvraag: € 26,00 administratiekosten vermeerderd met € 26,00 aanmaakkosten per bestand vermeerderd met € 16,00 per ha.
   
 In landelijk gebied: 
 Kosten per aanvraag: € 26,00 administratiekosten vermeerderd met € 26,00 aanmaakkosten per bestand vermeerderd met € 2,60 per ha.
   
 Voor infrastructuur in landelijk gebied: 
 kosten per aanvraag:€ 26,00 administratiekosten vermeerderd met € 26,00 aanmaakkosten per bestand vermeerderd met € 6,00 per ha.
   
1.15.6Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina€1,30
1.15.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gemeentelijke woonwagenstandplaats en/of woonwagen€14,75
 

Tarieventabel Legesverordening 2012 - titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  
2.1.1.1aanlegkosten:  
 de aannemingsom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;  
2.1.1.2bouwkosten:  
 de aannemingsom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;  
2.1.1.3sloopkosten:  
 de aannemingsom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;  
2.1.1.4Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

  
2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van een principe-uitspraak door het college omtrent bebouwings- en/of gebruiksmogelijkheden van gronden in strijd met het vigerende bestemmingsplan       €      500,00
    

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  
    
2.3.1Bouwactiviteiten  
2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.1.1.12,25% over de bouwkosten tot € 50.000,- met een minimum van  € 150,-;  
2.3.1.1.22,10% over de bouwkosten van € 50.000,- tot € 100.000,-;  
2.3.1.1.32,00% over de bouwkosten van € 100.000,- tot € 250.000,-;  
2.3.1.1.41,75% over de bouwkosten van € 250.000,- tot € 500.000,-;  
2.3.1.1.51,50% over de bouwkosten van € 500.000,- tot € 10.000.000,-;  
2.3.1.1.61,00% over de bouwkosten vanaf € 10.000.000,-;  
2.3.1.1.7Ter bepaling van het verschuldigde bedrag moet door de aanvrager van de vergunning bij zijn aanvraag een begroting van de bouwkosten, worden overgelegd. Indien deze begroting burgemeester en wethouders onjuist voorkomt, alsmede in het geval, dat de belanghebbende in gebreke blijft een behoorlijke opgaaf over te leggen, stellen zij vorenbedoelde kosten vast en worden de rechten naar de uitkomst daarvan geheven tot uit een kracht van gewijsde gedane uitspraak op een bezwaarschrift door belanghebbende ingediend blijkt, dat de schatting te hoog is geweest in welk geval het recht verschuldigd is naar de uit die uitspraak blijkende kosten van het werk.  
2.3.1.2Voor het inwinnen van het benodigde advies van een daartoe aangewezen welstandscommissie worden de onder 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.4 berekende rechten verhoogd,  
 indien de bouwkosten minder of gelijk dan € 10.000.000,- bedragen, met 0,3% van de bouwkosten met een minimum van € 10,-;   
 indien de bouwkosten € 10.000.000,00 bedragen of meer, € 30.000,- vermeerderd met 0,0125% van de bouwkosten boven € 10.000.000,-.  
    
2.3.2Aanlegactiviteiten  
2.3.2.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief    €    575,00

      
2.3.3Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:  
2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met  575,00
2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met: 575,00
2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) indien een (voor) ontwerpbestemmingsplan reeds aanwezig is, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:  1.525,00
2.3.3.4indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met: 9.750,00
2.3.3.5Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:  575,00
2.3.3.6indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met1.525,00
2.3.3.7indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met: 575,00
2.3.3.8indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met: 575,00
2.3.3.9indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met: 1.525,00
    
2.3.4Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:        
2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):  575,00
2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):  575,00
    
2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) indien een (voor) ontwerpbestemmingsplan reeds aanwezig is:  1.525,00
2.3.4.4indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):  9.750,00
2.3.4.5indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):  575,00
2.3.4.6indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 1.525,00
2.3.4.7indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 575,00
2.3.4.8indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 575,00
2.3.4.9indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 1.525,00
2.3.4.10Indien artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast 575,00
2.3.4.11Indien artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast 575,00
    
2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.5.1a. waarin alleen bouwkundige brandpreventieve voorzieningen zijn opgenomen. Hieronder vallend, compartimentering, vluchtwegen, vluchtwegaanduiding en handblusmiddelen. 154,75
 b. waarin zowel bouwkundige- als technische brandpreventieve voorzieningen zijn opgenomen. Hieronder vallend, brandmeldinstallaties, rook- en warmte afvoerinstallaties, sprinklerinstallaties, C02 installaties e.d. 328,00
2.3.5.2beoordelen van een inrichting, met betrekking tot het brandveilig gebruik ervan, waarvoor:  
 een gebruiksvergunning ingevolge het Gebruiksbesluit nodig is indien het betreft een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Gebruiksbesluit: 320,00
 de rechten, als bedoeld in 2.3.5.2. worden verhoogd met een bedrag per m² oppervlakte van het bouwwerk, volgens de navolgende berekeningswijze  
  0 t/m 200 m²een bedrag van € 0,00  
 201 t/m 500 m²te verhogen met een bedrag van € 1,94 per m² boven het aantal van 200 m²  
 501 t/m 2000 m²€ 582,00 en te verhogen met een bedrag van € 0,64 per m² boven het aantal van 500 m²
 2.001 t/m 5.000 m²€ 1.542,00 en te verhogen met een bedrag van € 0,17 per m² boven het aantal van 2.000 m²
 5.001 t/m 50.000 m²€ 2.052,00 en te verhogen met een bedrag van € 0,04 per m² boven het aantal van 5.000 m²
 50.001 en meer m²€ 3.852,00 en te verhogen met een bedrag van € 0,02 per m² boven het aantal van 50.000 m²
2.3.5.3De rechten bedragen voor controlewerkzaamheden aan inrichtingen ingevolge het Gebruiksbesluit en Brandbeveiligingsverordening vanaf de tweede en iedere volgende controle van die inrichting, per controle:€ 102,00
2.3.5.4Behoudens het bepaalde in de voorgaande leden wordt bij overgang van een vergunningplichtig bouwwerk naar een nieuwe rechthebbende/gebruiker slechts het tarief, als bedoeld in 2.3.5.1 in rekening gebracht, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: - de inrichting houdt dezelfde bestemming; - de inrichting ondergaat bouwkundig en qua inrichting geen wijzigingen.  
2.3.5.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit artikel een tarief is opgenomen €84,65
      
2.3.6Activiteiten met betrekking tot monumenten     
2.3.6.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo,  of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de gemeentelijke “Monumentenverordening 1996” aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 9, tweede lid, van deze verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 
2.3.6.1.1voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: € 193,- verhoogd met de kosten die voor een onderbouwing moeten worden opgesteld waarbij externe advieswerkzaamheden worden verricht (zoals adviezen van de Monumentencommissie), met een bedrag blijkend uit een kostenopgave die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.  
2.3.6.1.2voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:  € 193,- verhoogd met de kosten die voor een onderbouwing moeten worden opgesteld waarbij externe advieswerkzaamheden worden verricht (zoals adviezen van de Monumentencommissie), met een bedrag blijkend uit een kostenopgave die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. 
2.3.7Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht  
2.3.7.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:              206,30
    
 Aanleggen of veranderen weg  
2.3.8  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 154,75
    
2.3.9Uitweg/inrit  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: 154,75
    
2.3.10Kappen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2, lid 1 van de gemeentelijk Bomenverordening 2005 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:          €           154,75
    
2.3.11Opslag van roerende zaken  
 Niet van toepassing  
    
2.3.12Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998  
2.3.12.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:84,65
2.3.12.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 84,65
    
2.3.13Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief 84,65
    
2.3.14Andere activiteiten  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:  
2.3.14.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: 154,75
2.3.14.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 154,75
2.3.14.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning: 154,75
2.3.14.2.2als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
    
2.3.15Omgevingsvergunning in twee fasen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.15.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
2.3.15.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
    
2.3.16Advies  
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 103,15
 
    
2.3.17Verklaring van geen bedenkingen  
2.3.17.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:   
2.3.17.1.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:  150,00
2.3.17.1.2indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:  150,00

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning  betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:   
2.4.1.1bij 5 tot 10 activiteiten:  
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 2%
2.4.1.2bij 10 tot 15 activiteiten:  
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 3%
2.4.1.3bij 15 of meer activiteiten:  
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges. 5%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:  
2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken  100%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;  
2.5.1.2Als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht niet verder in behandeling wordt genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:             75%

 

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. Teruggaaf wordt alleen verleend indien de aanvraag om teruggaaf binnen zes weken na intrekking van de verleende vergunning wordt ingediend. De teruggaaf bedraagt:                   50%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, behoudens onderdeel 2.3.1.2  en de gemaakte kosten voor een onderbouwing die moet worden opgesteld waarbij externe advieswerkzaamheden moeten worden verricht uit onderdeel 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2.   
    
2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:         50%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, behoudens onderdeel 2.3.1.2  en de gemaakte kosten voor een onderbouwing die moet worden opgesteld waarbij externe advieswerkzaamheden moeten worden verricht uit onderdeel 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2..   
    
2.5.4Minimumbedrag voor teruggaaf  
 Een bedrag minder dan € 103,15 wordt niet teruggegeven.  
    
2.5.5Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen  
 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.  

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 Niet van toepassing  
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:    €     84,65

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening het bedrag van het voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten. Artikel 2.8.1 is van overeenkomstige toepassing.      
2.8.1Over de hoogte van de onder 2.8 bedoelde rechten wordt de aanvrager door middel van een begroting van de kosten door of vanwege burgemeester en wethouders geïnformeerd. De betreffende aanvraag wordt eerst op de vijfde dag, na de dag waarop de begroting van kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht in behandeling genomen.  

 Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.1.2 van de Bouwverordening 22,60

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 84,65

 

 

Tarieventabel Legesverordening 2012 - titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet206,30
3.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet103,15
3.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet154,75

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning o.g.v. artikel 2:25 van de APV Noordoostpolder voor evenementen aangeduid als middel risico-evenementen en hoog risico-evenementen in de “Leidraad multidisciplinaire veiligheidsadvisering evenementen Flevoland 2011” van de Veiligheidsregio Flevoland1.411,00
3.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning o.g.v. artikel 2:25 van de APV Noordoostpolder voor kleine evenementen166,00

 

Hoofdstuk 3    Brandbeveiligingsverordening

3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 97,60
3.3.1de rechten, als bedoeld in 3.3. worden, behoudens het gestelde in 3.3.2, verhoogd met een bedrag naar tijdsgelang voor het opgericht hebben en houden van het tijdelijk bouwsel, dan wel voor de duur van het evenement inclusief de periode benodigd voor opbouw en demontage van het tijdelijk bouwsel of het evenement, volgens de navolgende berekeningswijze:  
3.3.1.1voor een periode van maximaal drie dagen68,45
3.3.1.2voor een periode van minimaal vier tot maximaal zeven dagen136,90
3.3.1.3voor een periode van meer dan zeven dagen205,35
3.3.2De rechten bedragen met betrekking tot kermissen, circussen en dorpsfeesten zonder - bedrijfsmatige - activiteiten per vergunningaanvraag:    €     97,60
    

Hoofdstuk 4    Kinderopvang

3.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in exploitatie (mogen) nemen van een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau    €     22,60

Hoofdstuk 5    In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking    €     84,65

 

Behoort bij raadsbesluit van 10 november 2011.

De griffier van de gemeente Noordoostpolder,